Nové bezpečnostní hrozby? Chovancovy návrhy mohou být v konfliktu s lidskými právy, varoval Pelikán

Ministr vnitra Milan Chovanec Foto: Facebook

Audit národní bezpečnosti dnes míří na vládu. Původní návrh dokumentu ministerstva vnitra, který má mapovat reálnou připravenost Česka čelit stávajícím i nově vzniklým bezpečnostním hrozbám, ovšem narazil v mezirezortním připomínkovém řízení. Celý seznam zásadních nedostatků materiálu formou připomínek vytýkalo několik ministerstev a příslušných úřadů.

Jeden z nejdelších výčtů připomínek zaslalo k Auditu i ministerstvo spravedlnosti, které našlo hned 15 bodů, kde požadovalo zásadní přepracování. Několikrát například zpochybňovalo cíle strategie auditu na vyšší postihy trestu odnětí svobody v případě trestných činů souvisejících s terorismem nebo třeba nelegální migrací. Zároveň ale v materiálu našlo i konkrétní návrhy v možném konfliktu s dodržováním lidských práv.

Příliš krátké vězení?

Zásadní problém představoval pro ministerstvo spravedlnosti návrh ministerstva vnitra na revizi trestního zákoníku a zvážení změn trestních sazeb u některých trestných činů, které by podle rezortu Roberta Pelikána (ANO) vedlo k vyšším nákladům na vězeňství. Vnitro záměr vyšší míry kriminalizace původně navrhovalo například u nelegální migrace. „Ke zvýšení trestních sazeb by mělo být přistoupeno v případě, kdy bude prokázáno, že se zvýšila typová škodlivost uvedených jednání nebo stávající úprava je nepřiměřeně mírná, a to v porovnání s trestními sazbami stanovenými za jiné trestné činy,“ vysvětlilo ministerstvo, podle kterého by zvýšení trestních sazeb rozhodně nepřineslo pozitivní efekt na bezpečnostní situaci země, pouze by zvýšilo náklady na vězně.

Nepřípustná připomínka

Podobně jako v případě terorismu nesouhlasí s návrhem ministerstva vnitra na zvážení vyšších trestních sazeb v oblasti nelegální migrace, která je podle Chovancova rezortu aktuálně jedním z nejpalčivějších problémů.

Zde se ovšem s Pelikánem neshoduje. „Motivací k danému činu je vysoká odměna a minimální trestnost,“ vysvětluje ministerstvo vnitra, které trvá na své verzi v materiálu. Spravedlnost ovšem připomíná, že sazby pro převaděče jsou dnes až do výše osmi let trestu za mřížemi, tedy dostatečně přísné na to, aby obchodníky s migrací dostatečně odradily.

Revize sazeb trestů odnětí svobody a jejich případné zvýšení by podle Pelikánova úřadu vedly jen k neúměrnému zatížení nejen vězeňství, ale třeba i orgánů činných v trestním řízení. S tím ale ministerstvo vnitra v zásadě nesouhlasí a připomínku proto nevypořádalo. „Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra argumentaci s přeplněností věznic odmítá a trvá na společenské škodlivosti nejen v případě organizování nelegální migrace, tak nelegálního vstupu a pobytu migranta. „Argumentace přeplněnosti věznic a tendence snižování trestních sazeb není z hlediska závažnosti tohoto jednání akceptovatelná,“ dodává kompetentní odbor ministerstva vnitra, který připomínku spravedlnosti posuzoval.

S migranty za mříže

Záměr postihovat samotné migranty nakonec v materiálu nebude. Formulace se tak na základě připomínky ministerstva spravedlnosti bude vztahovat pouze na organizátory nelegální migrace. „Nelegální migrace jako taková není v České republice trestným činem, nelegální migrant je tak postižen zejména vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění se zákazem vstupu na celé území Evropské unie,“ doplnil proto do Auditu předkladatel.

Lidským právům navzdory

Ministerstvo vnitra původně navrhovalo, aby zpravodajské služby či policie, potažmo státní zastupitelství mohlo využít některých úkonů (například pořízení odposlechů), které jinak vyžadují schválení dalšího státního orgánu, obvykle soudu, ihned, a to v případě, že tak předejde teroristickému útoku. Žádost by pak orgán doručil dodatečně do 48 hodin.

Rezort spravedlnosti je ale k nápadu, jak účinněji zatočit s potencionálními teroristy zdrženlivější. „Tomuto úkolu nepředchází žádná analýza, která by se vypořádávala s relevantní námitkou zásahu do základních lidských práv, který je potenciálně snadno zneužitelný. Ke změnám právních předpisů by mělo být přistupováno uvážlivě, nikoli nepřiměřeně reagovat ad hoc na aktuální dění,“ rozporuje i tento bod ministerstvo.

Konto pod drobnohledem

Jak v případě některých úkonů policistů podléhajícím souhlasu soudu, tak i záměr pracovní komise na ministerstvu vnitra, aby orgány činné v trestním řízení měly okamžitý přístup k informacím o bankovním kontu podezřelého z terorismu, stejně jako informacím o účtech, se kterými je sledované konto ve styku či transakcích, trvá ministerstvo spravedlnosti v rámci dokumentu Auditu národní bezpečnosti na vypuštění požadavku ze stejného důvodu. „Teroristické trestné činy se v praxi vyznačují specifiky, která odůvodňují i některá zvýšená oprávnění, tak jak to již český právní řád (a právní řády ostatních demokratických právních států) zná,“ vysvětluje svůj záměr vnitro. „Přístup k údajům z bankovního tajemství je v dnešní době pro účely efektivního předcházení a potírání terorismu nezbytný, o tom není pochyb,“ stojí na svém vnitro. Připomínku ministerstva spravedlnosti nakonec zřejmě vyřeší až následná dohoda dotčených rezortů při přípravě Akčního plánu k Auditu.

Státní zástupci jako hrozba

Na popud ministerstva spravedlnosti byla rovněž vypuštěna z jedné z analýz auditu i zmínka o případné hrozbě z hlediska legislativy, kterou by mohl představovat připravovaný zákon o státním zastupitelství. Naopak zavést mezi analyzované hrozby i letošní reorganizaci policie Pelikánův rezort ale neprosadil.

Obsáhlý materiál připravovala na ministerstvu vnitra od počátku letošního roku pracovní skupina expertů, jejichž úkolem bylo zmapovat odolnost České republiky vůči různým bezpečnostním hrozbám dnešního světa a případně navrhnout nástin opatření, aby bezpečnostní systém byl schopný reagovat a čelit těmto hrozbám. Součástí je například i vhodné nastavení legislativních opatření.

Dokument, který zatím neobsahuje konkrétní úkoly a návrhy změn, se zabývá riziky od terorismu, extremismu, migrace, organizovaného zločinu, až například po energetickou a surovinovou bezpečnost, stabilitu měny a finančních institucí, kybernetickou bezpečnost, ale vyhodnocuje například i přírodní hrozby.

Pokud audit tento týden schválí vláda, může zasednout pracovní skupina, která má za úkol vypracovat Akční plán s konkrétním výčtem opatření.

Vendula Stadlerová