Vyhláška o výběru soudců a čekatelů: Pelikán odmítl úpravu zákonem

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: MSp

Nový způsob výběru budoucích soudců zřejmě skutečně začne platit od ledna 2018. Zásadní připomínku uplatněnou soudy a některými resorty v připomínkovém řízení, aby ministerstvo spravedlnosti změnu provedlo v rámci novelizace zákona o soudech a soudcích, nikoliv podzákonnými předpisy, ministerstvo spravedlnosti neakceptovalo.

Resort Roberta Pelikána (ANO) připravil vyhlášku, kterou chce sjednotit přípravu justičních čekatelů. Zájemci o tuto pozici by měli nově procházet centrálním písemným testem a poté konkurzem u příslušného krajského soudu. V rámci instrukce ministerstvo zase počítá s tím, že budoucí soudci absolvují po složení justiční či jiné odborné zkoušky ještě výběrové řízení a dvouletou přípravu završenou simulovaným soudním jednáním.

Česká justice již informovala o připomínkách, které uplatnily ministerstva i jednotlivé soudy. Nyní došlo k vypořádání připomínek jak k podzákonným předpisům, tak ke změně jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, která s novým systémem souvisí.
Například ministerstvo zemědělství namítalo, že by měla být změna způsobu výběru a přípravy soudců lépe prodiskutována s odbornou veřejností. Soudy pak protestovaly zejména proti zavádění razantní změny podzákonnými předpisy. „Problematika výběru soudců byla projednána s Kolegiem několikrát. S Kolegiem předsedů krajských soudů komunikujeme i na pracovní úrovni. Dále byl návrh diskutován s předsedy nejvyšších soudů a se Soudcovskou Unií,“ reaguje ve vypořádání Ministerstvo spravedlnosti. Resort sice se soudy diskutoval, jejich námitky ale neakceptoval.

Další námitka předsedů soudů směřovala k tomu, že asistenti mají být dle návrhů de facto zcela nahrazeni justičními čekatel. Podle Nejvyššího soudu nový systém v kontrastu s konstatováním odůvodnění návrhu povede ke zhoršení kvality asistentů na vysokých soudech, kdy nejlepší absolventi právnických fakult ztratí motivaci působit na těchto místech. Tato změna tak může vést k oslabení Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. „Domníváme se, že nejvyšší soudy jsou natolik prestižními institucemi, že se o motivaci uchazečů působit u těchto soudů nemusejí obávat. Vyšší soudy mohou kvalitním uchazečům nabídnout zkušenosti a práci s výjimečnými odborníky v oboru. Asistenti soudců jsou navíc u nejvyšších soudů zařazeni do vyšší platové třídy, než je tomu u soudu okresních a krajských,“ odmítlo námitku ministerstvo.

Podle resortu vnitra by si vlastní zákonnou úpravu zasloužil i systém, který bude spravovat zájemce o funkci čekatele. „Domníváme se, že evidence naplňuje znaky informačního systému veřejné správy, patrně se bude jednat o provozní informační systém pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování, a o to spíše by mělo být její zřízení stanoveno zákonem,“ uvedlo ministerstvo zásadní připomínku. Pelikánův resort ale připomínce nevyhověl. „Do evidence se registrují zájemci o pozici justičního čekatele, prostřednictvím evidence se přihlašují na písemný test a na výběrové řízení, pokud bude uchazeč úspěšný a krajský soud ho přijme do přípravné služby na místo čekatele, s evidencí nebude již dál pracováno. Řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování nastupuje až v okamžik, když je čekatel přijat na místo justičního čekatele a evidence již žádnou roli nehraje.“

Vnitro, ministerstvo zemědělství, ale i ombudsmanka Anna Šabatová pak namítali, že psychotesty kandidátů na soudce byly nelogicky nově přesunuty až na závěr tříleté přípravné služby. Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že tímto opatřením má dojít ke sjednocení okamžiku „provedení vyšetření“, neboť v současné době dochází k divergenci. U právních čekatelů jsou vyšetření prováděna při vstupu do dané profese, u asistentů až po úspěšném složení zkoušky. „Taktéž pokud do této profese vstupuje osoba, která má exekutorskou zkoušku, advokátní zkoušku či notářskou zkoušku, rovněž nemá provedeno potřebné vyšetření a z tohoto důvodu návrh vyhlášky se snaží sjednotit tento okamžik jednotně pro všechny osoby, které chtějí vykonávat činnost soudce. Intenzitní příprava na funkci soudce bude probíhat v druhé části čekatelství, po složení zkoušky a absolvování výběrového řízení na pozici kandidáta na funkci soudce,“ uvádí ministerstvo ve vypřádání připomínek.

Pelikánův resort naopak akceptoval připomínku ministerstva financí, které mu odmítlo poskytnout peníze na tři nové zaměstnance Justiční akademie. Personální navýšení na soudech o 173 pozic pro justiční čekatele s předpokládaným dopadem v oblasti prostředků na platy ve výši 57 090 000 Kč (77 642 400 Kč vč. příslušenství) je ale akceptováno a je zahrnuto v přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2018.

O stažení materiálu žádala Rada pro vědu a výzkum, spadající pod Úřad vlády. Předložený návrh považuje za krok z jedné nejistoty do nejistoty druhé, byť menší. Nový způsob výběru soudců by měl být lépe projednán s odbornou veřejností a upraven zákonem. Ministerstvo námitce nevyhovělo s tím, že vyhláška neupravuje výběr soudců, ale pouze justičních čekatelů.

Předseda NSS Josef Baxa zase kritizoval jednostranné zaměření na vnitrojustiční výchovu čekatelů. „Zákon umožňuje a předpokládá započtení doby výkonu jiného právnického povolání do doby přípravné služby. Nic tedy nebrání tomu, aby na pozici justičních čekatelů byli přijímání také uchazeči s mimo justiční praxí, o to se jim pak případně zkrátí přípravná služba čekatele I,“ kontruje ministerstvo spravedlnosti s tím, že jeho připomínce nevyhovělo.

Připomínky krajských soudů a Soudcovské unie do vypořádání ministerstvo nezahrnulo.

(epa)