Ředitelka Justiční akademie: Studium u nás nelze srovnávat s tím na vysoké škole

Justiční akademie v Kroměříži Foto: archiv

Justiční odbory často mluví o tom, že by studium na Justiční akademii mělo být rovno studiu na veřejné vysoké škole. V současné době se zde vzdělávají například soudní úředníci, kteří ale po skončení studia nedostanou žádný diplom.  Podle ředitelky instituce Ludmily Havelové takový názor není správný, protože studium na akademii je velmi specifické. V rozhovoru pro Českou justici řekla, že vyšší soudní úředníci by neměli dostávat plat podle toho, kde se na svou profesi připravovali.

Můžete představit současnou činnost Justiční akademie (JA)?
Justiční akademie zajišťuje vstupní, průběžné a kvalifikační vzdělávání pro soudy a státní zastupitelství.  V rámci vstupního vzdělávání se věnujeme novým zaměstnancům přicházejícím do justice, kdy jsou školení zejména v praktických dovednostech tak, aby zvládli orientaci v pro ně zcela novém a neznámém pracovním prostředí.  Co se průběžného vzdělávání týče, zde pořádáme semináře pro soudce, státní zástupce, čekatele, asistenty, vyšší soudní úředníky, správce aplikací, zaměstnance správy soudů a pro další specifické pracovní pozice. Kvalifikační vzdělávání pak umožňuje studentům (zaměstnancům soudů a státních zastupitelství) získat osvědčení a stát se vyšším soudním úředníkem.  Co se témat seminářů týče, je naše nabídka velmi široká – od seminářů z oblasti práva, ekonomie, specifická témata z oblasti psychologie, komunikace a v neposlední řadě se také věnujeme např. manažerskému vzdělávání. Jen pro zajímavost – v roce 2017 se uskutečnilo 985 vzdělávacích akcí a zúčastnilo se jich 26931 účastníků.

Jak jste se k jejímu řízení dostala? Jaká byla vaše předchozí kariéra?
Po studiu na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze jsem pracovala v advokátní kanceláři v Kroměříži. Po krátkém přerušení pracovní kariéry z důvodu rodičovství jsem byla přijata do Justiční akademie na pozici právník – personalista. V této pozici jsem strávila v akademii 2 roky, následně jsem byla jmenována náměstkyní odboru výchovy a vzdělávání, a na tomto postu jsem pracovala uplynulých 8 let. Po celou tuto dobu bylo mou hlavní pracovní náplní zajištění a organizace všech vzdělávacích akcí, které akademie pořádá.

Pořádáte nyní i semináře pro veřejnost?
Semináře pro veřejnost nepořádáme. Spolupracujeme na partnerské bázi s profesními komorami  a v případě potřeby s dalšími institucemi – zejména tam, kde je účast odborníků jiných profesí přínosem pro seminář.

Co říkáte na stav, kdy vyšší soudní úředníci jsou jinak odměňováni kvůli vzdělání s tím, že to z Justiční akademie je oceňováno méně?
Justiční akademie poskytuje vzdělání v souladu se zákonem o vyšší soudní úředníky (VSÚ) a to, jakou rozhodovací činností bude konkrétní vyšší soudní úředník pověřen, tudíž do jaké platové třídy bude ve finále zařazen, určuje předseda soudu rozvrhem práce. Nemáme informaci o tom, že by byli vyšší soudní úředníci z důvodu absolvování „pouze“ Justiční akademie oceňováni méně. V současné době jsou vyšší soudní úředníci zařazování do 11. – 13. platové třídy, ať již se jedná o absolventy právnické fakulty nebo Justiční akademie. Ještě konkrétněji mohu tuto problematiku přiblížit tak, že zařazení do příslušné platové třídy je v závislosti nikoliv na absolvování toho či onoho druhu studia, ale na výkonu práce, resp. zařazení do příslušné agendy, a na tom, zda VSÚ vykonávají či nevykonávají samostatnou rozhodovací činnost v odborně nejnáročnějších věcech či nikoliv.

Zástupci justičních odborů navrhují, že by vzdělání z justiční akademie mělo být zakončeno titulem, například titulem Bc. Jak tuto myšlenku hodnotíte, je v praxi reálná? Jaké kroky směrem získání akreditace vedení JA již případně podniklo?
Ráda bych v této souvislosti uvedla několik faktů, které je nutno mít na zřeteli, a které dle mého názoru vykreslují, proč je myšlenka na získání titulu Bc. po absolvování studia na Justiční akademii problematická.  Jednak jsou zde důvodu právní a pak také důvody zcela praktické. K těm právním: Justiční akademie by mohla poskytovat kvalifikační vzdělávání zakončené akademickým titulem, v případě, že by měla statut veřejné vysoké školy (jako to má například Policejní akademie). Tak by se mohla ucházet o akreditaci podle §78 a následujících ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V současné době je Justiční akademie organizační složkou státu spadající pod Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Další důvody, ty zcela praktické, spočívají v nastavení a koncepci studia. Jedná o studium pro jasně definovanou skupinu – pro zaměstnance soudu. Dále – studující studuje v průběhu pracovní doby – je v práci. Studium probíhá vždy jeden týden z měsíce tak, aby ve zbytku měsíce měl studující prostor pro zvládnutí svých pracovních povinností. Studium je zaměřeno velmi prakticky – na činnosti, které pak absolvent vykonává v rámci své profese. Toto jsou z mého pohledu důvody, které činí naše studium odlišným a specifickým a nesrovnatelným se studiem na vysoké škole.
Co se druhé části otázky týče – vedení JA někdy kolem roku 2005, 2006 vedlo jednání s Olomouckou právnickou fakultou a Ministerstvem spravedlnosti. Narazilo se však na celou řadu problémů a Právnická fakulta v Olomouci pak nabídla studentům nový bakalářský obor vyšší justiční úředník.

Jaký je zájem o semináře pořádané JA pro soudce a státní zástupce?
Zájem o semináře je značný a velmi nás to těší. Snažíme se pružně reagovat na legislativní změny a aktuální potřeby v justici a poskytnout tak kvalitní zázemí pro soudce a státní zástupce v podobě obsahově cílených seminářů.

Častá kritika zaznívá ohledně vzdělání soudců a státních zástupců v problematice sofistikované ekonomické trestné činnosti. Reflektuje JA nějak tuto kritiku a připravilo či připravuje nějaké formy vzdělávání v této oblasti?
Odhalování, vyšetřování a dokazování ekonomické kriminality patří opravdu k nelehkým disciplínám, které se navíc ve spojení s technickými prostředky usnadňujícími její páchání neustále dynamicky vyvíjejí. Vzdělávací akce Justiční akademie na to samozřejmě musí aktuálně a flexibilně reagovat. Jsou to semináře zaměřené na základní principy mezinárodního zdanění a na možnosti České republiky zdanit příjmy zahraničních subjektů nebo příjmy realizované v zahraničí, a na způsoby realizace takového zdanění. Dále jsme se zaměřili například na téma rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů – ve vztahu k majetkové a hospodářské kriminalitě, identifikaci podílů a vlastníků podílů ve vlastnické struktuře a skutečných majitelů a identifikace ovládajících subjektů. Dále organizujeme semináře zaměřené na odpovědnost členů statutárních a dozorčích orgánů obchodních společností, na uplatňování odpovědnosti v případech porušování povinnosti při péči řádného hospodáře. Organizujeme semináře zaměřené na daně a daňové podvody, znalecké posudky v oblasti účetnictví a daní.
Navíc v současné době běží již druhý projekt se zaměřením na ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců. V  rámci projektu je tématu majetkové a hospodářské kriminality věnována rovněž značná pozornost.

Další takovou oblastí jsou nové technologie, kyberzločin a trestné činy spojené se zneužíváním nových médií a sociálních sítí. Pořádala či bude pořádat JA nějaké školení pro soudce a státní zástupce se zaměřením na tento druh kriminality?
V oblasti internetové kriminality se zaměřujeme aktuálně na problematiku tzv. cloudových úložišť, na principy fungování internetových prohlížečů včetně prohlížeče TOR, darknetu, na „anonymitu“ na internetu, na problematiku tzv. neviditelného internetu, na problematiku podvodných webových stránek a tzv. mirrorů (webů, které kopírují originál), na podvodné techniky používané na internetu k získávání citlivých údajů a na dokumentaci této trestné činnosti a další fenomény. Samozřejmě, že je důležité, aby justice měla vhled do fungování sociálních sítí a komunikace po nich.  Stále aktuálnějším se jeví téma nenávistných projevů a manipulativních technik na sociálních sítích.  Klíčové je zejména zajišťování elektronických důkazů v souvislosti s pácháním trestné činnosti pomocí internetu, praktické postupy odhalování a vyšetřování této trestné činnosti. To vše mohou soudci a státní zástupci nalézt v aktuální nabídce vzdělávání Justiční akademie.

Na JA již probíhají nové centrální testy pro justiční čekatele. Jak to zatím probíhá?
Dne 11. června 2018 proběhl v Justiční akademii první vstupní test, kterým prošlo 26 osob. Další termíny testování jsou v Justiční akademii vypsány na 26. 6. 2018 a 16. 8. 2018. Ke 12. 6. 2018 se v registru uchazečů nenacházeli zájemci, kteří by nebyli pozváni na termín vstupního testu, nicméně předpokládáme, že v souvislosti s blížícími se termíny státních zkoušek na právnických fakultách se tato situace může změnit. Počítáme tedy s tím, že další termíny vstupních testů budou vypisovány průběžně. Co se týká vlastního průběhu testování, které zabezpečuje Justiční akademie, žádné problémy se nevyskytly.

Co byste ráda na JA změnila?
V současné době úzce spolupracujeme se soudy i státními zastupitelstvími a jsem velmi ráda, že tato spolupráce na obsahu vzdělávacích akcí funguje a je dobře nastavena. Díky této spolupráci tak můžeme pružně reagovat na vzdělávací požadavky z praxe.
Nyní nás asi nejvíce trápí prostory pro semináře v Praze. Rádi bychom získaly důstojné a dopravně dobře dostupné vlastní vzdělávací prostory v Praze. V Praze probíhá celá řada seminářů a z důvodu dislokace pražských soudů a připravované rekonstrukce na Hybernské se budeme v dohledné době stěhovat do justičního areálu Na Míčánkách, který z hlediska dopravní dostupnosti mimopražských účastníků nemá úplně ideální polohu.

(epa)