Roste hrozba terorismu a nelegální migrace, policie žádá o 1000 příslušníků navíc

Příslušníci Policie ČR Ilustrační foto

Roste hrozba terorismu a nelegální migrace nebo kyberkriminality. Společnost se radikalizuje a roste distribuce drog na mezinárodní úrovni. To jsou některé z důvodů, kterými Ministerstvo vnitra zdůvodňuje navýšení počtu systemizovaných míst příslušníků Policie ČR. „Posílení odpovídá požadavkům v20ycházejícím z Programového prohlášení vlády, tedy posílit bezpečnost ČR, posílit a stabilizovat personální obsazení policie na všech úrovních,“ uvádí materiál, který projedná kabinet Andreje Babiše.

Policie vládě předkládá materiál „Zdůvodnění požadavku Policie ČR na navýšení systemizovaných služebních míst příslušníků v roce 2018“ pro argumentaci potřeby posílení systemizace Policie ČR o 1000 systemizovaných služebních míst v roce 2018. Navýšení odpovídá materiálu Koncepce rozvoje policie do roku 2020, o které Česká justice informovala.

Tu se ale podle nejnovějšího materiálu příliš nedaří naplňovat a to zejména co se týče navyšování počtu příslušníků. „Protože plánované posílení v roce 2017 a zatím ani v roce 2018 nebylo realizováno, je Policie ČR nucena předkládat své nezbytné požadavky formou ad hoc návrhů na usnesení vlády ČR,“ uvádí návrh.

Posílení je podle zástupců policie zaměřeno na nová opatření vycházející z Koncepce a bude směřovat do základních a speciálních policejních služeb. Nejedná se tak o pouhé navýšení současné struktury, ale zajištění nových rozvojových aktivit.

Nejvíce z nových příslušníků by bylo přiděleno na tzv. prvosledové hlídky. Takovou hlídkou je minimálně dvojčlenná osádka služebního vozidla , která je mimo běžný výkon služby přednostně určena k rychlé reakci na mimořádné situace související zejména s ohrožením ze strany aktivního útočníka a potřebou eliminace ohrožení většího počtu osob. Prvosledové hlídky jsou rozmístěny tak, aby svou činností účinně pokryly celé území České republiky s garantovaným dojezdovým časem do 10 minut. „Očekávaným přínosem je zvýšení bezpečnosti občanů České republiky, okamžitá reakce na případný teroristický útok a jiné závažné mimořádné události s tím, že policie naplní svůj příslib veřejnosti spočívající v garanci nepřetržitého výkonu služby 2 – 3 prvosledových hlídek na každém územním odboru, resp. městském či obvodního ředitelství na území České republiky,“ uvádí materiál.

V rámci základních služeb by mělo také dojít ke stabilizaci kynologických úseků policie, které pracují na analýze pachových stop u trestných činů. Metoda vyžaduje permanentní výcvik, časově náročnou přípravu komponentů, kompletaci pachových konzerv, přípravu sterilních nástrojů a pomůcek. „Personální a materiální posílení je jedinou možností, jak tuto metodu jako dostatečně důvěryhodný nepřímý důkaz zachovat. Důsledky nerealizování navržených změn spočívají v zastavení provádění metody pachové identifikace s trestně-právními důsledky a návrat k situaci před rokem 1990, kdy metoda byla pouze operativně pátracím prostředkem,“ varují zástupci policie.

Podobně jako jiné obory upozorňují policisté na nutnost získat odborníky na boj s rychle se rozvíjejícím kyberzločinem. „Služba kriminální policie a vyšetřování bude schopna adekvátně reagovat na vývoj nových forem kriminality, kterou bude schopna ve spojení s aktivní operativně pátrací činností odhalovat. Za tímto účelem bude získávat nové odborníky, které bude specializovat a odborně vzdělávat, neboť s narůstajícím počtem jednotlivých podání, stejně jako se sofistikovanými způsoby jejich páchání, zvyšující se náročností technologií a stoupajícími nároky spojenými s platnou legislativou, se rapidně zvyšuje tato potřeba specializace,“ zdůvodňuje materiál.

Dalším zásadním důvodem pro navýšení počtu policistů je migrace a terorismus. Policie v materiálu zmiňuje ekonomickou migraci cizinců zejména z východní Evropy. S tím souvisí i vysoká poptávka podnikatelů po zaměstnancích ze zahraničí. „Očekávaným zlepšením na straně Policie ČR je zvýšení efektivity zjišťování současného fenoménu neoprávněného zaměstnávání, zvýšení zjišťování poznatků v oblasti bezpečnostních rizik souvisejících s hrozbami teroristických útoků a rizik souvisejících s organizovaností nelegální migrace,“ uvádí návrh s tím, že nerealizování opatření by s vysokou pravděpodobností vedlo k nárůstu nelegální migrace, s čímž je pevně spjato zvýšené riziko hrozby teroristických útoků.

Terorismus je dnes běžnou součástí života Evropanů a s tím je třeba počítat, zdůvodňují policisté také žádost o navýšení systemizace služebních míst. „Základním přínosem personálního posílení by měla být schopnost specializované složky Policie ČR vést efektivnější a cílenější operativně pátrací činnost a s tím související činnosti v rámci trestního řízení. Tedy nejenom zlepšení schopnosti při pronikání do teroristických a extremistických organizací, ale i zlepšení získávání informací v souvislosti s těmito organizacemi a rovněž efektivní postih pachatelů,“ dodává materiál. Je nutné přijmout více příslušníků, kteří mohou být nasazeni do akcí, kdy by například teroristé zajali rukojmí v prostředcích hromadné dopravy.

Kam mají zamířit noví příslušníci?

Úsek oblasti rozvoje počet SSM pro rok 2018
1. NPP základní služby – prvosledové hlídky, ochrana vnější hranice, boj s nelegální migrací – vnitrozemí, rozvoj dopravní infrastruktury a bezpečnost silničního provozu 628
1. NPP speciální služby – výcvik policistů,  Letecká služba, ochrana objektů zvláštního významu, ochrana před zneužitím bezpilotních leteckých prostředků, záložní pyrotechnická výjezdová skupina a další 62
NPP SKPV boj s kriminalitou – terorismus, extremismus, kyberkriminalita, drogová kriminalita, Hospodářská (finanční) kriminalita 152
NPP SKPV speciální služby – operativní dokumentace, operativně pátrací činnosti, ANTIDRON, případová a datová forenzní analýza, Útvar rychlého nasazení 141
KPP Mezinárodní problematika 10
ŘPVS ICT podpora 7
Celkem   1 000

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

(epa)