Vláda vstoupí do kauzy neústavnosti úkonů soudu prováděných vyššími soudními úředníky

Ústavní soud v Brně. Foto: Mediafax

Návrh na vstup do řízení před Ústavním soudem o návrhu na zrušení oprávnění vyšších soudních úředníků provádět úkony soudu prvního stupně včetně úkonů exekuce schválila vláda. Kompetenci úředníků zamítat například návrhy na zastavení exekuce zpochybnil Okresní soud v Liberci jako neústavní a ustanovení zákona navrhuje celé zrušit.

Vláda rozhodla, že vstoupí do řízení na svém středečním jednání, když schválila bod „Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/18 o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 293/2013 Sb.

Návrh na vstup vlády do řízení u Ústavního soudu předkládala ještě ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Vycházela z návrhu Okresního soudu v Liberci, podle kterého vyšší soudní úředník nesmí vydávat usnesení o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce, protože je to v rozporu jak s Ústavou tak i s Listinou. Přesto seto běžně děje.

O případu Česká justice už informovala. Předmětnou exekuci vykonává kladenský exekutor Petr Kučera. Rozhodnutí vyššího soudního úředníka zrušil po odvolání povinného Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Okresní soud připomíná, že dříve takové samostatné rozhodování vyšších soudních úředníků shledávaly odvolací senáty v pořádku. Nyní se však jejich postoj změnil.

Okresní soud v Liberci současně v návrhu odkazuje k nálezu Ústavního soudu ÚS Pl. ÚS 31/10 ze dne 22. 5. 2013. Tento nález uvádí, že vyšší soudní úředníci mohou konat úkony, které nepřekračují jejich pomocnou roli při výkonu soudnictví. Přitom právě rozhodnutí o zastavení exekuce je samostatným rozhodováním ve věci samé. Na druhou stranu vyšší soudní úředníci například rozhodují o platebních rozkazech, což je obdoba téhož. Proto je podle Okresního soudu v Liberci nutné tento kompetenční spor vyřešit.

Navrhovatel Okresní soud v Liberci žádá, aby Ústavní soud zrušil celé ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., protože vzhledem k jeho formulační konstrukci nelze zrušit pouze jeho relevantní část.


Současné znění předmětného ustanovení:

§11
Vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkou
a) vedení jednání ve věci samé,
b) rozhodování ve věci samé formou rozsudku,
c) rozhodování ve věci samé formou usnesení v řízeních podle občanského soudního řádu, soudního řádu správního a zákona upravujícího zvláštní řízení soudní mimo rozhodování v
1. řízení o úschovách,
2. řízení o umoření listin,
3. věcech určení otcovství souhlasným prohlášením,
4. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v opatrovnických věcech osob omezených ve svéprávnosti nebo osob, o jejichž svéprávnosti je vedeno řízení, osob, o kterých není známo, kde pobývají, neznámých osob a dále osob, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, v nichž nebylo nařízeno jednání,
5. řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a insolvenčního rejstříku, v nichž nebylo nařízeno jednání,
d) rozhodování o předběžném opatření,
e) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovité věci, postižením obchodního závodu nebo zřízením soudcovského zástavního práva,
f) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí v řízeních, v nichž bylo nařízeno jednání,
g) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí nebo pověřování soudního exekutora a nařizování exekuce k vymožení peněžitého plnění, je-li exekučním titulem exekutorský zápis nebo notářský zápis včetně rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo soudním exekutorem, popřípadě bylo-li proti návrhu podáno odvolání,
h) rozhodování o uspokojení práv na nepeněžité plnění,
i) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti s výjimkou výživného,
j) vydání potvrzení evropského exekučního titulu,
k) rozhodování o odkladném účinku žaloby v soudním řízení správním,
l) věcí, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci,
m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o
1. ustanovení insolvenčního správce,
2. odvolání insolvenčního správce z funkce,
3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,
4. zrušení usnesení schůze věřitelů,
5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru,
6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona,
7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,
8. návrhu na moratorium,
9. tom, že dlužník je v úpadku,
10. zamítnutí insolvenčního návrhu,
11. zrušení úpadku,
12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení,
13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,
14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,
15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení,
16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu,
17. věci samé v incidenčních sporech,
n) vyřizování dožádání s cizinou, mimo Slovenské republiky.“.


Irena Válová