Omezení mobilárních exekucí znemožní likvidaci věcí dlužníka po vyklizení nemovitosti

  Když se řekne exekuce, většina lidí si představí exekuci pro peněžité plnění směřující proti majetku dlužníka. Většinou tomu tak je, ale jsou tu i exekuce pro nepeněžitá plnění, například vyklizení. Co jiného vám zbývá, když vám nájemník neplatí nájem? Pokud nájem na vaši výzvu nedoplatí, dáte mu výpověď, pak podáte k soudu žalobu na vyklizení a po vyhrazeném soudním sporu se obrátíte na exekutora, aby neplatiče z vaší nemovitosti vyklidil. Vyklizení nemovitosti spočívá ve vykázání povinné osoby z bytu spolu s osobami, které s ní v bytě bydlí.

  Jenomže vyklizení se netýká jen osob, ale i věcí, které se v bytě nacházejí. Hodnotné věci se zabaví a prodají na pokrytí nákladů vyklizení. Jenže vedle věcí, které se prodat dají, se v bytě často nacházejí i věci bez hodnoty, které dlužník nepřevezme například proto, že nemá kam uskladnit nábytek anebo jde o věci bezcenné i pro dlužníka, o které už nemá zájem a odnést si je prostě nehodlá. V takovém případě zákon stanoví povinnost tyto věci skladovat na náklady dlužníka u vhodného uschovatele s tím, že pokud si je dlužník do šesti měsíců nevyzvedne, pak se po uplynutí doby prodají v dražbě k pokrytí nákladů úschovy. Jen u věcí zjevně bezcenných se smí po předchozím vyrozumění dlužníka přistoupit k jejich likvidaci, nejčastěji opět jejich prodejem. Tím se problém skladování věcí, které nikdo nechce, vyřeší.

  Jenže nyní majitele bytů a dalších vyklizovaných nemovitostí čeká velmi nepříjemný zásah do jejich práv, konkrétně se jedná o omezení mobiliárních exekucí.

  Nově totiž má platit, že u vybraných osob, jako například starobních a invalidních důchodců nelze výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí provést u věcí, jejichž hodnota nepřevyšuje obvyklé majetkové poměry. Vyklizení se většinou týká osob s nižšími majetkovými poměry, tudíž hodnota vyklizovaných věcí bývá spíše podprůměrná. Nebude je možné prodat, ale kam s nimi? Stejně tak v případech, kdy u dlužníka exekutor provedl soupis movitých věcí, třebaže byl soupis proveden na jiné adrese a týkal se zcela odlišných věcí, nesmí vyklizované věci dlužníka sepsat ani dražit žádný jiný exekutor. Opět se ptám, kam s nimi? V případě, že bude dlužník splácet pouhých 1500 Kč měsíčně, nesmí věci sepsat a prodat už ani exekutor, který soupis provedl jako první. A zde se opět ptám, kam s nimi?

  Výše uvedená ochrana dlužníka, jakkoli je nesystematická a pro věřitele diskriminační, má primárně směřovat do majetkových exekucí, jenže pro exekuce na nepeněžité plnění se žádná výjimka nestanoví a vyklizované věci se zpeněžují právě v rámci exekuce prodejem movitých věcí, kterou omezující pravidla neumožní.

  To pak znamená, že tyto věci v dražbě neprodáte ani na náklady vyklizení ani na náklady úschovy věcí po uplynutí zákonné úložní doby a patrně je budete muset skladovat jednou pro vždy, přestože je zřejmé, že si je dlužník nikdy nevyzvedne.

  Má majitel nemovitosti věci dlužníka skladovat navždy? Kdo to zaplatí? A jaký to dává smysl?

  JUDr. Lukáš Jícha