Vystoupení předsedy Asociace podnikatelů a manažerů před Rozpočtovým výborem, 2.9.2015

  Dámy a pánové,

  možná Vás trochu překvapí, že nebudu mluvit o argumentech proti EET. Máme jich celou řadu a také jsme jich za posledního půl roku spoustu publikovali. My občané však nejsme povinni dokazovat, že stát pracuje špatně. To stát, státní správa je povinna prokazovat, že pracuje správně. Dokonce jsou správní orgány, podle správního řádu, povinny zajišťovat stav věcí tak, aby nevznikala ani důvodná pochybnost.

  Ministerstvo financí nepodepřelo záměr elektronické evidence tržeb téměř žádnými pravdivými ani věrohodnými argumenty. Téměř vše, co o EET říkají, jsou zkreslené údaje, zmanipulovaná data, nedoložená tvrzení, polopravdy a dokonce nepravdy. Jejich chování a výroky o EET tak vyvolávají důvodné pochybnosti, často dokonce uvádí veřejnost v omyl. Ministr financí, jeho náměstkyně a další úředníci se tak chovat nesmí.

  Neprokázali, jak došli k 12mld, o které se má zvýšit výběr daní.

  Nedokázali vysvětlit, proč se v Chorvatsku nezvýšil výběr daní a proč tam zanikly desetitisíce živností a firem.

  Jejich tvrzení jsou často v rozporu s analýzami NKÚ a s daty z Eurostatu.

  Nevysvětlili, jak chtějí zdesateronásobit výběr daní od restaurací.

  Neusvědčili žádné hostinské z čtyřnásobných krádeží, neprokázali, že většina hospodských krade, což jsou výroky z veřejných vystoupení pana ministra Babiše a paní náměstkyně Hornochové.

  Uváděli veřejnost v omyl, když prezentovali dobu odezvy, klíčovou povinnost poplatníků.

  Jaká je tedy pravda o EET?

  Zákon je gumový. Dává státu, jeho úředníkům, možnost svévolně rozhodovat a podnikatelům nedává možnost řídit se jasnými, splnitelnými pravidly.

  Zásadní vadou zákona o EET je, že řeší problém ve společnosti – úniky platby daní, způsobem, který je nadměrně restriktivní. Omezuje plošně všechny podnikatele a živnostníky bez výjimky, a to proto, aby zamezil protiprávnímu chování malé, nedefinované menšiny.

  Stát tedy volí pohodlné řešení, kdy pro protiprávní chování malé menšiny omezí všechny. To je pro oblast podnikání stejné, jako by se stát rozhodl uzákonit umístění kamery do každé domácnosti, aby snadno odhaloval případy domácího násilí.

   Takovéto řešení je nejen morálně nepřijatelné, ale také odporuje základním právním zásadám, a to především principu přiměřenosti neboli proporcionality. Princip proporcionality je obecným principem liberálně demokratického státu vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem, jak se můžeme dočíst v několika nálezech Ústavního soudu.

  Požadavek proporcionality je také požadavek na každý právní předpis, který je či se má stát součástí českého právního řádu. To znamená, že porovnáme-li zkoumaný legislativního nástroj (v našem případě zákon o EET) s jinými prostředky, jež umožňují dosáhnout stejného cíle (tedy zlepšení výběru daní), je třeba použít nejšetrnější řešení ze všech možných – nejšetrnější ve vztahu k základním právům a svobodám osob, kterým je právní úprava adresována.

   Zákon o EET tedy porušuje principy českého práva, a dokonce i konkrétní zákony, např. daňový řád (§5 odst.3).

  • Nejsou v něm jasná a přesně stanovená kritéria
  • Nezajišťuje právní jistotu
  • Porušuje princip oprávněného očekávání
  • Nerespektuje principy proporcionality

  Vážení poslanci, teď víte, a my všichni víme, že

  • zákon není v souladu s českým právem
  • EET nemá opodstatnění, protože
  • není potřebná (stát má všechny prostředky k tomu, aby efektivně vybíral daně, jen tak nečiní)
  • není podložena věrohodnými údaji

  Musíme si tedy položit otázku: Proč je tak tvrdohlavě prosazován zákon, který byl nezávislými právníky zkritizován a odmítnut, který musí být prosazován i pomocí lží, a který nebyl nikdy rozumně a nezpochybnitelně doložen a argumentován?

  Důvody jsou podle nás tři: Peníze, konkurence a moc.

  Peníze – budou se rozdělovat miliardy, a pro ně asi stojí za to se snažit. Navíc se už utrácet začalo, přesto, že zákon není ani v druhém čtení.

  Pan ministr Babiš chvíli před mým vystoupením řekl, že na propagaci EET ještě neutratil ani korunu. To mne překvapilo, protože my jsme na naši žádost o informace dostali z MFČR odpověď, že již v květnu tohoto roku byly vyplaceny peníze za vytvoření loga pro e.tržby.cz (cena 283.140,-Kč včetně DPH). A podle webu MFČR běží další veřejné zakázky na propagaci EET.

  Konkurence – EET neobyčejně zvýší moc korporacím a převezme faktickou moc nad malým a středním stavem. Tedy slouží k redukci a potlačení konkurence a omezení tržního prostředí.

  EET hraje do karet těm velkým. Zatímco malí budou mít podmínky tvrdé, velcí budou mít výjimky. Velcí se snadno dostanou k obchodním informacím, snadno ovládnou trh a zlikvidují nebo alespoň potlačí ty malé.

  Přede mnou vystoupil pan Stárek z asociace hotelů a loboval tady za zavedení EET. Já mu rozumím. On, jeho asociace i Svaz obchodu a cestovního ruchu, kam patří, zastupují především ty velké maloobchodní a hotelové firmy a řetězce. Jen považuji za pokrytecké, žádají-li zavedení EET bez výjimek, když sami budou mít podstatné výjimky.

  Moc – je zřejmé, že malí podnikatelé a živnostníci jsou nezávislí, neorganizovatelní a nelobovatelní. Nedají se koupit za příspěvky, dávky, přídavky apod., proto je lepší jim znepříjemňovat život.

  Smyslem je totální dohled, likvidace trhu a konkurence a plně řízená ekonomika. Chorvatský ministr financí Lalovac, když v červnu přijel podporovat záměr pana ministra Babiše, řekl jasně, že „potřebují sledovat každého podnikatele a chtějí řídit hospodářství“. Dámy a pánové, obracím se na Vás bez rozdílu Vašeho politického přesvědčení či stranické příslušnosti. Uvědomte si, že EET je špatně připravena. Zákon je gumový a vzbuzuje řadu pochybností a nejistot a budí dojem státní svévole.

  Zvažte, prosím, zda opravdu chcete spojit své jméno s tak špatně připraveným zákonem a s tak pochybným záměrem, jakým je EET.

  Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů

  Sdílejte
  Předchozí článekMladí přísedící jsou pro české soudy velký luxus
  Další článekKvóty jako podvod
  Radomil Bábek
  Radomil Bábek vybudoval či spoluvybudoval několik úspěšných společností (Everesta, ECS Eurofinance, Marketeers, Inboox, Eyrie a další), jejichž vedení již z větší části předal mladším partnerům. Řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 10 společností a 3 projekty. VZK Group je platformou pro komunitní podnikání, je to sdílení zdrojů a podpory. Pomáhá v rozjezdu novým či mladým firmám a investuje do nich. Podnikání vnímá jako životní styl. Je přesvědčen, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky ČR. Politici a vysocí úředníci jsou podle jeho názoru zataženou ruční brzdou. Proto s přáteli založil Asociaci podnikatelů a manažerů, jíž se stal předsedou. Hájí dobré jméno podnikání a chce přimět stát, aby se choval k podnikatelům s úctou. V popředí profesních zájmů Radomila Bábka jsou psychologie, krizový management a vše související se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje na konferencích a přednáší externě na vysoké škole. Jeho přednášky a vystoupení se vždy týkají managementu, leadershipu a strategického plánování a řízení. Hodně času věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování startupů.