V čele Komise pro nový trestní řád stojí prof. Šámal

V čele s předsedou trestního senátu Nejvyššího soudu prof. Pavlem Šámalem poprvé zasedala Komise pro nový trestní řád. Členy komise jsou veřejně známá jména i respektované veličiny práva z řad advokátů, soudců, státních zástupců i kriminalistů.

Nalezneme mezi nimi Lenku Bradáčovou, Pavla Zemana i Stanislava Mečla, ale také soudce NS Jiřího Pácala a Antonína Draštíka nebo Jiřího Jelínka, Tomáše Gřivnu či Jiřího Herzega z řad akademiků zastupujících současně Českou advokátní komoru.

Jde o profesionály práva, mnozí z nichž často stojí v trestním řízení na různých stranách. Advokát Stanislav Mečl byl jiným členem Komise, nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, odvolán z funkce náměstka NSZ pro ztrátu důvěry. Přesto všichni nyní musí dojít ke shodě a podle ministryně spravedlnosti by měl být návrh nového trestního řádu předložen vládě do konce příštího roku.

Podle vyjádření ministryně spravedlnosti Heleny Válkové právě různé pohledy na rekodifikaci trestního procesního práva mají přispět k vytvoření moderní a komplexní úpravy trestního řízení. „Od roku 2010 máme účinný trestní zákoník, ale stále nám chybí odpovídající právní úprava pro trestní řízení. To je dnes stále poměrně komplikované a zdlouhavé. Systém trestní justice není schopen zvládnout některé velmi závažné formy kriminality a potýká se i s běžnou kriminalitou. Řada trestných činů zůstává nepotrestána nebo je potrestána se značným zpožděním. Na formální aspekty dokazování se kladou příliš vysoké nároky, což znemožňuje usvědčit skutečné pachatele trestných činů. Nový trestní řád nebude všelékem, nicméně napomůže k lepší vymahatelnosti práva a ke zrychlení trestního řízení,“ uvedla k rekodifikaci trestního řádu Helena Válková.

Na nutnosti rekodifikace trestního řádu se pro Českou justici již dříve shodli právní profesionálové i funkcionáři soudů. Podle Heleny Válkové má nový trestní řád  mimo jiné  posílit význam řízení před soudem na úkor přípravného řízení s přihlédnutím k požadavku, aby osoba, proti níž se trestní řízení vede, nebyla zjevně nedůvodně stíhána nebo nedůvodně stavěna před soud.

Hlavní líčení by se mělo konat zásadně veřejně a mělo by být prováděno tak, aby výchovně působilo nejen na obviněného, ale i na širokou veřejnost.

Nový zákon má podle ministryně výrazně zvýšit aktivitu procesních stran, posílit postavení státního zástupce při výkonu dozoru v přípravném řízení, zavést procesní odpovědnost státního zástupce za neprovedení důkazů v potřebném rozsahu prokazujících vinu obžalovaného v řízení před soudem či lépe chránit práva poškozených.

Počítá se rovněž se zavedením možnosti využití majetku, který připadl státu na základě majetkových trestů uložených v trestním řízení, ve prospěch obětí trestných činů (např. zřízením fondu pro uspokojování nároků poškozených, případně ve prospěch subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů atd.).

K zefektivnění jednotlivých stádií trestního řízení by měl přispět i větší důraz na postupné zavádění prvků elektronické justice v souladu s koncepčními záměry Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ministerstvo jako podklad využije starší věcné záměry. „Pro zrychlení legislativního procesu využije ministerstvo dosavadní poznatky ze schválených věcných záměrů zákona z roku 2004 a 2008. Návrh nového trestního řádu by měl být předložen vládě do konce příštího roku,“ uvádí se ve zprávě ministerstva.

Irena Válová

Seznam členů Komise pro nový trestní řád

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího soudu, katedra trestního práva PF UK
JUDr. Antonín Draštík – Nejvyšší soud
JUDr. Jiří Pácal – Nejvyšší soud
JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. – Nejvyšší státní zastupitelství
Mgr. Jiří Pavlík – Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Lenka Bradáčová – Vrchní státní zastupitelství v Praze, Unie státních zástupců
JUDr. Adam Bašný – Vrchní státní zastupitelství v Praze
JUDr. Petr Čáp – předseda kárné komise České advokátní komory
JUDr. Jiří Císař – předseda sekce pro právo trestní České advokátní komory
JUDr. Stanislav Mečl – Česká advokátní komora
Mgr. Jan Sixta – I. náměstek ministra vnitra
Mgr. Karel Bačkovský – zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
plk. Mgr. Ing. Miloš Poloczek – náměstek ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – katedra trestního práva PF UK
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. – katedra trestního práva PF UK, Česká advokátní komora
doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. – katedra trestního práva PF UK, Česká advokátní komora
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. – katedra trestního práva PF MU
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – katedra trestního práva PF MU
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – katedra trestního práva PF UP
JUDr. Petr Škvain – katedra trestního práva FP ZČU, Ústav státu a práva AV ČR, Česká advokátní komora
JUDr. Jiří Kmec, Ph.D. – Česká advokátní komora
PhDr. Miroslav Scheinost – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
JUDr. Jiří Říha, Ph.D. – Městský soud v Praze, katedra trestního práva PF UK
JUDr. Miroslav Novák – Krajský soud v Brně
Mgr. Petr Franc – Okresní soud v Kutné Hoře, Soudcovská unie
Mgr. Taťána Jančárková, LL.M. – kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Lenka Trešlová – odbor legislativní, Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Gabriela Bláhová – mezinárodní odbor, Ministerstvo spravedlnosti