Komisař Rady Evropy vyzývá státy k uzákonění volby pohlaví

Očekávání, že se narodí dívka nebo chlapec a že společnost se dělí na ženy a muže jsou zdrojem problémů, kterým podle komisaře pro lidská práva při Radě Evropy Nilse Muižniekse čelí hermafrodité či intersexuální lidé, tedy lidé s dvojími pohlavními znaky. Komisař se obrací k evropským státům, aby přijaly legislativní a další opatření ve prospěch intersexuálů včetně práva na sebeurčení pohlaví, aby také tito lidé mohli požívat lidská práva ve stejné míře jako ostatní.

Podle komisaře Nilse Muižniekse není situace intersexuálních lidí dobře známá, avšak poslední průzkum ukázal, že rodiče intersexuálních dětí jsou často nesprávně informováni, Profesionálové medicíny mohou navrhovat korektivní zákroky a léčení vedoucí k normalizaci pohlaví dítěte příliš rychle, To může vyústit k sexuálnímu poznamenání a sterilizaci bez plně informovaného souhlasu rodičů a dokonce –což je mnohem důležitější – bez souhlasu samotné intersexuální osoby.

„Korektivní operace jsou obvykle traumatizující a mučící. Mohou trvat dlouho a post operační komplikace jsou časté. Mají dlouhodobý dopad na mentální zdraví a rozpoložení intersexuálních jednotlivců, Pohlavní znaky dětí nemusejí v raném věku korespondovat s identitou a pocity, které přijdou v pozdějším věku,“ vyjmenovává komisař Muižnieks, který se proto zabývá právem na sebeurčení a na tělesnou integritu.

„Raná normalizační léčba nerespektuje právo intersexuálních osob na sebeurčení a tělesnou integritu. Intersexuální kojenci a mladší děti nejsou v pozici, ve které by mohly dát souhlas. Souhlas rodičů nemusí být svobodný a plně informovaný a nemusí plně odpovídat dlouhodobému zájmu dítěte,“ kritizuje komisař pro lidská práva při RE s odkazem na výzvu speciálního zpravodaje OSN pro otázky mučení Juana Méndeze, který vyzval všechny státy, aby nepřijaly žádný zákon umožňující korekční léčení včetně nucené operace vedoucí k normalizaci genitálu bez svobodného a informovaného souhlasu osoby, které se týká. Rozhodnutí intersexuální osoby nepodstoupit léčbu pohlavních znaků musí být respektováno.
.
S odkazem na Švýcarskou národní poradní komisi pro etiku biomedicíny je komisař pro lidská práva Muižnieks přesvědčen, že pokud je operace na medicínském základě nezbytná, měla by se uskutečnit ve věku, kdy intersexuální osoba může dát souhlas a aktivně se účastnit na rozhodování o léčbě a pohlavních znacích. Informování a podporu intersexuálních jednotlivců považuje za nezbytnou. Podle něho je potřeba zlepšit poučení a trénink o záležitostech intersexuálních lidí mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Stejně důležité je podle komisaře právní uznání hermafroditů.

Rodné listy stejně jako mnoho dalších oficiálních dokumentů vyžaduje identifikaci pohlaví jednotlivce. Osoba bez jasně identifikovatelného pohlaví snadno spadne mezi nerozlišitelný osobní status bez oficiálních dokumentů, kritizuje komisař pro lidská práva Niels Muižnieks a jako příklad správné praxe udává Německo:

„Od listopadu 2013 je v Německu možné vybrat si na rodném listu co se týče pohlaví prázdnou kolonku, neboli žádné. Proto už není nezbytné identifikovat pohlaví dítěte při narození. Praktické důsledky této legislativní změny se teprve projeví a zatím není možné učinit stejný výběr při vydání pasu nebo identifikačního dokladu,“ uvádí komisař Muižnieks. Podle něho potřebujeme sebrat více dat o situaci intersexuálních osob ve společnosti a o diskriminaci a předsudcích, se kterými musí každý den bojovat v dospělosti. Reforma zákona o pohlavní diskriminaci v Austrálii zařadila intersexuální status mezi ostatní statusy, kterých se týká zákaz diskriminace. To je mocný nástroj k upevnění rovnosti intersexuálních lidí,“ uvádí komisař Muižnieks a vyzývá vlády v Evropě:

„Vyzývám vlády v Evropě, aby revidovaly aktuální legislativu a medicínskou praxi a identifikovaly díry v ochraně intersexuálních osob a přijali opatření k řešení  problému. Politici by měli angažovat advokáty intersexuálních osob z řad občanské společnosti. Lidé se těší lidským právům univerzálně a lidská práva nemohou být závislá na pohlaví osoby. Intersexuálním jednotlivcům musí být dopřáno plné uznání od narození a jejich pohlavní nebo rodové hodnocení musí být reflektovat jejich individuální výběr,“ uzavírá komisař pro lidská práva Niels Muižnieks,

-ire-