DOKUMENT: Prohlášení vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem

Do vypršení mandátu stávajícího předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem zbývá pouhých dvanáct dní.. Foto: archiv

Vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem varuje před mediálními hony. Dnes vydalo stanovisko, v němž postup bývalé první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hany Marvanové označilo za fabulativní mediální kampaň. V poslední době takovéto mediální ataky vůči justici jako celku nabývají na síle a mohou být kdykoliv nasměrovány proti kterémukoliv soudu či pracovníku v justici bez ohledu na relevantní důkazy či se zjevnou arogantní ignorancí vůči nim, píše vedení soudu v prohlášení, které Česká justice přináší v plném znění.

Poslední týdny byl Krajský soud v Ústí nad Labem, respektive jeho vedení, nuceno čelit fabulativní mediální kampani, jež byla formulována bývalou první náměstkyní ministryně spravedlnosti. Ačkoliv bylo vedení krajského soudu přesvědčeno, že není jeho úkolem vytvářet těmto zjevně účelovým atakům oponenturu, za současného stavu nezbývá, než aby vedení vyjádřilo své jasné a srozumitelné vysvětlující stanovisko ke skutečnostem, které jsou jak odborné, tak laické veřejnosti mylně interpretovány, neboť hrozí důvodné nebezpečí, že bude nenávratně poškozena pověst nejen Krajského soudu v Ústí nad Labem, ale i celé justice.

Vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem se důrazně ohrazuje proti tvrzením uveřejněným v některých médiích, týkajících se jeho odpovědnosti za údajně „zmanipulovaná“ insolvenční řízení. V prvé řadě poukazuje na postavení předsedy a místopředsedů krajského soudu, coby správního orgánu justice. Oproti tomu postavení soudců je naprosto odlišné, soudci jsou při výkonu své funkce zásadně nezávislí a správnost jejich rozhodování je oprávněn posuzovat pouze nadřízený odvolací soud v rámci podaného odvolání, který taktéž disponuje náležitými procesními instrumenty ke zjednání nápravy v případě nesprávného rozhodnutí podřízeného soudu.

Vedení soudu náleží řídící a kontrolní kompetence pouze v rozsahu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, což znamená řešit stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob či narušení důstojnosti soudního jednání.

Ze shora stručně vytčeného jasně plyne, že vedení krajského soudu není oprávněno ani z podnětu zasahovat do rozhodovací činnosti soudců, což stanoví § 164 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.

Je třeba zdůraznit, že to bylo právě vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které v minulosti ihned po zjištění nestandartního postupu při prohlášení konkurzu na majetek Union banky, a. s. učinilo příslušná opatření – oznámilo celou věc ministru spravedlnosti JUDr. Rychetskému, provedlo prověrku příslušných spisů, rozhodlo o zavedení kontroly nad doručovanými písemnostmi do předmětného spisu a o vytvoření kopií prověřovaného spisu, respektive pořízení zdvojeného spisu. I v dalším případě trestně stíhaného soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem postupovalo vedení soudu, po zjištění závažných skutečností bez průtahů a bez odkladu podalo kárnou žalobu s návrhem na uložení nejpřísnějšího kárného opatření – odvolání z funkce soudce.

O jiných zmanipulovaných řízeních, vyjma shora naznačených, nedisponuje vedení krajského soudu jakýmikoliv poznatky či dokonce indiciemi, kdy v této souvislosti je vhodné podotknout, že ani ministerstvo spravedlnosti o podobných informacích vedení krajského soudu nezpravilo. Pro upřesnění vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem zdůrazňuje, že ani v jedné ze dvou věcí, kde jsou trestně stíháni soudci krajského soudu, není trestní stíhání doposud pravomocně skončeno, kdy v případě trestně stíhaného konkurzního soudce trvá trestní řízení již 11 let, a v případě trestně stíhaného soudce obchodního úseku krajského soudu již 3 roky.

Vedení soudu by více než uvítalo, aby přinejmenším ministr spravedlnosti byl odpovědně informován o konkrétních poznatcích BIS, neboť po prostudování veřejné části její výroční zprávy je zřejmé, že BIS podává zprávy s téměř ročním zpožděním oproti informacím médií, a vágností svých sdělení pouze vytváří negativní atmosféru vůči justici samotné, což představuje nebezpečí pro odpovědný a nezávislý výkon funkce soudce. Za této situace pak zcela logicky není možné dosáhnout případné očisty justičního stavu. Justice se tak v případě potřeby konkrétních osob a zájmových skupin kdykoliv stává mediálním štvancem, který má ze své povahy a ze zákona znemožněnu adekvátní obranu.

Vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem varuje před mediálními hony podobnými tomu, ve kterém se nyní bez svého zavinění ocitl Krajský soud v Ústí nad Labem. V poslední době takovéto mediální ataky vůči justici jako celku nabývají na síle a mohou být kdykoliv nasměrovány proti kterémukoliv soudu či pracovníku v justici bez ohledu na relevantní důkazy či se zjevnou arogantní ignorancí vůči nim.

Vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem