Dohled nad exekutory u okresních soudů posílí vyšší soudní úředníci

Počet neúspěšných exekucí stoupá Foto: Mediafax

U každého okresního soudu by měl přibýt jeden vyšší soudní úředník, který by měl na starost dohled na soudními exekutory. Návrh včera na jednání sněmovního ústavně-právního výboru prosadil jeho předseda Jeroným Tejc (ČSSD). Rozpočtovou změnu v kapitole Ministerstva spravedlnosti ještě musí schválit sněmovna jako celek.

Okresní soudy by měly podle Tejcova návrhu na platy vyšších soudních úředníků získat navíc 34,8 milionu korun, na každý z 86 soudů připadá jeden nový pracovník. Členové výboru podpořili úpravu jednomyslně. Peníze by měly jít z kapitoly určené na výstavbu justičního areálu v Ústí nad Labem. Na ten je v rozpočtu pro příští rok alokováno více, než se podaří proinvestovat, podle informací České justice by se mělo především projektovat, nikoli stavět.

„Pokud návrh schválí sněmovna jako celek, přibude na každém okrese jeden vyšší soudní úředník, který bude moci nahlížet do spisu, kontrolovat zákonnost postupu exekutorů a dávat podnět předsedovi soudu k návrhu na zahájení kárného řízení s konkrétním exekutorem,“ uvedl Tejc. Úředníků má být 86, při průměrném platu 25 tisíc korun vychází čisté náklady na platy na 25,8 milionu korun, po započtení odvodů potom částka vystoupá na 34,8 milionu korun.

Předsedové soudů vykonávají dohled na exekutory, kteří mají sídlo v obvodu soudu, podle exekučního řádu, a to jak z úřední povinnosti, tak na základě oznámení občanů. Tuto svou pravomoc může předseda přenést na místopředsedu a jednotlivými úkony pověřit i vyššího soudního úředníka.

Předseda soudu rámci dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení. Soudní úředník pak může například provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů, nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie, požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu, požadovat ústní vysvětlení exekutora, vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi, žádat po exekutorovi zaslání požadovaných listin, či přímo exekučního spisu.

V případě, že jsou v průběhu kontroly exekuční činnosti nebo konkrétního spisu jsou nalezeny drobné nedostatky, předseda soudu exekutorovi tyto nedostatky písemně vytkne. Pokud předseda soudu shledá, že jednání exekutora naplňuje znaky kárného deliktu, tedy porušení povinností exekutora stanovených právním nebo stavovským předpisem či jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, podá kárnou žalobu a následně vystupuje v řízení před Nejvyšším správním soudem jako kárný žalobce.

Ministerstvo spravedlnosti počítá pro rok 2015 na hospodaření s částkou 23,39 miliardy korun proti letošním 22,12 miliardy korun. Chod justice by měl příští rok stát 14,77 miliardy korun (letos 13,98 mld. Kč), Vězeňská služba bude mít 8,62 miliardy korun (letos 8,14 mld. č).

Robert Malecký