Stát chce v prevenci domácího násilí zavést jako trest i léčbu násilníků

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 18 předloží na jednání vlády Úřad vlády. Podílelo se na něm ministerstvo vnitra a norská nevládní organizace Alternativ til Vold. Jak vyplývá z Plánu, hodlá stát kvůli domácímu násilí změnit zákon o advokacii, zákon o policii, trestní zákon i zákon o sociálně právní ochraně dětí a uzákonit asistovaný styk násilného rodiče s dítětem nebo zásah proti násilníkovi léčbou jako alternativní trest.

Dvě změny se týkají zákona o policii. V prvním případě Plán navrhuje novelizaci zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky tak, aby bylo dítě žijící v rodině s výskytem domácího násilí ex lege považováno za osobu ohroženou domácím násilím, což dosud není. Druhou změnou přibude práce sociálního charakteru řadovým policistům zasahujícím v domácnosti, kde se odehrává násilí. Dokument totiž navrhuje „zakotvit povinnost policistů a policistek poskytnout vykázané osobě informace o dostupných terapeutických intervencích pro násilnou osobu“.

Zásah proti násilným mužům a ženám jejich léčbou pak má být uzákoněn v trestním zákoníku, kde by měl výčet tzv. alternativních trestů v § 48 obsahovat „jako jedno z přiměřených opatření i povinnost podrobit se terapeutické intervenci pro násilné osoby v případech domácího násilí“. Léčebný zásah jako trest by měl být také součástí zákona o přestupcích. Podle Akčního plánu by trest zásah léčbou měl být poskytován jako sociální služba v zasahujícím centru.

„V rámci novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definovat jako cílovou skupinu násilné osoby v případech domácího a genderově podmíněného násilí a jako základní činnost terapeutické intervence pro násilné osoby tak, aby tento typ sociální služby mohl být poskytován i poskytovateli/zřizovateli intervenčních center,“ uvádí se doslova k tomuto návrhu v Plánu.

Takovým poskytovatelem sociální služby „trest léčení násilníků“ je i nevládní norská organizace Alternativ til Vold, která se podílela na vypracování českého Akčního plánu prevence proti domácímu násilí za peníze z Norských fondů. Z webové stránky norské organizace plyne, že provozuje léčení žen i mužů domácích násilníků, osob se sklony k násilí, násilných dívek ve věku 10 – 18 let, léčbu mužů a žen z etnických menšin, drogově závislých, léčbu dětí se zkušeností s násilím v rodině celkem v deseti pobočkách v Norsku, Dánsku, na Islandu a ve Švédsku. Organizace se dále zabývá vzděláváním a výzkumem.

Akční plán prevence domácího násilí má dopadnou také na advokáty prostřednictvím zákona o advokacii, neboť osobě ohrožené domácím a pohlavně podmíněným násilím bude muset být poskytnuta bezplatná právní pomoc bez ohledu na jejich ekonomické nebo společenské postavení či majetek, neboť Plán jejich sociální situaci má za „negativní“. Akční plán hned v prvním bodě o pomoci ohroženým obsahuje opatření „Zakotvit poskytování bezplatné právní pomoci osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii tak, aby komplexní bezplatná právní pomoc byla poskytována osobám ohroženým těmito formami násilí s přihlédnutím k jejich negativní sociální situaci.“

Akční plán obsahuje také budoucí úkoly a povinnosti pro orgány sociální péče o děti. Ty by měly mít zákonnou povinnost nařídit násilným osobám účast na léčebných zásazích s cílem vybavit tyto osoby rodičovskými kompetencemi. „Zakotvit povinnost OSPOD nařídit účast na terapeutických intervencích pro násilné osoby s cílem vybavit tyto osoby vhodnými rodičovskými kompetencemi pro vztahy s jejich dětmi,“ zní tento úkol doslova. Další povinností bude zajistit asistovaný styk s násilníkem.

„V rámci zákona upravujícího činnost OSPOD zakotvit jejich povinnost zajistit prostřednictvím odborných pracovišť asistovaný styk násilného rodiče s dětmi v případech domácího a genderově podmíněného násilí – za předpokladu, že existuje tato potřeba na straně dítěte,“ uvádí se v Akčním plánu.

Podle Akčního plánu by měl být také novelizován zákon o znalcích a tlumočnících, „případně přijata nová právní úprava tak, aby byla zaručena standardizace kvality znaleckých posudků v oblasti domácího násilí a zavedena odpovědnost znalců za nekvalitní znalecké posudky“.

Irena Válová