Zákonodárce smísil v NOZ úpadek a konkurs, banky odstavily rodiče od účtů dětí

Ročně může chybné ustanovení dopadnout až na 20 tisíc rodičů a ministerstvo spravedlnosti se problémem již jednou zabývalo za účasti někdejší náměstkyně Hany Marvanové. Tehdy slíbilo, že problém napraví. To se dosud nestalo.

V jednom paragrafu NOZ smísil zákonodárce dva pojmy s rozdílným významem, tedy úpadek a konkurs, což může mít ročně dopad až na čtyřicet tisíc osob, které jsou v úpadku a současně jsou rodiči. Upozornil na to Nejvyšší soud v zásadní připomínce k tzv. akutní novele NOZ. Nejvyšší soud označuje problém za palčivý a s odvoláním na slib daný ministerstvem spravedlnosti navrhuje nápravu. Mezitím začaly banky odstavovat rodiče v oddlužení od účtů jejich dětí.

Zatímco zákon pojem úpadek popisuje jako platební neschopnost a neschopnost plnit závazky všech druhů dlužníků, tedy fyzických osob i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů včetně dlužníků, kde není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí, prohlášení konkursu je pouze jeden ze způsobů úpadku a týká se právnických osob. Tyto dva pojmy ovšem zákonodárce smísil v jednom z paragrafů nového občanského zákoníku, a to ve vztahu k dopadu úpadku rodiče na právo a povinnost rodiče pečovat o majetek svých dětí.

Podle § 901 nového občanského zákoníku:

(1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte.

(2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na návrh rodiče nebo opatrovníka pro správu jmění dítěte omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte.

Znamená to, že všem rodičům v úpadku, tedy mimo jiné i rodičům v oddlužení, zaniká právo i povinnost pečovat o majetek dítěte včetně například stavebního spoření nebo peněz, které dítěti posílá druhý rodič nad rámec alimentů. Podle současné formulace NOZ toto právo zaniká navždy, neboť odstavec 2 § 901 sice umožňuje navrhnout soudu zrušit omezení rodičovské odpovědnosti za dítě, avšak výhradně v případě konkursu, nikoli úpadku.

Podle zásadní připomínky Nejvyššího soudu při tom důvodová zpráva k NOZ uváděla jiný úmysl, než jaký je napsán v předmětném paragrafu. „Jak patrno z důvodové zprávy, úprava obsažená v § 901 měla dopadat jen do poměrů rodičů, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. V rozporu s tímto záměrem však § 901 odst. 1 hovoří o „prohlášení úpadku na majetek rodiče“, tedy o rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), což není totéž jako „prohlášení konkursu“ (srov. § 4 a § 244 insolvenčního zákona). Při čistě jazykovém výkladu § 901 o. z. by tedy povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zanikala ve všech oddluženích rodičů s nezletilými dětmi. Tomu ovšem nenasvědčuje dikce § 901 odst. 2 o. z., jež dovoluje odklidit účinky podle § 901 odst. 1 o. z. po uplynutí tří let „od zrušení konkursu“,“ uvádí se v připomínce.

„Kdyby mělo platit, co ohlašuje § 901 odst. 1 o. z., pak tam, kde byl zjištěný úpadek dlužníka řešen oddlužením, by ke „zrušení konkursu“ nikdy nedošlo,“ upozorňuje Nejvyšší soud, že dlužník i po procesu oddlužení není osobou, u níž byl zrušen konkurs, neboť v žádném konkursu nebyla..

Pro oddluženého rodiče nemá NOZ žádné východisko a paragraf již začal na takové rodiče dopadat. Jak vyplývá z připomínky Nejvyššího soudu, „některé banky po 1. lednu 2014 odstavily rodiče, kteří procházejí oddlužením, od účtů, které spravovali pro své nezletilé děti – typově stavební spoření a dále účet na který chodí nadstandardní část výživného od druhého rodiče-,“ uvádí Nejvyšší soud. Ročně toto ustanovení může dopadnout až na 20 tisíc rodičů a ministerstvo spravedlnosti se problémem již jednou zabývalo za účasti někdejší náměstkyně Hany Marvanové a slíbilo, že problém napraví. To se dosud nestalo. Proto Nejvyšší soud navrhuje nápravu v rámci připomínkového řízení.

„Ve výčtu ustanovení, jež vyžadují urychlenou novelizaci, jsme nenalezli ustanovení § 901 o. z., ačkoli důsledky jeho chybné formulace postihují (mohou postihnout) cca 15-20 tisíc osob ročně. Problematikou tohoto ustanovení se z iniciativy ministerstva spravedlnosti a za účasti tehdejší první náměstkyně ministryně spravedlnosti zabývala předposlední porada místopředsedů insolvenčních soudů konaná na ministerstvu spravedlnosti. Na této poradě z úst první náměstkyně zaznělo, že se postará o to, aby legislativní chyba obsažená v tomto ustanovení byla napravena při první novelizaci občanského zákoníku. Jak patrno z předkládaného návrhu, slib nebyl dodržen, ač jde o problém poměrně palčivý,“ uvádí se v připomínce Nejvyššího soudu, který s odvoláním na slib učiněný ministerstvem navrhuje nahradit pojem „úpadek“ za správný pojem „konkurz“ v rámci připomínkového řízení.

„Věříme tedy, že jelikož jde o problém dostatečně aktuální, dodrží ministerstvo spravedlnosti daný slib a návrh zákona rozšíří v části první o následující novelizační bod: V § 901 odst. 1 se slovo „úpadku“ nahrazuje slovem „konkursu“,“ uzavírá Nejvyšší soud ČR.

Irena Válová