Úterý, 27. července, 2021

V Brně došlo ke srážce letadla s ptákem, rozhodnout musí Lucemburk

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Porušení práva na spravedlivý proces a práva na zákonného soudce se dopustil Obvodní soud pro Prahu 6, když v případu sporu o náhradu 250 euro za zpoždění letadla kvůli srážce s ptákem nepoložil předběžnou otázku Soudnímu dvou EU. Vyplývá to z aktuálně zveřejněného rozhodnutí Ústavního soudu. Úspěšnou stížnost podal letecký přepravce Travel Service, který měl podle původního rozsudku za zpoždění kvůli srážce s ptákem zaplatit.

Je srážka letadla s ptákem mimořádnou událostí, nebo není? A co když srážce s ptákem předchází ještě technická závada letadla? Může obecný soud rozhodnout o charakteru a průběhu událostí, jakými jsou závada letadla a srážka s ptákem? Může za těchto okolností obecný soud nařídit letecké společnosti vyplatit cestujícímu náhradu za zpoždění? Co se vlastně rozumí slovy skutečný čas příletu?

Takové a podobné otázky nastoluje Ústavní soud v rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že jedinou institucí, která je může zodpovědět, je Soudní dvůr EU a obecný soud mu je povinen položit předběžnou otázku. Je to důsledek Smlouvy o fungování EU, podle které výklad různých příkazů, direktiv, pravidel a omezení, která vydává EU, podává právě Soudní dvůr EU, a to i když by v dané věci mohly rozhodnout národní soudy.

Ke srážce s ptákem existuje judikatura

Příběh je kombinací banálních událostí, jejichž výsledkem byla vysouzená nevysoká částka ve 250 euro. Manželé Pavlíkovi letěli  se společností Travel Service z bulharského Burgasu přes Brno do Ostravy. První zpoždění nabralo letadlo v Burgasu kvůli menší technické závadě, která byla opravena za hodinu a tři čtvrtě. Z Burgasu se už zpožděné letadlo vydalo do Ostravy s mezipřistáním v Brně. V Brně došlo ke srážce s ptákem.

Dojde-li ke srážce letadla s ptákem, musí stroj podle mezinárodních leteckých pravidel projít technickou revizí. Následkem kumulace obou událostí v Burgasu a v Brně došlo k celkovému zpoždění přes pět hodin. Manželé zažádali o náhradu a Obvodní soud pro Prahu 6 jim v souladu s tzv. evropskou směrnicí tuto náhradu ve výši 250 euro přiřkl, když předtím situaci posoudil a rozhodnutí řádně zdůvodnil. Soud dospěl k závěru, že přepravce nevyužil všechny možnosti k zamezení zpoždění.

Podle čl. 7 Nařízení EU cestující obdrží 250 euro u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů; (…) Při určování vzdálenosti se vychází z posledního místa určení, kam cestující v důsledku odepření nástupu na palubu nebo zpoždění přiletí později než v plánovaném čase.

Proti rozsudku podal Travel Service ústavní stížnost, neboť podle téhož Nařízení EU „provozující letecký dopravce není povinen platit náhradu v souladu s článkem 7, jestliže může prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata“.

V ústavní stížnosti stěžovatelka (společnost Travel Service) uvádí, že v řízení před obecným soudem uvedla a prokázala, že u letounu došlo po prvním příletu do Burgasu ke zjištění drobné závady na reversu letounu, jejíž oprava zabrala 1 a 3/4 hodiny. Následně při přistání v Brně (na letu předcházejícím letu žalobců) došlo ke střetu s ptákem, který musel být prověřen autorizovaným technikem.

Společnost argumentovala, že do jejího práva na spravedlivý proces a na zákonného soudce bylo zasaženo tím, že obecný soud nerespektoval judikaturu evropských soudů ani soudů tuzemských (viz rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. 8. 2014 sp. zn. 42 C 5/2014), z níž jasně vyplývá, že střet letounu s ptákem je hodnocen jako mimořádná okolnost ve smyslu Nařízení. Stěžovatelka se ztotožňuje se závěrem Ústavního soudu v nálezu ze dne 20. 11. 2014 sp. zn. III. ÚS 2782/14, v němž byl předmětem posuzování právně i věcně totožný problém.

Čím se však liší dřívější soudní rozhodnutí o srážce s ptákem, ze kterých vyplývá, že jde o mimořádnou okolnost, a tudíž za ni dopravce nemůže nést odpovědnost a být potrestán? Liší se tím, že srážce s ptákem nepředcházela další nebo jiná technická závada – kdežto v případě Pavlíkových letoun nabral ve skutečnosti zpoždění dvě.

Pro případ kombinace technické závady a srážky s ptákem ovšem neexistuje judikatura. Proto měl Obvodní soud pro Prahu 6 podle Ústavního soudu položit předběžnou otázku a požádat o výklad dvou po sobě následujících zpoždění jako jedinou oprávněnou instituci Soudní dvůr EU. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 senát Ústavního soudu vedený soudcem Janem Filipem zrušil.

Soudní dvůr nepodal ke srážce s ptákem komplexní výklad 

Ústavní soud vzniklou situace popsal jasně: „Ve vztahu k výkladu unijního práva, který je pro danou věc podstatný, Ústavní soud připomíná požadavek autonomního, tj. na národních výkladových postupech nezávislého výkladu Nařízení, jak byl výslovně zdůrazněn v rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-452/13 Germanwings (v souvislosti s výkladem pojmu „skutečný čas příletu“, který může mít v různých členských státech jiný význam). Další významnou okolností pro právní posouzení projednávané věci je skutečnost, že Soudní dvůr EU dosud nepodal komplexní výklad Nařízení co do povahy a odpovědnosti vzešlé ze střetu letadla s ptákem ve spojení s další událostí jiné (technické) povahy,“ uvedl v rozhodnutí.

Skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 6 nepoložil předběžnou otázku, je podle Ústavního soudu porušením práva společnosti Travel Service na spravedlivý proces a práva na zákonného soudce. „Ústavní soud konstatuje, že shledal ústavní stížnost důvodnou pro porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. práva stěžovatelky na zákonného soudce ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny, a to s ohledem na porušení povinnosti položení předběžné otázky (otázek) Soudnímu dvoru EU. Je třeba připomenout, že přímá aplikace Nařízení je „uplatňováním“ unijního práva ve smyslu čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv EU, která se na projednávaný případ vztahuje, i když se této okolnosti stěžovatelka nedovolává, takže spolu s porušením výše uvedených ustanovení ústavního pořádku České republiky dochází s ohledem na povinnost přímé aplikace Nařízení i k porušení práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 47 Listiny základních práv EU.

Bylo prokázáno, že zpoždění nebylo dáno jen srážkou s ptákem

Současně však Ústavní soud v rozhodnutí připomíná, že Travel Service může být i po zodpovězení předběžné otázky Soudním dvorem v Lucemburku k zaplacení 250 euro odsouzen. „Je však nutno poznamenat, že zrušení napadeného rozsudku bez dalšího neznamená, že stěžovatelka bude nakonec v této věci úspěšná, resp. vedlejší účastníci neúspěšní. Bylo totiž prokázáno, že celkové zpoždění letu nebylo dáno pouze situací, jež nastala po střetu letounu s ptákem, ale též jinými skutečnostmi – technická závada na letadle, jež za mimořádnou okolnost zjevně nebylo možné považovat,“ píše v rozhodnutí Ústavní soud.

„Zpoždění letounu způsobené těmito jinými skutečnosti však nebylo tak výrazné – tj. přesahující tři hodiny, viz bod 43 a 61 rozsudku Soudního dvora EU ve spojených věcech C-402/07 a C-432/07 Sturgeon a další, aby založilo odpovědnost stěžovatelky za škodu tímto zpožděním způsobenou,“ uvádí v rozhodnutí Ústavní soud.

Bude tedy záležet na odpovědích Soudního dvora EU, a v návaznosti na ně též na novém posouzení věci nalézacím soudem, zda pro účely náhrady škody cestujícím bude shledána odpovědnost stěžovatelky za celou zjištěnou dobu zpoždění, či zda dojde k jejímu poměrnému snížení o dobu nutnou k provedení technických a administrativních opatření po střetu letounu s ptákem, uzavírá Ústavní soud své rozhodnutí.

O tom, jak je nalézání práva často věcí komplikovanou a nevděčnou, svědčí dosud vynaložené náklady: Ty kromě nákladů řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 činí 250 euro pro dvě osoby a 13 552 Kč za řízení před Ústavním soudem.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY