Čtvrtek, 9. prosince, 2021

K výkonu exekuce budeme muset chodit se zástupem znalců, varují exekutoři

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Humanizace mobiliárních exekucí a posílení dohledu nad exekutorskými úřady. To jsou hlavní pilíře novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou poslanci pustili do třetího čtení. Součástí novely je například výslovné zakotvení pořadí, v němž mají být vydávány exekuční příkazy a tedy zajišťován dlužníkův majetek. Cílem této úpravy je, aby exekutor měl zákonem danou povinnost vymáhat pohledávku nejprve z peněz dlužníka uložených na účtu či ze mzdy a až v posledku z prodeje movitých nebo nemovitých věcí.

Oproti současnému stavu bude moci Ministerstvo spravedlnosti provádět kontroly exekutorských úřadů bez předchozího vyrozumění. Celkem se navržené změny týkají osmi oblastí.

Navržené změny v občanském soudním řádu se týkají věcí, které jsou vyloučeny z výkonu rozhodnutí. Napříště tak nebude možno zabavit  běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, obvyklé vybavení domácnosti, pokud jeho hodnota nepřesahuje cenu obvyklého vybavení, studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby, dětské hračky či další věci osobní povahy. Exekutor nebude moci zabavit ani zdravotnické potřeby, hotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima či domácí mazlíčky.

Pořadí exekuovaného majetku:
– přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
– přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva
– prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření
– prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny

„Žádnou novelou, ani žádnou úpravou ale nebude možno odstranit některé kontroverzní situace, protože zásah do osobní sféry dlužníků a do jejich majetku bude vždy vyvolávat určitou nelibost,“ říká prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková. Navrhovaná úprava týkající se taxativního výčtu movitých věcí může podle prezidentky vyvolávat prodlužování exekučních řízení a zatěžovat soudy. „Humanizace mobiliárních exekucí je v pořádku. Obávám se ale, že ale exekutor bude muset chodit se zástupem znalců, kteří by na místě ocenili, co spadá pod obvyklé vybavení bytu, a co již je nad rámce tohoto pojmu,“ upozorňuje na další problém exekutor Igor Ivanko.

O průběhu prohlídky bytu a jiných místností bude exekutor povinen pořídit zvukově obrazový záznam, přičemž o tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení úkonu. „Až čtvrtina stížností na exekutory se totiž týká prohlídek bytů apod. Díky videozáznamu bude možné snadněji prokázat případné protiprávní jednání všech zúčastněných osob, což bez důkazních prostředků není dnes možné,“ vysvětluje důvody této povinnosti Jiří Hovorka z tiskového oddělení ministerstva.

„Takové opatření vítám, protože se alespoň předejde ex post nejasnostem, různým výkladům či často i neoprávněným nárokům na náhradu škody,“ uvádí Ivanko. Změna se týká i omezení exekuce nemovitosti užívané k bydlení, s ohledem na výši závazků.

„Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30 000 Kč bez příslušenství,“ konstatuje novela. Výjimka se týká pouze pohledávky za výživné nebo pohledávky u náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem, nebo pokud by to odporovalo dobrým mravům.Novela exekučního řádu přináší i možnost nahlížet do listin a informačních systémů exekutora, které obsahují údaje o nakládání se zvláštním účtem nebo o nakládání s prostředky na zvláštním účtu, pořizovat si z nich výpisy a kopie.

Movité věci vyloučené z exekuce:
– běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi
– obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti
– studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky
– snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy
– zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
– hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce
– zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník

Vedle toho, že kontroloři budou moci přijít na kontrolu exekutorského úřadu i bez předchozího upozornění, se rozšiřuje i možnost kárného postihu vůči exekutorovi. „Neprokáže-li se, že exekutor provedl veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat při řízení exekutorského úřadu, vytkne ministerstvo, Komora nebo předseda okresního soudu exekutorovi i drobné nedostatky v činnosti nebo drobné poklesky v chování kandidáta nebo koncipienta, kteří jsou jeho zaměstnanci,“ konstatuje novela.

Podle mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové se ale novelou prakticky nic nemění vůči dosavadnímu stavu. „Drobné nedostatky v exekuční či další činnosti či drobné poklesky v chování jsou dle § 7a exekučního řádu vytýkány soudnímu exekutorovi již nyní. Novelou by se pouze rozšířil okruh osob, kterým mohou být drobné nedostatky vytknuty, tj. nově exekutorskému kandidátovi a exekutorskému koncipientovi.“ Samotný pojem „drobný nedostatek“ je, jak dále konstatuje mluvčí, neurčitým právním termínem. Neexistuje tudíž jeho přesná definice, a musí být proto aplikován dohledovým orgánem na základě konkrétních okolností. Z nich orgán usoudí, že nedostatek není závažný, ale pouze drobný. „Drobnými prohřešky se rozumí průtahy v řízení v řádu měsíců, neodůvodnění příkazu k nákladům exekuce a nepřezkoumatelnost nákladů,“ vysvětluje spoluautor novely, poslanec Jeroným Tejc.

Novela také částečně mění pořadí a definici exekuovaného majetku. Pouze na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY