Český průmysl vítá snahu EK přijmout talenty, vědce a mladé podnikatele z třetích zemí

Pašování lidí může být podle EK i humanitárního charakteru Ilustrační foto: archiv

Svaz průmyslu a dopravy České republiky přivítal v souvislosti se současnou vlnou stěhování Afričanů do Evropy snahu Evropské komise o vytvoření nového modelu legální migrace, který do ČR přivede mladé talenty, vědce a podnikatele z třetích zemí. Takoví lidé však do zemí EU zatím nemíří. Svaz prohlášením z 18. května 2015 reaguje na mimořádný summit EU o imigraci do zemí EU a v prohlášení vyjádřil rovněž své obavy.

S odkazem na provolání předmětného summitu prohlašuje český Svaz průmyslu a dopravy, že „podporuje snahu Komise o vytvoření nového modelu legální migrace, která by zajistila, aby se Evropa stala, jak ostatně konstatuje Komise ve svém sdělení – ,bezpečným přístavem nejen pro všechny, kteří potřebují ochranu, ale i atraktivním místem pro talenty, mladé podnikatele, vědce a pracovníky. „Komise tedy zdůrazňuje nejen ,povinnost pomoci všem, kdo to potřebují, a zachránit životy na moři´, ale pokouší se položit základy pro systémové změny, a to zejména, pokud jde o povinné rozdělování migrantů napříč EU prostřednictvím relokace a přesídlení,“ vysvětluje dále Svaz průmyslu a dopravy údajné úmysly Evropské komise.

Svaz podle svých slov podporuje zejména vytvoření efektivnějšího celoevropského schématu při přilákání talentů a kvalifikovaných sil z třetích zemí. Talenty a kvalifikovaní lidé však, jak vyplývá z prohlášení, do zemí EU nepřijíždění. „Současně aplikovaný systém tzv. modrých karet nepřinesl žádoucí efekt – za první dva roky zavedení tohoto nástroje bylo uděleno jen 16 000 těchto karet. SP ČR proto vítá rozhodnutí Komise zahájit koncem května veřejnou konzultaci o budoucnosti modré karty a jak učinit tento systém atraktivnější pro talenty z třetích zemí,“ uvádí ve svém prohlášení Svaz průmyslu a dopravy.

Co se týče zaměstnávání osob z třetích zemí, které nelegálně setrvávají na území EU, v této oblasti už má EU dostatečnou legislativu v podobě směrnice 2009/52/EC o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům zaměstnávajícím neoprávněně pobývající, upozorňuje Svaz průmyslu a dopravy. „Není tedy potřeba zavádět další legislativní opatření,“ uvádí Svaz.

Podle direktivy 2009/52 EC je každá členská země povinna zajistit minimální sankce proti zaměstnavatelům, kteří by zaměstnávali cizince ze třetích zemí mimo EU ilegálně pobývající na jejich území. Zaměstnavatelé v zemích EU jsou povinni vyžadovat po takové osobě povolení k pobytu nebo jiný autorizační doklad, kopii dokladu uložit a hlásit takového zaměstnance národnímu úřadu.

Jak uvádí direktiva 2009/52 EC, v současnosti každý zaměstnavatel, který by zaměstnal ilegálně pobývající neunijní osobu, podléhá finanční sankci, ale především je povinen uhradit náklady za navrácení takové neunijní osoby do země jejího původu. „Osoby neunijní národnosti musí být před svým vynuceným návratem informovány o svých právech,“ zdůrazňuje předmětná direktiva.

Pokud jde o krátkodobá opatření, Svaz průmyslu a dopravy podle svého vyjádření sleduje kritickou situaci v zemích, které čelí největším migračním tlakům, a pozitivně vnímá závazek členských států k jejich podpoře a solidaritě… Současně se však domnívá, že bude na EK, aby nalezla vyvážený přístup a navrhovaná opatření nešla nad rámec zadání Rady, pokud jde o solidární opatření, a aby byl zachován princip dobrovolnosti, proporcionality a geografické vyváženosti.

Rovněž by měla být nalezena optimální míra rozdělení pravomocí mezi členskými státy a EK tak, aby EU byla jednotná a efektivní ve společných akcích a současně byl zachován vliv členských států nad vývojem společné evropské migrační politiky. Pokud jde o střednědobá a dlouhodobá opatření směřující k efektivně řízené migraci, SP ČR souhlasí jak s opatřeními navrhovanými k boji proti nelegální migraci a organizovaným gangům převaděčů, tak se systémovými opatřeními na posílení azylového systému a ochrany,“ uvádí Svaz průmyslu a dopravy.

-ire-