Zjišťění, co se stalo mezi Davidem Rathem a Michalem Pacovským, bude trvat týdny

Advokát Michal Pacovský. Reprofoto: ČT

Týdny nebo spíše měsíce bude trvat, než Česká advokátní komora rozhodne o podnětu tajemníka Komory Ladislava Kryma k přešetření jednání advokáta Michala Pacovského. Vyplývá to ze standardních postupů rozhodování Kontrolní rady Komory.

Tajemník České advokátní komory Ladislav Krym podal předmětný podnět 20. května na základě tvrzení obžalovaného Davida Ratha. Z výroků Davida Ratha vyplynulo, že advokát Michal Pacovský nejprve převzal Rathovo zastoupení, plnou moc však měl obratem vypovědět a Ratha odmítl před soudem zastupovat, o čemž měl informovat soud. Pokud by se tento popis jednání Michala Pacovského potvrdil, šlo by o hrubé porušení zákona o advokacii a naskýtala by se otázka, v jakém zájmu advokát, který má jednat v zájmu klienta, jednal. Advokát Michal Pacovský je strýcem Rothova soudce Roberta Pacovského.

Podle informací České justice se Krymův podnět v současnosti nachází u přezkumného advokáta, který rozhodne, zda podnět splňuje kriteria podnětu pro jeho další projednání. Pokud přezkumný advokát rozhodne, že podnět má být projednán, předá ho sekci Kontrolní rady, kde bude podle pracovního pořádku přidělen zpracovateli, který je v pořadí. Úkolem zpracovatele je prověřit v podnětu uvedené skutečnosti a podat návrh v předmětné sekci, který projednají její členové. Výsledkem vyšetřování zpracovatele tak může být návrh na kárnou žalobu nebo zamítnutí takového postupu.

Kontrolní rada prostřednictvím sekce takto rozhodne, zda podnět tajemníka ČAK je důvodný či nedůvodný. Pokud se členové příslušné sekce ztotožní s návrhem na podání kárné žaloby, předseda Kontrolní rady JUDr. Jan Mikš, který je jedním z osmi kárných žalobců České advokátní komory, podá na advokáta Michala Pacovského kárnou žalobu. Nastane další proces, který může skončit jakkoli. Postup advokátní komory tak kopíruje princip operativa – vyšetřující orgán – žalobce – soud – odvolací orgán.

Kontrolní rada ČAK je nezávislý orgán volený tajnou volbou jednou za čtyři roky na sněmu ČAK a je oprávněna přešetřovat postup a jednání advokátů a zkoumat, zda dotyční neporušili ustanovení zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů, zvláště pak Pravidel profesionální etiky advokáta (etický kodex), jehož dodržování je pro advokáty povinné. Celkem má čtyřicet členů, avšak případů, kdy o advokátovi rozhodovalo plénum všech čtyřiceti členů jsou jednotky.

V kárném řízení může být kárně obviněný advokát zproštěn svých obvinění nebo kárný senát vynese rozhodnutí o kárné vině a advokát dostane uloženo některé z kárných opatření. Kárná komise ČAK je zřízena podle zákona o advokacii a rozhoduje v tříčlenných senátech. Kárným opatřením může být napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta až do výše stonásobku minimální mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie až na 3 roky či vyškrtnutí ze seznamu advokátů a zákaz výkonu profese advokáta.

Rovněž odvolací kárná komise ČAK je zřízena podle zákona o advokacii. Má jedenáct členů a členství v ní je podmíněno dosažením věku 40 let advokáta, který před tím musel být členem některého orgánu ČAK: představenstva, kontrolní rady, nebo kárné komise, a to po dobu po dobu nejméně 3 let.

-ire-