Jemenec žádá v Česku o azyl: Soudy řeší vyvražďování kmenů v jeho zemi

Kmen odmítl i zapomenout na krevní mstu. Kmen by jistě uplatil policii, je bohatý.I kdyby vraha zadrželi, museli by ho posléze propustit a nepřátelé by ho zabili, píše se v rozsudku Ilustrační foto: wikipedia

Už pět let se české soudy a ministerstvo vnitra musí zabývat vzájemným vyvražďováním dvou kmenů v Jemenu. Jde o důsledek žaloby žadatele o azyl Jemence A.Q. M.S.M. na český stát.

Krevní msta je vyrovnána, když je zavražděn stejný počet lidí na obou stranách a spory krevní msty jsou časově neomezené, argumentuje Jemenec, proč mu nemůže být ani po pěti letech pobyt v České republice ukončen. Krajský soud v Hradci Králové dal letos v dubnu jemenskému občanovi A.Q.M.S.M. za pravdu a vrátil případ ministerstvu vnitra k dalšímu dokazování. Ministerstvo se také musí zabývat přípisem šejcha vesnice Mudiriet al-Shar ve jménu Boha slitovného.
Z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 20. dubna tohoto roku vyplývá, že Jemenec A.Q.M.S.M. požádal v České republice o udělení mezinárodní ochrany v lednu 2010. Jako důvod uvedl strach z vykonání krevní msty na své osobě členy kmene Al-Satihy. Tento kmen je prý ve sporu o vlastnictví pozemku s kmenem Al-Qublani, ke kterému se hlásí žadatel o azyl A.Q.M.S.M. Už dva roky před žádostí o azyl v ČR v roce 2008 došlo podle popisu událostí k přímému střetu mezi oběma kmeny, při němž byli dva lidé ze sousedního kmene zabiti a zavražděn byl rovněž bratr žadatele o azyl.
V rámci pohovoru v azylovém řízení Jemenec podle současného rozsudku už v roce 2010 uvedl: Kmen odmítl i zapomenout na krevní mstu. Kmen by jistě uplatil policii, je bohatý.I kdyby vraha zadrželi, museli by ho posléze propustit a nepřátelé by ho zabili. K dotazům ministerstva vnitra pak jmenoval jména kmenů, vesnice, šejchů kmenů a některých funkcionářů, názvy dalších blízkých kmenů.
Rok poté v březnu 2011 na dotazy ministerstva vnitra Jemenec řekl, že kmen Al-Satihy ho chtěl zabít, neboť chtěl pomstít své mrtvé. Problémy se vždy řešily mezi kmeny, neboť úřady nefungují dostatečně. Krevní msta je vyrovnána, když zemře stejný počet lidí na každé straně, uvádí se v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle ministerstva jde o vraždění soukromníků

Jak dále vyplývá z textu rozsudku, české ministerstvo vnitra opakovaně navrhuje žalobu Jemence na Českou republiku zamítnout s tím, že spory mezi soukromníky v arabské zemi nejsou důvodem k udělení azylu, Jemenec nebyl v Jemenu nijak politicky činný, neprokázal že vyčerpal všechny prostředky ochrany v Jemenu. Navíc nebylo shledáno bezpečnostní riziko, neboť situace v Jemenu se stabilizuje a Jemenci nic nebání v tom, aby se uchýlil na bezpečné místo přímo v Jemenu.
S odkazem k dřívějšímu rozhodování Nejvyššího správního soudu ve věcech týkajících se azylového řízení, uvádí ministerstvo vnitra, že „předmětem dokazování není obecná situace v zemi původu, nýbrž konkrétní situace žalobce“. Žalobce nezmínil žádné problémy se státními úřady a údajnou činnost soukromých osob tedy nelze přičítat státním orgánům Jemenu, zvláště za situace, kdy byl popsán účinný postup soudů v kauze pozemku,“ napsalo ministerstvo vnitra jako žalovaná strana: „Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby jako nedůvodné,“ navrhlo ministerstvo.
Podle tvrzení ministerstva vnitra je vyloučen jako pronásledovatel Jemence kmen Al-Satihy, „Státní moc je v zemi z pohledu mezinárodní ochrany dostatečná, schopná poskytnout žalobci účinnou a efektivní pomoc proti případné nelegální činnosti soukromých osob,“ uvedlo české ministerstvo vnitra.


Celý rozsudek si můžete přečíst zde: Rozsudek Jemenec.


Ministerstvo o kletbě pochybuje

Argumentaci ministerstva vnitra však doslova rozcupovala Organizace pro pomoc uprchlíkům z Prahy 9, která osobu A.Q.M.S.M. před soudem zastupovala. „Spory krevní msty jsou časově neomezené, zdejší pobyt žalobce v délce 5 let tak nemůže znamenat jeho ukončení a celková bezpečnost v Jemenu se pro místní obyvatele nezměnila. Co do tvrzení žalovaného o možném přesídlení žalobce v rámci země odkazuje žalobce na své konstantní tvrzení, že se po přestřelce schovával u známého ve městě Ibb a ještě týž den pokračoval do města Sana, kde se dalších 9 měsíců schovával a nevycházel,“ uvedl Jemenec jako žalobce na Českou republiku.
Podle Organizace pro pomoc uprchlíkům se ale s krevní mstou Jemenec setkal osobně, a ministerstvo vnitra argumentuje elektivně, když uvádí, že krevní msta je v Jemenu trestným činem a dokonce pochybuje o existenci kmene, který měl Jemence proklít: „Další argumenty nejsou brány v úvahu – tedy, že takové případy nebývají vůbec šetřeny. Nové rozhodnutí jde dokonce tak daleko, že pochybuje o tom, kdo vyřkl krevní mstu a představuje tak zásadní nepochopení celé výpovědi žalobce,“ uvedla organizace chránící uprchlíky v ČR. „Důkaz o existenci kmene Al-Satihy pak potvrzuje žalobcův příběh,“ stojí v rozsudku.

Před českým soudem je urfi, kmenový systém souznění

Podle dokumentů, které Jemenec opakovaně před soudem předkládá, v Jemenu existují tradiční kmenové konflikty, občasná neochota vymožení naplnění soudního příkazu. „Existuje tzv. „urfi“, zvykové právo, kmenový systém souzení. Je omezena způsobilost vlády chránit a pomáhat osobám v nouzi. Existují konfliktní oblasti, do nichž je vstup omezen, místní úřady občas nectí oficiální dokumenty, svoboda pohybu je omezována ozbrojenými příslušníky kmenů,“ uvedl opakovaně A.Q.M.S.M. před soudem.
Většinu sporů vedou kmeny mezi sebou bez jejich pomoci a zásahu, přesto žádala rodina soud o vyřešení problému. Jeho výsledek ovšem nebyl druhou stranou respektován a došlo k přímému střetu, vysvětluje situaci v Jemenu Organizace: „To, že byly zabity osoby z druhého kmene a bratr žalobce nakonec vedlo k tomu, že druhý kmen se chtěl pomstít vyvážením počtu zemřelých, což nijak podkladové zprávy nevylučují,“ uvedla před soudem. Současně Jemenec označil rozhodnutí neprodloužit azyl v ČR za nezákonné s odkazem na zprávu ministerstva zahraničí USA i České republiky: Dle zprávy MZ USA jemenská odnož Al-Qaedy provedla stovky útoků na celém území Jemenu, včetně sebevražedných útoků, přepadů, únosů a cílených atentátů ozbrojenci na motocyklech, dle MZ ČR je bezpečnostní situace na celém území státu velmi riziková. V případě návratu je tak žalobce ohrožen pronásledováním ze strany kmene Al- Satihy a hrozí mu vážná újma ve formě mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení.

Vrazi i vyvražďovaní nejsou soukromníci, jde o diskriminaci

V rozhodování soudu sehrála významnou roli argumentace Organizace pro pomoc uprchlíkům, podle které vrazi vykonávající krevní mstu nejsou soukromníci, ale sociální skupina stejně jako vyvražďovaní. Soud v rozsudku konstatoval, že ve správním spisu nachází podání zástupkyně žalobce, v němž rozebírá právní názor o možném pronásledování žalobce na základě ust. § 12 písm. b) zákona o azylu, a to jako osoby, důvodně se obávající pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině, a to jako příslušníka rodiny – kmene, ocitnuvší se pod hrozbou krevní msty a odkazuje na definici sociální skupiny s poukazem na tuto, jako otevřenou kategorii, sloužící k poskytnutí ochrany i z jiných důvodů, než které byly prvotně koncipovány v době přijímání Úmluvy o právním postavení uprchlíků v r. 1951, z níž je pojem převzat, píše se doslova v rozsudku.
Rovněž pak Soud poukazuje na vymezení tohoto pojmu Nejvyšším správním soudem a na úvahu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který ve své analýze z r. 2001 přímo uvádí, že rodina je přijatelnou podskupinou kategorie sociální skupiny. „Tento problém pak podrobně rozvádí i s odkazem na Příručku UNHCR a její bod 65, kde se mj. opírá o závěr, že tam, kde místní obyvatelstvo páchá závažné diskriminační či jinak postihující činy, mohou být tyto považovány za pronásledování, pokud je úřady vědomě tolerují, odmítají, či jsou neschopné zajistit účinnou ochranu,“ uvedl v rozsudku Krajský soud v Hradci Králové.

Vnitro mělo zhodnotit přípis šejcha ve jménu Boha slitovného

Soud dále zcela postrádá v napadeném rozhodnutí ministerstva vnitra zhodnocení důkazu, předloženého žalobcem, a to vyjádření šejcha vesnice Mudiriet al-Shar, opatřeného podpisem a razítkem, kde ve jménu Boha slitovného se vyjadřuje o pronásledování žalobce kmenem Al-Satihy a nemožnosti pomoci vlády, uvádí se v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. „V neposlední řadě měl žalovaný přihlédnout k povaze krevní msty, kdy s ohledem na kulturu a tradice Jemenu je nevykonání krevní msty potupou pro kmen Al- Satihi,“ uvedl v rozhodnutí Soud, kterým případ vrací zpátky ministerstvu vnitra k dokazování a lepšímu vypořádání se s námitkami Jemence z kmene Al-Qublani.
Soud je dále přesvědčen, že nové rozhodnutí žalovaného musí řádně akceptovat všechny námitky žalobce, musí na tyto argumentačně reagovat a musí se vypořádat s jednotlivými odkazy na podkladové zprávy, které žaloba připomíná a které svědčí žalobcem uvedeným skutečnostem, tedy o odkazech na beztrestnost určitých jevů v Jemenu, na adekvátnost možného poskytnutí ochrany žalobci, na vyhodnocení možného ohrožení žalobce jako příslušníka určité sociální skupiny, na reálnost skutečného možného přesídlení v rámci země, konstatuje v závěru rozsudku Krajský soud v Hradci Králové.

-ire-