Stát nařídí limity voleb: Finanční strop i zákaz využití médií ve vlastnictví obcí

Termín voleb by měl být dle návrhu fixní Foto: vscr

Z voleb se stal neférový a korupční byznys a stát musí zasáhnout. Nařídí proto finanční limity volebních kampaní, zákaz využití médií ve vlastnictví obcí a povinnost jmenovité registrace každého podporovatele kandidáta nebo povinnost uvést zadavatele a zpracovatele volební reklamy.

Dozor nad průběhem voleb budou vykonávat úředníci z nového Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který vznikne podle novely zákona o sdružování v politických stranách a hnutích.
Vyplývá to rozsáhlé novely volebního zákona, který bude spolu s novelou zákona o politických stranách předložen na jednání vlády. O novele zákona o sdružování v politických stranách a hnutích a lustrování podporovatelů stran jsme již informovali. Novela volebního zákona je předkládána mimo legislativní plán a pro její urgentnost k ní není zpracována RIA, tedy analýza dopadů novely.


Podle novely volebního zákona výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu nebudou smět přesáhnout částku 90 000 000 Kč včetně DPH. Pro volby do Senátu nebudou smět překročit částku 2 000 000 Kč včetně DPH za každého kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč DPH, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb. Ve volbách do Evropského parlamentu činí limit 50 milionů korun.


Výdaje ve volbách do krajských zastupitelství budou omezeny částkou 7 milionů násobenou počtem krajů, kde bude politická strana nebo hnutí kandidovat. Celkové výdaje politické strany, politického hnutí nebo koalice na volební kampaň nesmí přesáhnout částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž byla zaregistrována její kandidátní listina pro volby do zastupitelstev krajů.

Do uvedených částek se vždy započítají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně těch částek, které uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Podpořit svého kandidáta nebude možné „zadarmo“, i taková podpora mu bude přičtena k tíži: „Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu,“ uvádí se v novele volebního zákona.

Na billboardech bude napsáno, kolik propaganda stála

Nově stát vyloučí využití k volební kampani média provázaná s krajem nebo s obcí: „K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí,“ zní doplněná věta v novele zákona.

Každá propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií bude muset obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli.Bude to platit i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo kandidáta.

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně, zní doslova jedno z ustanovení novely. Podle tohoto textu bude muset billboard nebo novinová reklama uvádět kromě politické strany také název reklamní agentury a částku, kterou politická strana za reklamu zaplatila.

Každý, kdo umožní kandidátům využít v kampani obecní nebo krajská média nebo nezajistí, aby volební propagace včetně té na billboardech nesla informaci o zadavateli a zpracovateli, bude čelit pokutě až 100 tisíc korun.

Ti, co pošlou příspěvek na volby, budou lustrováni

Stejně jako v novele zákona o sdružování v politických stranách i novela volebního zákona obsahuje povinnost kandidátů, stran a hnutí vést oddělený transparentní volební účet a evidovat údaje o dárcích včetně jejich data narození a bydliště: „Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno,“ uvádí se doslova v novele.

Kontrolu a lustrace dárců bude vykonávat nově zřízení Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran a hnutí: „Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, státní občanství, popřípadě více státních občanství.“

Obce jsou z novely vyňaty

Z důvodové zprávy k návrhu novely vyplývá, že stát si uvědomuje, jakou zátěž na politické strany, hnutí i nezávislé kandidáty přenáší. Nová pravidla právě z tohoto důvodu nebudou platit pro obecní volby: „Pravidla vedení volební kampaně a jejího financování se nezavádějí pro volby do zastupitelstev obcí. Převážná část kandidujících subjektů v komunálních volbách jsou totiž sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti, pro které by nastavená opatření, jakými jsou povinnost zřízení transparentního volebního účtu, vedení účetnictví o financování volební kampaně, zveřejňování informací o financování volební kampaně na internetových stránkách a vyhotovování zprávy o financování volební kampaně, fakticky působila jako nepřiměřená zátěž a faktor odrazující kandidovat, což by v řadě, zejména menších obcí, mohlo být příčinou nekonání voleb pro nedostatek kandidátů,“ přiznává stát.

Co je tedy cílem takové novely? Je to například zajištění srovnatelných podmínek pro kandidující co se týče využitelných financí v kampani, uvádí důvodová zpráva s odkazem na země, které takovou úpravu mají. Jde o Rumunsko, Řecko, Slovensko, Belgii, Bulharsko, Velkou Británii, Itálii nebo Portugalsko. V přehledu nejsou země jako Francie, Německo, Holandsko nebo severské země.

Dalším cílem je průhlednost financování kampaně zejména třetími osobami a omezení korupce. Stát vychází ze zprávy Skupiny proti korupci GRECO, která v poslední zprávě Českou republiku jmenovala jako zemi, kde je nutné nastavit nová volební pravidla. Podobná doporučení vydala Transparency International.

-ire-