Zavedení ochrany hranic může být aktuální, zní ze Senátu

Způsob určení hranic evropských státu je dnes opět aktuální otázkou Foto: panoramio.com

Pravidla při znovuzavedení ochrany hranic České republiky a Německa, rozšíření příhraničních oblastí na vlaky a lodě, prodloužení doby zadržení osoby na území druhého státu nebo rozšíření na oblast správních deliktů obsahuje nová smlouva o policejní spolupráci mezi ČR a SRN. Smlouva, kterou musí ještě ratifikovat prezident je důkazem, že zrušením ochrany hranic se s vaničkou vylilo dítě.

Podle zpravodaje tisku v Senátu senátora Františka Bublana i podle garanta Smlouvy za ústavně právní výbor senátora Miroslava Antl (oba ČSSD) Smlouva reaguje na aktuální situaci. „Zejména u těch států, kde máme stykové hranice, to jsou ty okolní státy, tak je třeba reagovat na ty změny. A myslím si, že současná doba bude přinášet další rychlé, řekl bych, operativní změny i v těchto smlouvách, pokud je nenahradí nějak EU,“ uvedl v rámci debaty v Senátu Miroslav Antl.

Rovněž senátor František Bublan (ČSSD) Smlouvu v rozpravě podpořil: „Já bych si dovolil jednu větu, která je možná taková aktuálnější na podporu této smlouvy nebo ratifikace této smlouvy. Smlouva totiž pamatuje i na spolupráci při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Ono to může být aktuální, já si to samozřejmě moc nepřeji, ale pokud by to nastalo, tak bych přivítal to, kdyby to skutečně byla spolupráce při ochraně vnitřních hranic, aby to nebyly jednostranné akty,“ uvedl senátor.

Vlaky a lodě se stanou příhraničními oblastmi

Připomíná to systém, který na území České republiky už kdysi byl, kdy před přejezdem hranic postupně vlaky a lodě procházeli celníci obou států. Podle Smlouvy se totiž nově příhraničními oblastmi stávají prostory vlaků a paluby lodí. Příhraniční oblasti jsou definovány pomocí územní působnosti Krajských ředitelství policie a celních úřadů v uvedených krajích.

V České republice jsou podle Smlouvy příhraničními oblastmi Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Ve Spolkové republice Německo jsou to Svobodné státy Bavorsko a Sasko. „Za příhraniční oblast se považuje také prostor mezinárodního vlaku na trati mezi společnými státními hranicemi a první zastávkou podle jízdního řádu na území druhého smluvního státu a prostor lodi na trase mezi společnými státními hranicemi a prvním přístavištěm podle plavebního řádu na území druhého smluvního státu,“ uvádí se doslova ve Smlouvě, která rovněž upřesňuje podmínky znovuzavedení ochrany česko-německých hranic.

Samotná spolupráce pak bude spočívat například ve výměně informací o pachatelích a o osobách podezřelých z trestného činu nebo správního deliktu, o možných teroristických útocích i o dopravně bezpečnostních akcích. V pátém bodu předmětného ustanovení je pak velmi přesně popsáno informování „o migračních pohybech, jejich rozsahu, struktuře a možných cílech“.Dále Smlouva umožňuje společnou koordinaci, společnou prevenci, pátrání, sledování i nasazení v rámci zásahu.

České hranice budou moci chránit Němci a naopak.

V rámci odvrácení nebezpeční nemusí policisté ani jednoho ze státu informovat druhý stát a do vzdálenosti deset kilometrů od hranic „učinit opatření“. Například mohou zajistit pronásledovanou osobu, a to na dvanáct hodin, přičemž čas mezi devátou hodinou večerní a devátou ranní se nezapočítává. „Jedná se jak o pronásledování osob podezřelých ze spáchání trestného činu či z účasti na něm (s výjimkou trestných činů s horní hranicí trestu nižší než dvanáct měsíců), osob stíhaných za takové trestné činy, osob uprchlých z výkonu trestu, z vazby, z výkonu ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, tak pronásledování osob vyhýbajících se kontrole prováděné příslušnými orgány v příhraničních oblastech, včetně kontroly na vnitřních hranicích při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 Schengenského hraničního kodexu,“ uvádí se doslova v předkládací zprávě k návrhu ratifikace Smlouvy.

Mechanismus koordinace při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je popsán ve článku 21 Smlouvy. Podle tohoto ustanovení se v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic zřídí místa pro kontroly na vnitřních hranicích. Tato místa může zřídit i druhý stát, pokud první stát taková místa nemá nebo pokud je to nutné a pokud s tím první stát souhlasí. „Kontroly na vnitřních hranicích mohou být prováděny také během jízdy ve vlacích a na lodích na přeshraničních trasách železniční a lodní dopravy,“ uvádí se ve Smlouvě. Policisté mohou při provádění kontrol na vnitřních hranicích nosit uniformu a nosit služební zbraně, střelivo, donucovací prostředky a jiné součásti výzbroje, povolené vnitrostátními právními předpisy svého smluvního státu.
Smlouvá zavádí povinnost stanovit „místa a trasy, na kterých mohou být prováděny kontroly na vnitřních hranicích, tedy „prostor hraničních kontrol“

První místo pro předávání osob budou Petrovice

Důkazem o tom, že úplným zrušením ochrany českých hranic, bylo s vaničkou vylito i dítě, je úprava předávání osob mezi státy. Se zrušením hranic totiž není kde tyto osoby předávat: „Obsahem článku 16 je úprava předávání osob mezi smluvními státy. Cílem je odstranění praktického problému spojeného se zrušením kontrol na společných státních hranicích. Před zrušením kontrol docházelo k předávání osob v zásadě přímo na státních hranicích, resp. v objektech hraničních přechodů.
Po zrušení kontrol a odchodu bezpečnostních orgánů obou států z budov bývalých hraničních přechodů vyvstala potřeba upravit předávání osob i ve vnitrozemí – přímo na hranicích chybí často potřebné zázemí,“ uvádí se doslova v předkládací zprávě ke Smlouvě.

Podle předkládací zprávy se jako první vhodné místo jeví Petrovice: „Orgány smluvních států se budou informovat, která místa na území jejich států jsou vhodná pro předávání osob. Pro potřeby praxe se jeví jako výhodné zejména využití pracoviště Petrovice Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf – pracoviště Petrovice leží na území České republiky v bezprostřední blízkosti státních hranic,“ uvádí zpráva.
Po poslanecké sněmovně ratifikaci Smlouvy odhlasoval minulý týden Senát. Aby vešla v platnost, musí ji před publikováním jako prezidentský dokument ratifikovat prezident republiky Miloš Zeman.

Irena Válová