Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Práva stíhaných osob předaných do ČR se rozšíří, obhájci budou mít novou odbornost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

K rozšíření práv trestně stíhaných osob, které jsou předávány do ČR ze zahraničí, dochází na základě směrnice EU. Nově bude muset být předaná osoba poučena, že si může zvolit v ČR dalšího obhájce, který bude spolupracovat s advokátem země, odkud je osoba vydávána. Náklady poučení ponese Policie ČR, státní zastupitelství a soudy a Česká advokátní komora.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci, do kterého musí být tato směrnice EU z roku 2013 transponována v termínu 27. 11. 2016. Náklady na dalšího obhájce ponese vždy předávaná osoba.

Spolupracující obhájce může být předávanou osobou pouze zvolen, nesmí být ustanoven státem, protože pak by šlo o dvojí obhajobu, přičemž předávaná osoba už jednoho obhájce má v zemi, odkud je vydávána. „Vyloučení použití § 33 odst. 2 trestního řádu je odůvodněno skutečností, že se jedná o dvojí obhajobu. V předávajícím státě je vždy osoba, o jejíž předání jde, právně zastoupena, což již plně postačuje k zajištění právní pomoci,“ píše se s odkazem na rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu ve zprávě RIA k předmětné novele.

Jako nejschůdnější technické řešení navrhovatel novely navrhuje rozšířit o informaci už nyní povinné poučení, kterého se musí předané osobě v ČR dostat a rovněž v tomto smyslu rozšířit informace v registru advokátů, který vede Česká advokátní komora. „Výhodou tohoto řešení je, že nebude muset být vytvářeno speciální poučení, ale pouze bude doplněno již existující poučení, u něhož je navíc již počítáno s tím, že pokud zadržená osoba neovládá český jazyk, bude jí poskytnuto v jazyce, o němž prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem,“ uvádí k návrhu RIA.

Takové řešení podle RIA sice přináší náklady státního rozpočtu, které ponese Policie ČR, státní zastupitelství a soudy, ale tyto náklady s poučením spojené, minimalizuje, neboť v reálu dojde pouze k doplnění již existujícího poučení o novou informaci. „Náklady na překlad příslušné pasáže poučení lze odhadnout přibližně na 4.000 Kč – přibližně 8 jazykových mutací, doplnění bude do 150 slov, cena za odborný překlad se pohybuje od 300 do 500 Kč,“ vyčísluje RIA.

Po poučení se předávané osobě musí poskytnout nabídka obhájců zapsaných u České advokátní komory, které si osoba může zvolit jako dalšího spolupracujícího obhájce. ČAK proto na své náklady už fungující registr advokátů rozšíří u každého advokáta o informaci, zda tuto činnost vykonává. Tento advokát bude mít specializaci označenou jako „mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních“ a bude muset být náležitě odborně vybaven dle předmětné transponované směrnice 2013/48/EU.

ČAK musí změnit parametry vyhledavače advokáta

Podle zprávy ČAK také proto změní parametry vyhledavače v seznamu advokátů. „Při jednání s Českou advokátní komorou bylo dohodnuto, že pro tyto účely bude sloužit modifikovaný vyhledávač advokátů, dostupný na webových stránkách České advokátní komory. Dojde k vytvoření zaměření ,mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních´, které umožní vyfiltrovat odborně vybavené advokáty, kteří projeví zájem o poskytování tohoto druhu právních služeb,“ popisuje zpráva.

Filtrovat bude možné i na základě znalosti jazyků dotyčných advokátů, která je rovněž důležitá při spolupráci mezi obhájci z různých států. Výsledkem bude seznam advokátů, který bude možné předložit osobě, o jejíž předání jde. Podle zprávy v současné době výsledný seznam neobsahuje kontaktní údaje, případně další rozhodné údaje, rovněž jej nelze exportovat, což však dle vyjádření České advokátní komory bude upraveno.

„Jako navazující nelegislativní opatření dojde též ke změně instrukce Ministerstva spravedlnosti tak, aby v případě, že osoba, o jejíž předání jde, projeví zájem zvolit si spolupracujícího obhájce, bude soud cizozemskému orgánu zasílat přímo odkaz na webové stránky obsahující seznam advokátů, popřípadě tento seznam z webových stránek stáhne a pošle jej v elektronické či tištěné podobě,“ popisuje budoucí průběh řízení zpráva RIA, opět s odkazem na evropský zatýkací rozkaz, do kterého by podle zprávy mohl být odkaz na vyhledavač advokátů přímo vložen.

S ohledem na lhůty stanovené při předávacím řízení by si příslušný orgán předávajícího státu by si sám vytvořil seznam advokátů podle požadavků osoby, kterou předává,“ vyplývá ze zprávy.

Důvodem jsou další dvě změny v novele, totiž že v případě, že vyžadujícím státem je jiný členský stát a chce předat osobu z České republiky do tohoto státu, stanovuje transponovaná směrnice povinnost informovat tuto osobu, že má právo si v tomto jiném členském státě zvolit advokáta za účelem poskytování pomoci obhájci zvolenému nebo ustanovenému pro předávací řízení v České republice.

V případě, že tato osoba projeví o advokáta ve vyžadujícím státě zájem, příslušný český orgán je povinen o tomto informovat příslušný orgán vyžadujícího státu.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY