MMR chce zřídit Radu pro trasparentní veřejné zakázky

Karla Šlechtová chce větší kontrolu veřejných zakázek Foto: vlada.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje kabinetu zřízení Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky, která by byla odborným poradním orgánem vlády. Hlavním úkolem Rady má být posuzování materiálů předkládaných pro informaci vládě, které se týkají veřejných zakázek.

Rada by měla posuzovat všechny materiály k veřejným zakázkám s výjimkou materiálů v oblasti informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu, zavádění informačních a komunikačních technologií a elektronizace veřejné správy, které budou nadále předkládány k posouzení Radě vlády pro informační společnost.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová požaduje v souvislosti se vznikem Rady navýšit i počet systeizovaných míst na ministerstvu. „Na základě údajů z programů jednání vlády bylo za rok 2015 předloženo vládě pro informaci 132 materiálů vztahujících se k veřejným zakázkám zadávaným v jednacím řízení bez uveřejnění a k veřejným zakázkám zadávaným na základě výjimek dle § 18 ZVZ. Lze tedy presumovat, že nově zřízená Rada bude muset zasedat pravidelně každý týden, s čímž budou spojeny značně náročné organizační požadavky, a to zejména na administrativní zajištění chodu Rady, zajišťování zápisů a sběr podkladů ke každému předkládanému materiálu,“ píše Ministerstvo pro místní rozvoj v předkládací zprávě, kterou má Česká justice k dispozici. Vedení resortu upozorňuje, že rozhodně není schopno zajistit provoz Rady z vlastních personálních zdrojů bez navýšení míst.

Cílem zřízení Rady má být zejména zvýšení transparentnosti a hospodárného vynakládání veřejných prostředků v případě využívání výjimek z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dále je cílem předcházet riziku případných budoucích sankcí ze strany kontrolních orgánů ČR i EU, a to z hlediska nedodržení zákonných podmínek pro použití výjimky nebo jednacího řízení bez uveřejnění. Zabránit by se tak mělo pokutám například od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo od Evropské komise.

Rada má být tvořena zástupci Ministerstva vnitra, Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Národního bezpečnostního úřadu, a to nejméně na úrovni náměstků.

(epa)