Nelegální přistěhovalci žalují ČR za zajištění, třetinu případů musí stát propustit

Uprchlíci v detenčním zařízení Bělá - Jezová. Snímek pořídilo ministerstvo vnitra u příležitosti návštěvy ministra Milana Chovance.

Od začátku letošního roku až do poloviny listopadu podalo žalobu na český stát 270 cizinců zadržených kvůli nelegálnímu vstupu do České republiky.

Zamítnutých bylo 136 žalob, avšak 90 rozhodnutí o zajištění cizince soud zrušil. Vyplývá to z poslední situační zprávy o stavu přistěhovalectví v ČR. Soudy se podle zprávy při rozhodování řídí kritickou zprávou ombudsmanky o podmínkách v ústavu Bělá – Jezová a cizince s dětmi nařizují propustit.

Do uvedeného data nebylo 42 žalob cizinců na český stát vyřízeno a ve třech případech bylo řízení zastaveno. Podle předmětné zprávy bylo nejčastějším důvodem, proč soud rozhodnutí o zajištění v detenčním zařízení zrušil, absence kritérií vážného nebezpečí útěku v národním právu – tedy důvod, pro který jsou cizinci před dalším rozhodnutím obvykle zajišťováni.

„I přes vydané usnesení Nejvyššího správního soudu o přerušení řízení o kasační stížnosti na předběžnou otázku, která byla položena Soudnímu dvoru EU, některé krajské soudy nadále vyhovují podaným žalobám a rozhodnutí správního orgánu ruší a vrací k novému projednání. Podle zák. č. 326/1999 Sb. je zajišťující útvar povinen po vydání zrušujícího rozsudku cizince propustit,“ uvádí se v situační zprávě, kterou má Česká justice k dispozici.

Současně zpráva upozorňuje, že tento důvod už napříště nebude relevantní, protože schválením nového zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, který už podepsal prezident republiky byla chyba napravena: Tento zákon obsahuje požadovaná objektivní kritéria pro určení, zda se jedná o vážné nebezpečí útěku v konkrétním případě. Účinnost této normy je očekávaná do konce roku 2015.

Podle situační zprávy je opakovaným důvodem pro zrušení rozhodnutí o zajištění za účelem předání podle Dublinského nařízení skutečnost, že neexistuje reálný předpoklad uskutečnění předání do Maďarska kvůli naplněným kapacitám v Maďarsku. Soudy při rozhodování vychází z veřejně přístupných statistik, které jsou uveřejněny na internetových stránkách MV ČR.

Vnitro trvá na důsledném dodržení nařízení EU

Přesto ministerstvo vnitra bude v pokusech předávat nelegální přistěhovalce zpátky do Maďarska pokračovat a důsledně tím uplatňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady známé jako Dublin III: „Jsme toho názoru, že nelze rezignovat na pravidla, která umožňují trvat na přemístění do příslušného členského státu (Maďarska). Ministerstvo vnitra nikdy předem neví, u kolika osob a u kterých nakonec bude transfer realizován. V průběhu října a listopadu došlo postupně k nastavení pravidelného transferu dublinských případů do Maďarska. Transferováno bylo na 60 osob,“ uvádí se v situační zprávě ministerstva vnitra doslova.

Soudy rovněž ruší rozhodnutí o zajištění cizince v případě, že cizinec doprovází dítě. „Dalším důvodem pro zrušení rozhodnutí o zajištění, a to bez ohledu na účel zajištění je, že společně se zajištěným cizincem je v zařízení pro zajištění cizinců ubytován i nezletilý cizinec, za kterého má zajištěný cizinec odpovědnost a zařízení pro zajištění cizinců není vhodné pro umístění dětí. Soudy stále vycházejí z dostupné zprávy Veřejné ochránkyně práv. Nicméně aktuální situace se výrazně změnila,“ upozorňuje zpráva.

Podle analýzy podávaných žalob proti rozhodnutím o zajištění cizinců za období od 01. 01. 2015 do 16. 11. 2015, která je součástí situační zprávy o přistěhovalectví, bylo za uvedené období bylo vydáno celkem 3313 rozhodnutí o zajištění cizinců. Z toho bylo 1519 rozhodnutí o zajištění cizinců vydáno za účelem předání podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013 – „Dublinského nařízení“. Dále bylo 1422 rozhodnutí o zajištění cizinců vydáno za účelem předání podle mezinárodní smlouvy – tzv.„Readmise“.

(ire)