Vláda rozhodne o budoucnosti předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková možná nevydrží v úřadu do konce funkčního období Foto: twitter

Vláda na svém středečním zasedání projedná materiál Ministerstva vnitra (MV), který upravuje podobu státní služby od 1. ledna příštího roku. Návrh systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 (tzv. „druhá systemizace“) je změnou první systemizace, která nabyla účinnosti 1. července 2015 a stanoví podobu státní služby s konečnou platností na další léta.

Česká justice má tento materiál k dispozici a vyplývá z něj mj., že vláda s konečnou platností rozhodne o setrvání Aleny Vitáskové v čele Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Náměstek ministra pro státní službu Josef Postránecký trvá na tom, aby od 1. ledna příštího roku předseda a místopředsedové ERÚ přešly pod režim zákona o státní službě. To by fakticky znamenalo konec současné předsedkyně Aleny Vitáskové v úřadu. Ta totiž čelí u soudu žalobám, což vylučuje její setrvání ve funkci.

ERÚ předložil návrh systemizace, ve kterém uvedl místa předsedkyně a místopředsedů jako místa pracovní. MV však trvá na tom, že je nutné respektovat aktuální právní stav, podle kterého se s účinností od 1. ledna 2016 stanou tato místa místy služebními. „Důvodem je skutečnost, že dnem 1. ledna 2016 bude stávající ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě, podle kterého se tento zákon nevztahuje na předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu, nahrazeno ustanovením, že se tento zákon nevztahuje na člena rady ERÚ. Rada ERÚ však vznikne až dnem 1. 8. 2017 a k tomuto datu také zanikne funkce předsedy a místopředsedy ERÚ“, stojí ve zmíněném návrhu tzv. druhé systemizace.

„Zmíněný nesoulad zákona o státní službě a energetického zákona měl být napraven vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Tento zákon (sněmovní tisk č. 538) nebyl dosud přijat“, odůvodňuje MV své stanovisko ve zmíněném materiálu pro zítřejší jednání vlády. Návrh systemizace byl proto zpracován podle aktuálního právního stavu, to znamená místa předsedkyně a místopředsedů ERÚ jsou systemizována jako služební. „Současně je součástí materiálu druhá varianta, (předložená vedením ERÚ, pozn. redakce) s vymezením těchto míst jako míst pracovních, která vychází z právního výkladu považujícího za možné překlenout zjevnou chybu zákonodárce chápáním vedení ERÚ (předseda a místopředsedové) jako členů rady ERÚ“, stojí dále v materiálu. Je tedy zřejmé, že pokud zítra vláda návrh tzv. druhé systemizace projedná, bude se muset rozhodnout pro jednu z variant. Pokud se přikloní k názoru náměstka pro státní službu, Alena Vitásková od 1. ledna příštího roku ve své funkci skončí.

(epa)