Neděle, 18. dubna, 2021

Obce a města mohou do konce ledna požádat vnitro o dotace na domobranu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do 31. ledna 2016 mohou obce, městské části s statutární město Praha požádat ministerstvo vnitra o dotaci na dobrovolnou domobranu. Vnitro vyhlásilo dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“ za účelem podpory zapojení veřejnosti do zajištění veřejného pořádku na místní úrovni. Dobrovolníci mohou pátrat po obci nebo zajistit pachatele zločinu.

Výzva k podávání žádostí visí na webu ministerstva vnitra včetně podmínek a zásad. Z těchto zásad rovněž vyplývá, jaká jsou omezení a jaké jsou pravomoci neplacených strážců veřejného pořádku. „Bezpečnostní dobrovolníci nemají žádná oprávnění orgánu veřejné moci. Udělení zvláštních oprávnění – s výjimkou zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j/ zákona o silničním provozu – není možné žádným rozhodnutím obce ani jiného správního orgánu,“ uvádí se v zásadách.

Dobrovolník musí být bezúhonný a příčetný

Bezpečnostním dobrovolníkem se může stát osoba starší osmnácti let, která je netrestaná a příčetná. Vnitro doporučuje podávat takové projekty, kde obec najde nejméně tři takové osoby. Při skupině pěti bezpečnostních dobrovolníků už může být zřízena funkce koordinátora. Může to být například bývalý policista, uvádí se v zásadách. Koordinátor může být na rozdíl od řadového dobrovolníka placen, a to částkou 300 Kč na hodinu.

Zásady také informují, jaké činnosti tito dobrovolní ochránci pořádku nemohou vykonávat: Bezpečnostní dobrovolníci zejména nemohou: požadovat prokázání totožnosti osob, požadovat vysvětlení, vykonávat osobní prohlídku, vstupovat bez svolení oprávněného uživatele do bytových nebo nebytových prostor nebo na pozemky, vykázat osoby z místa, přikázat osobám, aby setrvaly na místě.

Obecní dobrovolníci se mohou bránit nutnou obranou

Zbývá ovšem dost činností, které dobrovolníci v obcích a městech v rámci zajištění pořádku činit mohou. Bezpečnostní dobrovolníci zejména mohou:

– upozorňovat příslušné orgány na porušení právního řádu,

– přivolat Policii ČR nebo obecní policii na místo spáchání přestupku nebo trestného činu,

– na základě příslušného pověření podle zákona o silničním provozu zastavovat vozidla v blízkosti školního zařízení k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci i mimo přechody pro chodce,

– pohybovat se v katastru obce a zjišťovat, zda nedochází či nedošlo ke spáchání protiprávní činnosti,

– zadržet pachatele trestného činu za podmínek uvedených v ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu, tedy na místě spáchání trestného činu nebo bezprostředně po spáchání činu, je-li to nutné k zjištění totožnosti pachatele, k zamezení útěku nebo zajištění důkazu; zadržená osoba musí být ihned předána policejním orgánům,

– bránit se proti pachateli trestného činu nebo přestupku v rámci nutné obrany,

– zabránit trestnému činu, přestupku nebo vzniku škody nebo jiné újmy zejména na životě, zdraví nebo majetku v rámci krajní nouze

Obsahem práce bezpečnostního dobrovolníka je podle zásad publikovaných vnitrem „zejména“ hlídání přechodů, usměrňování pohybu vozidel a pěších při akcích, na parkovištích, dále vytvoření sítě pro Policii ČR pro pátrání po ztracených dětech a seniorech, pochůzky v zahrádkářských koloniích a chatových oblastech nebo pátrání po černých skládkách a vandalismu na dopravním značení.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY