Připomínky resortů ke koncepci vězeňství: Zkrátit, specifikovat zdroj financí, odstranit genderové stereotypy

Foto: youtube

Příliš vágní a obecné formulace, nejasné zdroje financování nebo nesoulad s platnou legislativou. Česká justice přináší zásadní připomínky ministerstev ke „Koncepci vězeňství do roku 2025“.

Důkladný vstupní pohovor při nástupu odsouzeného do věznice, dluhové poradenství, vzdělávání a především zaměstnávání vězňů. Takové jsou hlavní body koncepce vězeňství do roku 2025, kterou nedávno představil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) společně s generálním ředitelem Vězeňské služby Petrem Dohnalem. Cílem je snížit recidivu, jež je nyní sedmdesátiprocentní, na zhruba 50 procent.

Koncepce již prošla připomínkovým řízením a Česká justice proto shromáždila nejzásadnější připomínky resortů.

Množství zásadních připomínek má Ministerstvo zdravotnictví. To připomíná, že v současné době můžou mít vězni jakoukoliv zdravotní pojišťovnu. To by se podle Koncepce mělo změnit. V první fázi chce MSp uzavřít centrální smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, v druhé fázi omezit volbu pojišťovny pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a určit jednu zdravotní pojišťovnu.
Ministerstvo zdravotnictví ale upozorňuje, že takový postup by si vyžádal legislativní změny. „Realizace návrhu povede k omezení svobodné volby pojištěnce při výběru zdravotní pojišťovny, což je v rozporu s ustanovením § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,“ upozorňuje resort Svatopluka Němečka (ČSSD). S nápadem nesouhlasí ani Ministerstvo financí.

Takový zásah do práv pojištěnců nelze podle ministerstva odůvodnit pouze snahou o snížení administrativních nákladů. Takové řešení je totiž zjevně nepřiměřené problému a může být vnímáno jako další druh trestu.

Podle ministerstva zdravotnictví z materiálu také nevyplývá, kdo a podle jakých kritérií by zdravotní pojišťovnu zajišťující hrazené služby pro vězněné osoby vybíral. „Navržené řešení povede k založení nedůvodné nerovnosti mezi zdravotními pojišťovnami, k posílení korupčního prostředí, a tím i k negativním dopadům do celého systému veřejného zdravotního pojištění,“ uvání resort s tím, že tato připomínka je zásadní.

Cizincům pojištění nenáleží

Zásadní je i připomínka, že podle zákona smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb může zdravotní pojišťovna uzavřít pouze s poskytovatelem zdravotních služeb. Podle návrhu Koncepce by tak pojišťovna musela smlouvu uzavřít s Vězeňskou službou.

Ministerstvo zdravotnictví a společně s ním Ministerstvo vnitra dále nesouhlasí s tím, aby do systému veřejného zdravotního pojištění byli zařazeni cizinci tehdy, jsou-li vězněnými osobami a před výkonem trestu nebyli zdravotně pojištěni. Systém veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobý systém postavený na principu solidarity a na předpokladu, že by se jej měly účastnit osoby, které mají stabilnější vazbu k České republic, což tento případ nesplňuje.

Ministr pro lidská práva a menšiny Jiří Dienstbier zase připomíná, že v Koncepci chybí problematika vazebních věznic. V kapitole o zaměstnávání vězňů je zase opomíjena valorizace odměn odsouzených za práci. „Je třeba zdůraznit, že zatímco průměrná měsíční mzda i minimální mzda v ČR dlouhodobě postupně rostou, k navyšování či valorizaci odměn odsouzených za práci nedošlo již od roku 2000, tedy 15 let,“ píše v připomínkách Dienstbierovo ministerstvo.

Genderové stereotypy

Část koncepce je podle Diestbiera nevhodně opřena o některé genderové stereotypy. Dle Ministerstva spravedlnosti by vězněným ženám měl být umožněn užší kontakt s dětmi. „Kontakt s rodinou a dětmi je důležitý nejen pro vězněné ženy, ale i pro vězněné muže, kteří by si také měli zachovat blízké vztahy s rodinou, tak aby během výkonu trestu neztratili zázemí, do kterého by se po propuštění měli vrátit,“ namítá v připomínkách ministerstvo pro lidská práva.

Ministr dále namítá, že problematika násilností nebo sebevražedného chování vězňů je v koncepci řešena pouze návrhem na vznik cel ložnicového typu. Navrhuje proto koncepci doplnit o opatření na ochranu vězňů před násilím ze strany spoluvězňů.

Koncepce také zvažuje využití letištních skenerů k zamezení průniku nepovolených předmětů a látek do věznic namísto dnes používaných důkladných osobních prohlídek. Materiál argumentuje, že letištní skenery jsou oproti důkladné osobní prohlídce komfortnějším a diskrétnějším prostředkem. „Ve chvíli, kdy letištní skener zajišťuje příslušníkům vězeňské služby pozorování zcela nahého těla odsouzeného, diskrétnost tohoto opatření je silně diskutabilní,“ namítá Dienstbier s tím, že takové opatření musí být v souladu s výkladem Evropského soudu pro lidská práva.

Ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD) zase vadí, že koncepce hovoří o denním režimu pro odsouzené, jehož pilířem by měla být pravidelná práce či rekvalifikační kurz. Režim by ale podle Chovance měl být nastaven i pro ty, kdo se na těchto aktivitách podílet nechtějí. „Vězeňský systém má i přes uplatnění všech demokratických principů právního státu stále na odsouzeného dopadat tak, že jde o trest a nemá vzbuzovat tendence, že je výhodné se do výkonu trestu vracet,“ připomíná ministr vnitra. Podle něj by se také koncepce, která má 162 stran, měla zkrátit.

Babiš: Vězeňská služba si musí vystačit s rozpočtem MSp

Poměrně důrazný byl ve svých připomínkách i stranický šéf Roberta Pelikána Andrej Babiš (ANO). „Koncepce vězeňství by se neměla stát závazným dokumentem pro automatické navyšování výdajů státního rozpočtu pro financování vězeňství, počtu míst a prostředků na platy Vězeňské služby ČR,“ upozorňuje ministerstvo financí hned v úvodu s tím, že možnosti aplikace koncepce se musí odvíjet z rozpočtu ČR. „Podle Čl. 4 odst. 7 Jednacího řádu vlády musí materiál pro jednání schůze vlády obsahovat konkrétní zdroj, ze kterého budou finanční nároky na státní rozpočet pokryty. Do Předkládací zprávy požadujeme doplnit, že finanční prostředky na realizaci Koncepce vězeňství budou pokryty v rámci rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na příslušný rok,“ uvádí Babiš.

Podle jeho resortu v Koncepci vězeňství chybí analýza toho, jaké jsou současné finanční možnosti v rámci kapitoly MSp. „Nesouhlasíme tak s jakýmkoliv navyšováním tabulkových počtů funkčních míst (vč. prostředků na platy) VS ČR v obou kategoriích zaměstnanců,“ uvádí ministerstvo financí a upozorňuje, že nepočítá ani s navrhovaným navyšováním osobních odměn pro zdravotnický personál.

Ministerstvo také upozorňuje na to, že koncept má podtitul „legislativní změny v oblasti vězeňství“, ale obsahuje celou řadu nástrojů, které nemají primárně legislativní povahu. „Naopak konkrétních návrhů legislativních změn tato partie příliš neobsahuje nebo jsou jen velmi obecné a není jasné, co by mělo být obsahem takovýchto změn,“ uvádí Babišův resort.

Pan Starý a pan Nový musí pryč

V koncepci také najdeme příběhy „Pana Starého a pana Nového“, které mají zřejmě odlehčit problematice a ilustrují problematiku vězeňství na příbězích imaginárních vězňů. To se ale resortu financí nelíbí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál určený vládě, doporučujeme ze všech částí materiálu vypustit bod 5 obsahující „Příběh pana Starého a pana Nového“. Uvedené pasáže materiál zbytečně prodlužují, aniž mají nějakou dodatečnou informační hodnotu. Z podobného důvodu doporučujeme zvážit vypuštění ilustračních fotografií a doplňujících citátů,“ píše resort v připomínkách.

Ministerstvu školství zase zásadně vadí, že v koncepci není jasná souvislost mezi stanovením cíle „zahájit jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možném zvýšení dotace na vězněného žáka“ a kontrolou vzdělávání vězněných osob, případně motivací žáků či poskytovatelů vzdělávání a požaduje tento cíl z koncepce vypustit.

Úřad vlády pak ve svých zásadních připomínkách požaduje, aby vězňům ve výkonu vazby a trestu bylo možno poskytovat čisté injekční náčiní a parafernália odsouzeným, kteří ve věznicích injekčně užívají návykové látky. Úřad to zdůvodňuje tím, že absencí čistých stříkaček v kombinaci s nechráněným sexem ve věznicích roste počet HIV pozitivních.

Tato podmínka byla podle informací České justice podobně jako většina ostatních Ministerstvem spravedlnosti akceptována.

Na koncepci se podle Pelikána podílel široký tým lidí z Vězeňské služby, Probační a mediační služby, z řady ministerstev a dalších institucí. Z autorů vznikne stálá komise, která bude dohlížet na naplňování koncepce.

Eva Paseková