Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Státní zástupkyně ignorovala banální případy. Šla před kárný senát

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ostrý úsudek, znalosti, zkušenosti a kvalitní rozhodování pro výkon funkce státního zástupce nestačí. Žalobce musí být navíc rychlý a mít schopnost brodit se například lidskou hamižností, násilím, neštěstím nebo případy drobných podvodů.

Pro převážně dvouletou nečinnost v celkem 26 případech podal loni v dubnu okresní státní zástupce v Českých Budějovicích Josef Richter návrh na kárné řízení se státní zástupkyní OSZ v Českých Budějovicích Jindřišku Kolářovou. Na tom by nebylo nic mimořádného, kdyby se státní zástupkyně Kolářové vedoucí státní zástupce Richtr, který dokonce navrhl její odvolání, sám nezastával.

Jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sám navrhovatel vystavil státní zástupkyni Jindřišce Kolářové vynikající hodnocení: „Funkci právní čekatelky, prokurátorky a státní zástupkyně vykonává nepřetržitě po dobu více než 36 let, pracuje velmi pečlivě, přidělenou agendu zpracovává kvalitně, při jednání soudu vystupuje věcně, s dostatečným důrazem a znalostí projednávaných věcí a její podání mají dobrou úroveň. Na tomto hodnocení práce kárně obviněné navrhovatel setrval i při jednání kárného senátu,“ uvádí se v rozhodnutí kárného soudu.

Banální případy vytěsňuje z mysli jako by neexistovaly

V čem je tedy problém? Toto hodnocení se týká věcí, které státní zástupkyně zpracovala. Jak dále plyne z rozhodnutí, jiné věci ignorovala a několik let v nich neučinila žádné rozhodnutí a žádný úkon: „Navrhovatel však zároveň upozornil na rozporuplnost státní zástupkyně, která se projevuje její přílišnou pečlivostí na straně jedné a sklonem ignorovat část přidělených věcí na straně druhé,“ uvádí se v rozhodnutí NSS.

A dále: „Tento nežádoucí přístup kárně obviněné ke zjištěným průtahům vyplýval z jejího mylného a na základě zmíněných skutečností nepodloženého přesvědčení, že s ohledem na značné pracovní zatížení musí věci, jež považuje za méně podstatné, ponechat stranou a věnovat se důležitější agendě. Ostatně na tento osobnostní rys kárně obviněné upozornil při ústním jednání kárného senátu i navrhovatel, který uvedl, že státní zástupkyně některé banální věci pomíjí a vytěsňuje ze své mysli, jako by neexistovaly,“ píše se v rozhodnutí NSS.

NSS nakonec žalobci nevyhověl a namísto odvolání z funkce uložil státní zástupkyni trest 20% platu dolů po dobu dvou let.

Případy z okresu

Katalog případů, pro které byla státní zástupkyně z okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích kárně zažalována, je čistým extraktem práce „okresáka“, který nevystupuje se slávou v hlavní zpravodajské relaci. Žádné miliardové škody, žádné mrtvoly, ale neúprosné procesní lhůty v sousedských případech, z nichž mnohé jsou občanskoprávním sporem, než trestnou činností.

Některé případy v rozhodnutí NSS připomínají komunistický seriál Slovácko se soudí, jiné jsou odrazem katastrofálního právního vědomí a nepochopitelné naivity některých občanů jakožto i legislativy. Mezi případy je množství neplatičů alimentů, což je v ČR stále řešeno nikoli občanskými, ale trestními prostředky. Rovněž je mezi případy množství žádostí o právní pomoci z a do Německa, do Rakouska nebo do Polska. Volný pohyb osob a zboží samozřejmě způsobuje také volný pohyb zločinu, tedy násilníků nebo celých band kradoucích auta.

Tento seznam případů z okresu není důvodem znevažování okresních státních zástupců. Naopak zasluhuje uznání ten, kdo dokáže stát 36 let v první linii boje s každodenními lidskými spory.

Zvětšili si pozemek a vyhrožují

Okresní státní zastupitelství obdrželo elektronickou poštou dne 10. 1. 2012 podání M. Z., v němž se uvádí, že si její sousedka paní V. na základě geometrického měření přivlastnila neoplocený pozemek č. p. 2661/5 v k. ú. Kamenný Újezd, jehož vlastnictví je sporné, ačkoliv dosud neproběhlo řízení o vkladu do katastru nemovitostí. Tento pozemek nyní nemůže obhospodařovat ani na něj vstupovat, neboť ho z něj sousedka a pan F. vyhánějí a vyhrožují zabitím. Přitom v katastru nemovitostí je stále vedena jako vlastnice pozemku. Tento případ státní zástupkyně vyřídila, avšak podatelka nebyla spokojena. Státní zástupkyně dále nereagovala.

Nájemce užívá pozemek, smlouvu nepodepsal a neplatí

Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 20. 9. 2012 od advokáta JUDr. Vojtěcha Filipa oznámení, kde se uvádí, že dne 27. 1. 2012 byla sepsána nájemní smlouva mezi klientem J. P. jako pronajímatelem a společností NERWOOD EUROPEAN INDUSTRY s. r. o. jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemků v k. ú. Slavče u Trhových Svinů. Tato nájemní smlouva byla podepsána pronajímatelem a dne 1. 2. 2012 předána nájemci, který ji dosud nepodepsal.

Přitom podle tvrzení klienta uvedená společnost, případně její právní předchůdci, užívá pozemky dlouhodobě, aniž by nájemní smlouvu podepsala a aniž by platila nájemné. Navíc se jedná o fiktivní společnost, která podle obchodního rejstříku firem neexistuje. Takto neřešitelná situace trvá několik let a klient se jako vlastník pozemků i přes veškeré úsilí ničeho nedomohl. Uvedeným jednáním proto dochází k bezdůvodnému obohacení podle občanskoprávních předpisů a uživatel pozemku se jím může dopouštět i přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Proto advokát žádá o řádné prošetření věci. Také tento případ státní zástupkyně vyřídila, avšak se závěrem nesouhlasil advokát, který žádal přezkum Případ byl poté pro nečinnost státní zástupkyni odebrán.

Turek z Rakouska přinutil ženštinu v Budějovicích k souloži v autě

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, 2. oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, přípisem navrhla okresnímu státnímu zastupitelství, aby podalo žádost o pomoc do Rakouska ve věci podezření ze spáchání pokusu přečinu znásilnění podle § 21 odst. 1, § 185 odst. 1 trestního zákoníku a zločinu znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. Těchto trestných činů se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 26. 8. 2012 v době okolo 04.00 hodin v Českých Budějovicích, ul. Nádražní, v disco klubu Lucerna, na dámské toaletě v uzavřené kabince přes výslovný nesouhlas a fyzický odpor nutil poškozenou M. D.,k orálnímu pohlavnímu styku, čehož v důsledku aktivní obrany a naléhání poškozené zanechal, a dále téhož dne v době od 04.00 hodin do 05.00 hodin v Českých Budějovicích, ul. Lipenská, v prostoru před domem č. p. 1379/56 uvnitř zaparkovaného vozidla násilím donutil poškozenou M. D. k pohlavnímu styku souloží.

Na základě provedeného šetření se policejnímu orgánu podařilo ustanovit možného pachatele této trestné činnosti. Jedná se o tureckého státního příslušníka A. Y., nar. X, který v současné době má mít bydliště v Rakousku. Právní pomoc rakouského justičního orgánu měla proto spočívat v zajištění podání vysvětlení od tohoto podezřelého, v němž bylo zapotřebí odpovědět na specifikované otázky, které byly podrobně formulovány také s ohledem na závěr znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví klinické a forenzní psychologie, podle něhož je obecná věrohodnost poškozené výrazně snížena. V rámci mezinárodní právní pomoci měl být pro účely trestního řízení zajištěn i srovnávací biologický materiál od podezřelého, konkrétně bukální stěr. Státní zástupkyně právní pomoc nevyřídila.

 Na Aukru prodává podvodník

Dne 15. 10. 2012 podala L. M. trestní oznámení týkající se údajného podvodného prodeje obrazů na internetovém portálu www.aukro.cz. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení Suché Vrbné, provedeným šetřením zjistila, že se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu, nýbrž o případ, který má zcela zjevně občanskoprávní charakter dobře řešitelný prostředky soukromého práva. Z tohoto důvodu věc založila bez dalšího opatření, o čemž informovala oznamovatelku. Požadovaný přezkum státní zástupkyně neprovedla.

Firma STŘECHY použila jinou krytinu

Státní zástupkyně obdržela od Policie České republiky, Územní odbor České Budějovice, Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, přípis se spisovým materiálem za účelem posouzení žádosti oznamovatelky K. K. ze dne 7. 8. 2013 na přezkoumání postupu policejního orgánu. V přípise se uvádí, že oznamovatelka podala trestní oznámení pro podezření za spáchání trestného činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit jednatel společnosti STŘECHY P.T.S. s. r. o. Martin Pospíšil či jiný její zaměstnanec tím, že na střechu jejího rodinného domu položil jinou střešní krytinu, než byla uvedena v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo na provedení renovace střechy uzavřené dne 4. 3. 2013. Poté, co si oznamovatelka této skutečnosti všimla, musela být na její popud střešní krytina zn. DEKRAIN společností demontována a položena střešní krytina zn. LINDAP, v důsledku čehož jí vznikla škoda ve výši nejméně 120.000 Kč. Po prošetření věci policejní orgán nezjistil skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto věc založil. Následně byly kárně obviněné dne 16. 8. 2013 zaslány policejním orgánem další písemnosti vztahující se k předmětné věci. Na žádost o přezkum státní zástupkyně nereagovala.

 Dlužník nečetl smlouvu a RPSN měl za podvod

Dne 8. 4. 2013 obdržela státní zástupkyně od Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení České Budějovice, přípis se spisovým materiálem za účelem posouzení žádosti oznamovatele P. V. ze dne 21. 3. 2013 na přezkoumání jejího postupu. V tomto přípise se uvádí, že oznamovatel podal trestní oznámení na společnost Profi Credit Czech a.s., s níž uzavřel smlouvu o revolvingovém úvěru na částku 30.000 Kč s roční procentní sazbou nákladů (RPSN) ve výši 11,23 %. Úvěr po jeho vyplacení splácel a v domnění, že již ho celý uhradil, kontaktoval uvedenou společnost. Ta mu však sdělila, že má vůči ní závazek ve výši 120.000 Kč, přičemž po vyžádání smlouvy zjistil RPSN ve výši 99,23 %. Oznamovatel se domnívá, že při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru došlo k podvodnému jednání přepsáním a dopsáním údajů. Šetřením bylo zjištěno, že oznamovatel byl opakovaně seznámen s výší RPSN jak při sepsání smlouvy ze dne 1. 10. 2009, tak následně při obdržení jejího dodatku ze dne 2. 10. 2009, ve kterém byla výše RPSN upravena na základě vyhodnocení bonity klienta a posudek potvrdil, že tato výše RPSN je adekvátní. Policejní materiály zapomněla státní zástupkyně vrátit policii.

Nevpuštění občana na předváděcí akci

Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 18. 3. 2013 podání od J. J., v němž nesouhlasil se způsobem vyřízení jeho trestního oznámení na společnost ALFA ORANGE s. r. o. policejním orgánem, který ve věci neshledal podezření ze spáchání trestného činu. V tomto podání se bez bližšího vysvětlení uvádí, že na předváděcí akci byli vpuštěni jen občané po vrácení pozvánky a podatel si již nepamatuje, zda mu byla adresována. Záměr ho poškodit trvá od počátku, společnost ALFA ORANGE s. r. o. nereaguje na jeho písemnosti, přesměrovala telefonické hovory a přitom má peníze i vrácené zboží. Státní zástupkyně v tomto podání doporučila obrátit se na občanský soud. Tak, jak je případ popsán v rozhodnutí Nejvyššího soudu, jeho smysl uniká.

Doručení rozhodnutí o pokutě z Německa

Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 25. 3. 2013 žádost o mezinárodní právní pomoc ze Spolkové republiky Německo ze dne 20. 3. 2013. V ní Spolkový úřad pro nákladní dopravu požádal o doručení dvou rozhodnutí o pokutě P. D., které mu byly uloženy v přestupkovém řízení, neboť se nezdařil pokus doručit zásilku doporučeně s doručenkou přímo dotyčnému. Státní zástupkyně žádost sepsala, avšak nevypravila.

Neposílání alimentů z Německa

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení České Budějovice, záznamem ze dne 6. 5. 2014, zahájila úkony trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý J. M. G., nar. X, tím, že v době od 1. 12. 2013 do 6. 5. 2014 řádně neplnil vyživovací povinnost vůči nezletilému P. D., která byla naposledy upravena pravomocným soudním rozhodnutím, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 120 EURO měsíčně k rukám dědy nezletilého, přičemž celkový dluh na výživném činí nejméně 600 EURO. Následně policejní orgán podal okresnímu státnímu zastupitelství žádost ze dne 19. 5. 2014 o mezinárodní pomoc do Spolkové republiky Německo, v níž je podezřelý hlášen k pobytu. Německý justiční orgán měl být požádán o zajištění podrobného vysvětlení od podezřelého ohledně způsobu plnění jeho vyživovací povinnosti. O žádosti státní zástupkyně nerozhodla.

Babička si na akci koupila nádobí Black za 27 000 korun

Dne 10. 12. 2013 byl u okresního státního zastupitelství sepsán protokol o trestním oznámení. V něm oznamovatelka J. H. uvedla, že byla dne 12. 9. 2013 při nákupu v obchodním domě Kaufland oslovena s nabídkou eventuálního zájmu o zdravou výživu dvěma neznámými ženami, kterým sdělila kontaktní údaje. Následujícího dne jí bylo telefonicky sděleno, že byla vybrána k účasti na přednášce o zdravé výživě. Ta se konala dne 16. 9. 2013 v restauraci Malý pivovar v Českých Budějovicích a při ní byla vylosována jako výherkyně slevy na koupi předváděného zboží, mezi nímž byla i sada nádobí zn. Black v hodnotě 27.000 Kč, kterou se rozhodla zakoupit. Toto zboží převzala na místě a kupní cenu vyplatila zástupci prodávající společnosti ve svém bydlišti.

Po dohodě s vnučkou M. T. se však rozhodla od kupní smlouvy odstoupit, což následně učinila. Druhá oznamovatelka M. T. dále uvedla, že její babička byla telefonicky kontaktována pracovnicí prodávající, která odstoupení od smlouvy akceptovala s tím, že je třeba zakoupené zboží vrátit poštou, což bylo učiněno. Po vrácení zboží však prodávající kupní cena nevrátila, a proto oznamovatelky kontaktovaly její odpovědnou osobu Z. R., který jim sdělil, že je v současné době ve finanční tísni, nemůže částku 27.000 Kč vrátit najednou a navrhuje proto splátkový kalendář. Následně se babička pokoušela se Z. R. spojit a domluvit na dalším postupu, avšak ten byl nekontaktní. Policie rozhodla, že jde o občanskoprávní spor, státní zástupkyně rozhodnutí přezkoumala až za pět měsíců.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY