Pondělí, 4. července, 2022

Zpráva vládě: Výčet omezených schopností policie je ohromující

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Není to dobrá zpráva o stavu české policie po několika reorganizacích. Česká policie zaostává technicky, personálně i finančně. Její strategie je pouze obrana a její schopnosti jsou omezené. Nereagovala na změny technické ani geopolitické. Vyplývá to z dokumentu policejního prezidia Rozvoj policie v letech 2016 – 2020. Materiál je dnes zařazen na jednání vlády.

Schopní lidé a adekvátní prostředky chybí policii ve všech strukturách. Podle dokumentu to vede k situaci, kdy policie pouze přijímá podání od občanů: „Přijetí dosavadní defenzivní strategie a její dopady vedly na úrovni útvarů služby kriminální policie a vyšetřování, zejména krajských, městských a obvodních ředitelství, k omezení schopnosti ,vyhledávání´ trestné činnosti a jejího prověřování ve všech aspektech. Vyhledávání trestné činnosti, jako jedna ze základních forem operativní práce služby však nemá, s ohledem na personální stavy policistů, dán téměř žádný prostor pro svůj potřebný rozvoj. Současný stav je možno pojmenovat jako stav zpracování nápadu trestné činnosti, tedy přijetí podání od občanů a organizací,“ uvádí doslova dokument policejního prezidia.

Neodhalené zločiny snižují statistiku kriminality
Schopnost služby kriminální policie a vyšetřování je podle dokumentu v některých svých oblastech zejména v odhalování a vyšetřování hospodářské trestné činnosti v rámci trestního řízení, výrazně omezena. Latentní formy trestné činnosti, jejíž objasňování přísluší útvarům policie s územní působností, jsou tak odhalovány fakticky pouze v oblasti toxikomanie. „Tento aspekt je pak, paradoxně, i jednou z příčin poklesu registrované kriminality,“ upozorňuje policejní prezidium. Policie však nezvládá ani včasné úkony trestního řízení nebo technické úkony.

Bezpečnostní hrozba pro ČR navíc už nepřichází zevnitř státu. Stát ohrožují jevy a lidé z jiných zemí včetně zemí, které nezvládají přistěhovalce. Nelegální hromadné přistěhovalectví je stále více spojeno s hrozbou terorismu a hrozba migrační vlny velkého rozsahu je relevantní.  O nutností zvýšit počet příslušníků policie v souvislosti s vlnou ilegálních přistěhovalců velkého rozsahu Česká justice již dříve informovala.

Výčet toho, co policie nečiní, jak by chtěla, je ohromující
V práci všech útvarů se podle materiálu projevují léta neřešené oblasti, zejména boj s informační kriminalitou. V důsledku technického pokroku je dnes v běžném životě, stejně jako v rámci zločinu, využívání informačních technologií, jejich zahraniční dislokace, rychlosti i možnosti kryptovaného použití, zcela normální a běžnou součástí protiprávního jednání, ať již na úrovni běžné, každodenní kriminality, nebo v oblasti sofistikovaných útoků či oblastí útoků na komunikační infrastrukturu státu a jeho struktur. „Policie na uvedenou oblast není adekvátně připravena. Chybí personální, odborné i technické vybavení, stejně jako dostatečná mezinárodní spolupráce,“ uvádí se v dokumentu.

U všech útvarů je základní podmínkou jejich úspěšnosti specializace, osobní a místní znalost. Proto stejně jako u pořádkové policie je pro službu kriminální policie a vyšetřování důležité zachování ,přítomnosti policie v teritoriu´, vycházející ze zásadní premisy ,neopustit území´ a s tím nepřijít o místní a současně osobní znalost, jako základní principy policejní práce, což platí beze zbytku i pro službu kriminální policie a vyšetřování, uvádí dokument. Důvodem je nedostatek lidí. Kvůli nejistotě u policie dochází podle dokumentu k dalším odchodům odborníků. Nedostatek lidí neumožňuje adekvátní vzdělávání.

Seznam toho, co následkem popsaného stavu policie nemůže činit, jak by měla, je ohromující. Stávající počty policistů již v současné době nepostačují pro plnění úkolů, které má služba kriminální policie a vyšetřování za povinnost zajišťovat, uvádí se v dokumentu.

Omezena je schopnost policie zejména:
• aktivního odhalování (vlastního vyhledávání ve spojení s aktivní operativně pátrací činností) trestné činnosti ve všech oblastech trestné činnosti, zejména pak hospodářské, informační a oblasti boje s toxikomanií
• výkonu operativní analýzy a cíleného kriminálního zpravodajství
• zajistit v zákonných lhůtách provádění:
o úkonů trestního řízení
o kriminalistickotechnických úkonů
o forenzního zkoumání
o požadované podpory ze strany servisních útvarů SKPV
• adekvátní reakce na
o vývoj nových forem kriminality
o trestnou činnost zaměřenou na cílenou skupinu obyvatel – SENIOŘI

o informační kriminalitu – PHISHINGOVÉ útoky
o nové hrozby společnosti v oblasti:
informačních a komunikačních technologií,
terorismu, extremismu a to jak v dosavadních formách levicového či
pravicového, tak i v nových náboženského fanatismu,
rasové nesnášenlivosti,
o projevy protiprávního jednání v sociálně vyloučených skupinách
a oblastech – LICHVA
o požadavky fiskální politiky státu, spojené s podporou efektivnějšího výběru
daní a zajištění výnosů z trestné činnosti
• pořizovat a průběžně obnovovat
o novou techniku
o přidělenou techniku (automobilní, spojovací, výpočetní…)
• zisku odborníků – specialistů pro plnění nových úkolů, které dosud v rámci policie nebyly řešeny (kyberkriminalita, znalecká zkoumání, analytika, hospodářská trestná činnost…)
• odborného vzdělávání k zajištění nutné specializace policistů ve všech oblastech činností SKPV
• provádění kriminálních, případových a dalších analýz, minimálně na úrovni a v kvalitě jako u zahraničních policejních sborů
• mezinárodní spolupráce a efektivní výměny informací, činnost mezinárodních vyšetřovacích týmů

Aby byly obnoveny uvedené schopnosti policie, předpokládaná minimální intervence do posílení služby kriminální policie a vyšetřování je 1 083 policistů, uvádí se v dokumentu. Celkově kvůli všem bezpečnostním hrozbám včetně nebezpeční kybernetické a drogové kriminality nebo zajištění bezpečnosti dopravy přijme Policie ČR v následujících pěti letech 4000 nových policistů. Rozpočet policie a jejich složek by měl činit 10 miliard korun, vyplynulo z komentáře ministra vnitra, když dokument předkládal Bezpečnostní radě státu. Předpokládaná minimální intervence do posílení služby kriminální policie a vyšetřování – 1 083 policistů.
(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY