Vláda otáčí: Vitásková pod služební zákon nepůjde

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková Reprofoto: ČT

Právnické tanečky okolo postavení předsedy a místopředsedů Energetického regulačního úřadu dostaly další, překvapivý impuls. Zatímco ještě před čtrnácti dny vzala vláda na vědomí materiál Ministerstva vnitra, který počítal s tím, že vedení ERÚ spadá pod služební zákon, nyní otáčí o sto osmdesát stupňů. Vyplývá to z materiálu MPO Informace o právním postavení předsedy Energetického regulačního úřadu, který míří do vlády.

„Dne 20. 1. 2016 byl do druhého čtení vrácen tisk č. 538, jehož cílem je vyřešit cestou výslovného vyloučení předsedkyně a místopředsedů z působnosti zákona o státní službě stávající právní nejistotu související s rozdílnými právními výklady právního postavení předsedkyně a místopředsedů Energetického regulačního úřadu („dále jen ERÚ“) po nabytí účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, který novelizoval mimo jiné také zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“),“ píše se v úvodu dokumentu.

Legislativní opomenutí

Jak dále MPO připomíná, na základě zákona č. 131/2015 Sb., má být předseda ERÚ dosud jmenovaný prezidentem republiky na šest let nahrazen pětičlennou Radou ERÚ. V průběhu legislativního procesu však byla opomenuta úprava účinnosti příslušné novely zákona o státní službě. Proto je v současnosti předmětem sporu, zda předseda a místopředsedové ERÚ jsou podřazeni pod režim zákona o státní službě, nebo nikoliv.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s ohledem na tento vývoj jeden z možných právních výkladů, který předsedu a místopředsedy ERÚ nepodřazuje pod režim zákona o státní službě, což bylo dle názoru Ministerstva i původním záměrem vlády při přípravě novely energetického zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu se domnívá, že lze uvedený interpretační problém překlenout výkladem (a to v zájmu kontinuity s právní úpravou účinnou před 1. 1. 2016), až do nabytí účinnosti novely, která do zákona o státní službě opět výslovně zavede výjimku z působnosti režimu zákona o státní službě pro předsedu a místopředsedy ERÚ.

„Z  výše uvedených skutečností vyplývá, že v mezidobí od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017 je možno na předsedu (jakož i místopředsedy ERÚ) pohlížet jako na osoby, které nejsou ve státní službě a aplikovat na jejich postavení platné a účinné ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě, které výslovně vylučuje člena Rady ERÚ z působnosti zákona o státní službě, neboť předseda je nyní statutárním zástupcem ERÚ a i do budoucna má být jako člen Rady výslovně vyloučen z působnosti zákona o státní službě,“ navrhuje materiál MPO. Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy navrhuje překlenout uvedený nesoulad výkladem (a to s ohledem na zachování právní kontinuity).

Vynětí ze služebního zákona

 Dle názoru Ministerstva průmyslu a obchodu nezamýšlel zákonodárce podřadit vedení ERÚ pod režim zákona o státní službě. Jako podpůrný argument lze uvést především fakt, že členové Rady ERÚ (jež má být zřízena od 1. 8. 2017) jsou z režimu zákona o státní službě vyloučeni. Nyní předseda ERÚ a místopředseda ERÚ nejsou uvedeni v § 2 odst. 1 zákona o státní službě (který uvádí výluky z působnosti zákona o státní službě) ani v § 33 odst. 1 zákona o státní službě (který uvádí neslučitelnost výkonu některých funkcí se služebním poměrem), avšak zákon o státní službě ani energetický zákon výslovně neuvádí, že by režimu zákona o státní službě tyto osoby podřazeny byly.

Ve výše uvedeném mezidobí budou předseda a místopředseda Rady ERÚ jedinými statutárními představiteli této instituce, jejich postavení, vznik a zánik funkce upravuje výslovně dosavadní  energetický zákon, který též upravuje budoucí postavení členů Rady, kteří jsou podle platného a účinného zákona o státní službě vyloučeni z jeho působnosti.

„Za účelem odstranění možných pochybností o právním postavení předsedy a místopředsedy ERÚ od 1. 1. 2016 je jedním z možných řešení tzv. technická novela zákona č. 131/2015 Sb., kterou by se v části patnácté, tedy v zákoně o státní službě, vyloučil výslovně předseda a místopředseda ERÚ z působnosti tohoto zákona.

V návaznosti na zvolené řešení je nutno, aby došlo ke změně systemizace, kdy místa předsedy a místopředsedů ERÚ budou vymezena na rozdíl od stávajícího stavu, jako místa pracovní,“ uzavírá MPO.

Kdy bude materiál předložen vládě, není zatím jasné. Vláda dokument na programu 8. února nemá, ale je možné, že bude ještě doplněn.

Dušan Šrámek