Dopravní delikty už nebude řešit jen OS Praha 2. Soudce chce Pelikán přemístit jinam

Dopravní delikty by měly řešit všechny soudy v Praze Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o soudech a soudcích, v němž navrhuje zrušit zvláštní působnost Obvodního soudu pro Prahu 2 v trestních věcech proti pachatelům trestných činů spáchaných porušením právních předpisů silničního, železničního, leteckého a plavebního provozu a provozu podzemní dráhy. Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra takovou změnu vítá.

Při rušení specializace OS Praha 2 půjde také o trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku, v nichž by jinak byly příslušné podle zákona o trestním řízení soudním obvodní soudy v hlavním městě Praze.

MSp argumentuje v materiálu, který má Česká justice k dispozici, především tím, že trestné činy související s dopravou nejsou v naprosté většině případů příliš složité a lze je řeši trestním příkazem. V naprosté většině případů se jedná o nedbalostní trestné činy a pachateli těchto činů bývají osoby dosud zcela bezúhonné, resp. osoby, jejichž „kriminální závadovost“ je velmi nízká. Pachatelé této trestné činnosti také podle MSp ve většině případů spolupracují s orgány činnými v trestním řízení a projevují snahu věc řešit i v otázce náhrady škody. Zrušení specializace by podle MSp navíc vyrovnalo zátěž pražských obvodních soudů a umožnilo lepší orientaci ve skutečných výkonech jednotlivých obvodních soudů, protože trestná činnost v dopravě významně ovlivňuje statistiky a zkresluje celkovou výkonnost soudu.

„Není tedy dán žádný zvláštní důvod, proč by tyto trestné činy měly namísto všech obvodních soudů v Praze být projednávány pouze Obvodním soudem pro Prahu 2, zvláště když v jiných větších městech tato specializace neexistuje. Lze rovněž konstatovat, že koncentrace rozhodování o těchto trestných činech u jednoho soudu s sebou nese určitý korupční potenciál, což lze demonstrovat i nedávným odsouzením bývalého soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 souvisejícím s jeho rozhodováním o trestných činech v dopravě“, zmiňuje v materiálu MSp případ soudce OS Praha 2 Ondřeje Havlína.

Jakkoliv ministerstvo v materiálu píše, že nepředpokládá dopad na celkový počet soudců u obvodních soudů v Praze, připouští změny v počtu soudců u jednotlivých obvodních soudů. V průměru totiž trestné činy v dopravě představují 70% trestní agendy OS Praha 2 a 64% agendy OSZ Praha 2. V materiálu se tak naznačuje možnost přeložení soudců OS Praha 2 na jiné soudy, a to i bez jejich souhlasu. „Pokud jde o případné překládání soudců z Obvodního soudu pro Prahu 2, je třeba poukázat na § 72 zákona o soudech a soudcích, z nějž plyne, že dojde-li zákonem ke změně příslušnosti soudů a nelze-li řádný výkon soudnictví zajistit jinak, lze soudce i bez jeho souhlasu nebo žádosti přeložit na jiný soud, a to na jiný soud téhož stupně v rámci obvodu soudu o jeden stupeň vyššího nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, který zakládá důvod pro toto přeložení“, píše se v podrobném zdůvodnění navrhované změny.

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra takovou změnu vítá. „Jsem bezvýhradně pro, aby se ta specializace zrušila. Žádný jiný kraj ji nemá. Zákon o soudech a soudcích počítá s tím, že při změně takového typu může být soudce přeložen. Byl bych ovšem rád, kdyby takovou změnu ministerstvo nechalo na nás, což myslím pozitivně. Praha 2 sama o sobě je specifický trestní úsek a my bychom s těmi soudci začali vyjednávat,“ řekl Libor Vávra České justici.

Spolu se změnou zákona o soudech a soudcích se navrhuje změnit i vyhlášku o jednacím řádu státního zastupitelství, kterým se stanovuje speciální působnost OSZ Praha 2.

(epa)