Martin Erazím: Nejsem kompetentní hodnotit éru Jany Hercegové

Nový městský státní zástupce v Praze Martin Erazím byl náměstkem na krajském státním zastupitelství od roku 2007. V průběhu kariéry působil kromě Nejvyššího státního zastupitelství na všech stupních soustavy státního zastupitelství. V posledních letech se věnuje především výkonu dohledu nad činností podřízených státních zastupitelství. Není členem Unie státních zástupců. České justici se jako první podařilo s funkcionářem, který vystřídal Janu Hercegovou, získat rozhovor.

Jaké případy ze své praxe státního zástupce považujete za nejdůležitější?
Z mediální pohledu se v mé kariéře nevyskytly žádné známé kauzy, což je i důsledkem mého profesního zaměření a postavení náměstka krajského státního zástupce. Z právního hlediska jsem řešil řadu hospodářských a finančních kauz. Za významné považuji osobně kauzy, které se dotýkaly ochrany životní prostředí a nakládání s odpady.

Kdy a kým jste byl osloven s nabídkou funkce vedoucího státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze?
Osloven jsem byl paní vrchní státní zástupkyní na počátku měsíce února.

Předkládal jste vrchní státní zástupkyni v Praze či ministrovi spravedlnosti nějakou koncepci vedení Městského státního zastupitelství v Praze, popřípadě byly s vámi z jejich strany projednávány jaké požadavky na změnu ve fungování Městského státního zastupitelství v Praze?
V písemné formě nebyla koncepce předkládána. Změna koncepce byla podrobně diskutována s paní vrchní státní zástupkyní a následně ústně přednesena panu ministrovi.

Jak hodnotíte éru své předchůdkyně Jany Hercegové? Na co byste případně navázal a které změny ve fungování Městského státního zastupitelství v Praze naopak plánujete?
Paní bývalé městské státní zástupkyni jsem za její činnost poděkoval a vysoce hodnotím její kladný přístup k pravidelné obměně ve vedení státního zastupitelství. K hodnocení její éry se nepovažuji za kompetentního.

Jaké další personální změny ve vedení Městského státního zastupitelství v Praze plánujete? Kdo nahradí ve funkcích náměstkyni Ditu Havlínovou a vedoucí Janu Kadeřábkovou a Helenu Čapkovou? Plánujete ve funkci ponechat náměstkyni Štěpánku Láznovou?
Přirozeně plánuji plné obsazení uvolněných funkcí. Ve funkci jsem teprve druhý den a obsazení tak významných míst si musím řádně promyslet. S doktorkou Láznovou ve funkci nadále počítám, neboť ji znám jak po odborné, tak lidské stránce a oceňuji její dlouhodobý přínos pro Městské státní zastupitelství v Praze.

Plánujete mimořádné kontroly práce některých státních zástupců MSZ, například své předchůdkyně ve funkci či bývalých náměstkyň případně z jakých důvodů?
Práce podřízených státních zástupců bude podrobena zákonem předpokládanému výkonu tzv. vnitřního dohledu podle § 12e zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Plánujete podávat v nejbližší době kárné žaloby na některé státní zástupce MSZ?
Podání kárné žaloby proti státnímu zástupci není možné naplánovat, důvody pro její podání vyplývají ze zákona. Teprve po splnění zákonných podmínek je možné k tomuto kroku přistoupit.

Budete navrhovat personální změny na vedoucích postech obvodních státních zástupců v Praze?
Otázku výměny obvodních státních zástupců považuji za předčasnou. S jejich prací ani osobami nejsem dosud vůbec obeznámen.

V souvislosti s rezignací Jany Hercegové a dalších vedoucích funkcionářů Městského státního zastupitelství v Praze vyvstaly spekulace o důvodech tohoto kroku. Zmiňováno bylo například vyšetřování případu dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Plánujete v této věci provést kontrolu, popřípadě nějakou změnu, například v osobě dozorujícího státního zástupce?
Stejně jako ostatní kauzy podléhá i tako vnitřnímu dohledu podle § 12e zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Tímto způsobem bude prováděna kontrola a bude-li nutné, bude dán k dalšímu postupu pokyn.

Vaše předchůdkyně patřila mezi kritiky návrhu zákona o státním zastupitelství. Jaký je váš názor na tento návrh zákona?
Legislativní procesní není součástí náplně práce městského státního zástupce. Mé vyjádření k této problematice považuji za irelevantní. V České republice platí striktní rozdělení moci ve státě a státní zastupitelství není součástí moci zákonodárné.

(epa)