Na tajné služby ať dohlíží nový „Orgán nezávislé kontroly“, navrhuje vláda

"Pokud nejste terorista nebo špión, neohrožujete demokratický systém, bezpečnost a ekonomické zájmy státu, nevyzrazujete utajované informace, nepatříte k organizovanému zločinu, ani nejste v kontaktu s lidmi, kteří ve zmíněných oblastech nemají čisté svědomí, nemusíte se sebemenšího našeho zájmu o vaši osobu obávat,“ stojí na webu BIS. Foto: Wikipedia

Úprava nové podoby kontroly zpravodajských služeb je na světě. Úřad vlády poslal do připomínkového řízení novelu zákona o zpravodajských službách a souvisejících zákonů, která zavádí dvoustupňovou kontrolu zpravodajských služeb.

Vedle nové instituce, tzv. orgánu nezávislé kontroly, vznikne i poslanecká komise pro kontrolu Úřadu pro zahraniční styky a informace. Tato zpravodajská služba totiž dosud poslanecké kontrole nepodléhala.

Zásadní změnou je návrh na vznik společného orgánu kontroly pro všechny tři české zpravodajské služby: Bezpečnostní informační službu (BIS), Vojenské zpravodajství (VZ) a Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Orgán nezávislé kontroly (dále jen ONK) má být podle návrhu pětičlenný, byl by volen Poslaneckou sněmovnou a to na návrh vlády, která má sněmovně na každé místo člena ONK navrhovat nejméně dva kandidáty. Mandát člena ONK je pětiletý, přičemž funkci nemůže zastávat více jak dvakrát po sobě.

Členem ONK se může stát pouze úzký okruh osob: jedná se o soudce (s výjimkou soudců okresních soudů), státní zástupce (s výjimkou státních zástupců okresních státních zastupitelství) a členy kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Další podmínkou je, že tuto funkci uvedené osoby zastávají nejméně pět let. Členy ONK se mohou stát i bývalí soudci, státní zástupci či členové kolegia NKÚ, ale opět za podmínky, že funkci zastávali nejméně pět let. Obecnou podmínkou je občanství ČR, bezúhonnost, dosažení věku 40 let, držení prověrky NBÚ na stupeň „Přísně tajné“ a politická nepříslušnost ke straně či hnutí. Členem ONK také nemůže být ten, kdo byl členem bezpečnostních sborů či vojákem z povolání.

S funkcí člena ONK je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky a funkce člena vlády, poslance, senátora a postavení příslušníka a zaměstnance ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů a funkce v samosprávě vyššího územního samosprávného celku a jeho orgánech. Po dobu výkonu činnosti v orgánu nezávislé kontroly je funkce člena orgánu nezávislé kontroly neslučitelná také s výkonem funkce soudce a státního zástupce a s výkonem státní služby. U soudců a státních zástupců je ovšem možnost dočasného pozastavení výkonu funkce po dobu výkonu mandátu člena ONK a v tomto smyslu se také navrhuje novelizace zákonů o soudech a soudcích a státním zastupitelství.

ONK by prováděl kontrolu pouze na základě podnětu příslušných poslaneckých komisí pro kontrolu jednotlivých zpravodajských služeb a to v rozsahu dodržování základních práv a svobod a právních předpisů zpravodajskou službou při výkonu její zákonné působnosti. Dalším omezením je, že jeho kontrolní pravomoc by se vztahovala pouze na úkony služeb na území ČR.

ONK si může vyžadovat všechny informace potřebné pro její činnost, ovšem i zde návrh počítá s omezeními. Ředitel služby může například odmítnout poskytnout informace, které by zmařily účel probíhající akce. Zde by ovšem platila podmínka, že zpravodajská služba takovou informaci nepředá pouze s předchozím souhlasem předsedy vlády. Dále může odmítnout ONK předat informaci, vedoucí k odhalení totožnosti příslušníků zpravodajské služby pracujících v režimu zpravodajských prostředků, odhalení totožnosti osob jednajících ve prospěch zpravodajské služby, nebo by ohrozila jiné osoby, jejichž bezpečnost je v důležitém zájmu zpravodajské služby, nebo porušila požadavky zahraničního partnera na nepředání utajované informace třetí straně. ONK na stranu druhou může požadovat pro svoji činnost zbavení mlčenlivosti příslušníků tajné služby, má-li za to, že dochází či došlo k poškozování práva či osob.

(epa)