Šmejdi přešli z hrnců k insolvencím, lidem pomáhá bezplatná insolvenční poradna

Do činnosti Bezplatné insolvenční poradny, která byla 14. ledna otevřena pod patronací Krajského soudu v Českých Budějovicích, se již zapojilo dvacet pět poradců, z toho patnáct samostatných advokátů a deset insolvenčních správců, včetně tří, kteří jsou zároveň advokáty. České justici to sdělil František Smejkal, jihočeský regionální představitel a místopředseda České advokátní komory.

Všichni advokáti byli krajským soudem proškoleni v problematice oddlužení a seznámeni s insolvenční procedurou i pravidly, kterými se provoz poradny řídí.
V rámci České republiky se jedná o zcela ojedinělý projekt, který je jedním z výstupů Kulatého stolu oddlužení organizovaného Krajským soudem v Českých Budějovicích v květnu loňského roku v reakci na nežádoucí činnost tzv. „oddlužovacích agentur“.

Poradna je zároveň dokladem možné spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Aktivně se na tomto projektu totiž od počátku kromě Krajského soudu v Českých Budějovicích podílí Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba České republiky, Česká advokátní komora a Spolek insolvenčních správců. Spolupráce na provozu poradny byla nabídnuta všem advokátům působícím v jižních Čechách, jakož i insolvenčním správcům z jihočeského Spolku insolvenčních správců. Všichni byli poté krajským soudem proškoleni v problematice oddlužení a seznámeni s insolvenční procedurou i pravidly, kterými se bude provoz poradny řídit.

Zájem roste i v okresních městech
„I Česká advokátní komora – Regionální středisko Jižní Čechy již na samém počátku podpořilo myšlenku realizace projektu poradny jako kontaktního místa pro lidi, kteří mají zájem svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení oddlužení,“ vysvětluje Smejkal. „Myšlenka bezplatné pomoci lidem v nepříznivé situaci pro nás není nová. Již dlouhodobě sami provozujeme jednou týdně bezplatnou advokátní poradnu. Když nám vedení krajského soudu svůj záměr představilo, s podporou jsme neváhali. Idea poskytnout dlužníkům profesionální a odbornou radu nás nadchla. Je ostatně zcela v souladu i se stanoviskem České advokátní komory k činnosti tzv. oddlužovacích agentur.“

Podle Smejkala mají další advokáti zájem se do projektu zapojit v okresních městech na jihu Čech – v Jindřichově Hradci, Táboře a Prachaticích. „Pokud by byl projekt v krajském městě úspěšný, jsou zainteresované subjekty připraveny podpořit a garantovat otevření stejných poraden i v jednotlivých „okresních“ městech, a to nejspíše ve spolupráci s místní samosprávou,“ sdělil České justici jeden z iniciátorů a autorů projektu, místopředseda KS v Českých Budějovicích Zdeněk Strnad.

Poradna by měla fungovat jako rozcestník pro lidi, pro které se jejich dluhová situace stala již neřešitelnou. Kdo bude splňovat předpoklady pro řešení své situace oddlužením, tzv. osobním bankrotem, mohl by se následně s žádostí o sepsání návrhu na povolení oddlužení obrátit buď na obecně prospěšnou společnost Jihočeskou rozvojovou nebo na některého z advokátů či insolvenčních správců, kteří se na provozu poradny podílejí. Všechny tyto osoby se zavázaly dodržovat cenu za sepsání návrhu na povolení oddlužení v maximálním rozpětí 5000 až 7500 korun v případě manželů, tedy zcela v intencích připravované novely insolvenčního zákona. Dlužníci ale samozřejmě mají také možnost obrátit se, dle své volby, i na kohokoliv jiného.

Služby v oblasti poradenství v oddlužení poradna dlužníkům nabízí každý čtvrtek v době od 13,30 do 15,30 hod. v sídle Probační a mediační služby České Budějovice na adrese Karla IV. 12. Měsíčně je jen u Krajského soudu v Českých Budějovicích podáno přibližně 170 až 180 návrhů na povolení oddlužení. Již první týdny provozu poradny naznačují zájem o její služby ze strany veřejnosti. Týdně vyhledá služby poradny v průměru až pět klientů. Za dva měsíce činnosti navštívilo poradnu cca čtyřicet klientů.
Ostatní krajské soudy jsou podle Strnada o projektu Bezplatné insolvenční poradny informovány minimálně prostřednictvím kolegia předsedů krajských soudů, ale zatím se žádný z ostatních krajských soudů do projektu nezapojil, byť to údajně některé z nich reálně zvažují.

„Šmejdi“ od hrnců k insolvencím
Podle Strnada jsou největším dnešním nešvarem insolvencí tzv. oddlužovací agentury. Přesněji řečeno – subjekty, které si z oddlužení udělaly vlastní byznys. „Pokud někdo kazí u veřejnosti insolvencím pověst, jsou to právě ony. Parazitují na nepříznivé životní situaci druhých. Nutí je před soudem lhát. Nestydí se obírat je o jejich poslední prostředky. Své služby navíc často poskytují bez odpovídajícího vzdělání a zřejmě i načerno.“

Penězi to ale podle Strnada u těchto agentur nekončí. Dlužníci jim často – patrně v tísni – podepisují směnky na vysoké sumy, slibují splátky po skončení oddlužení, zastavují jim své nemovitosti. „Za vrchol hyenismu pak považuji případy, kdy od dlužníků, kteří již nemají ani na úhradu minimální splátky, berou „do zástavy“ rodinné cennosti či předměty osobní potřeby. Omlouvám se za ten výraz, ale mám pocit, že „šmejdi“ od hrnců a vysavačů přešli k insolvencím. Jsem proto rád, že se postupně daří realizovat většinu myšlenek a nápadů z Kulatého stolu oddlužení, který jsme uspořádali v květnu minulého roku právě ve snaze zlepšit insolvenční klima poznamenané činností zmíněných agentur.“

Jak dále místopředseda soudu uvádí, jedním z hmatatelných výstupů této platformy je právě projekt Bezplatné insolvenční poradny, která by měla jako jakýsi „rozcestník“ sloužit všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu. Poradna by tak měla být profesionální, poctivou a férovou alternativou k nejrůznějším oddlužovacím agenturám, které dlužníkům naslibují i nemožné, jen aby od nich vyinkasovaly tučné odměny. „Přál bych si, aby tento projekt byl úspěšný a aby inspiroval i jiné regiony. Je totiž důkazem možné spolupráce soukromého a veřejného sektoru způsobem, který může veřejnosti poskytnout nový pohled nejen na samotné insolvence, ale i na justici jako takovou. Držím mu proto palce! A dlužníkům doporučuji, aby se ve vlastním zájmu „oddlužovacím agenturám“ vyhýbali…“.

Žádná součinnost mezi činností poradny a insolvenčními soudci či soudem v eventuálních následných insolvenčních řízeních nastavena není. Krajský soud je pouze „odborným garantem“ poskytovaných služeb – stál u zrodu této myšlenky, zajistil obecné proškolení zúčastněných advokátů v dotčené problematice a vyzval zúčastněné subjekty i jednotlivé do projektu zapojené advokáty a insolvenční správce k odpovědné, odborné a profesionální práci na tomto projektu v zájmu kultivace insolvenčního prostředí.

Střet zájmů nehrozí
Pro další postup insolvenčního správce je podle Strnada třeba rozlišovat dva případy: 1/ radu poskytnutou insolvenčním správcem v Bezplatné insolvenční poradně, a 2/ následné zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení insolvenčním správcem.
Pro případ ad 1/ není obecně vyloučeno, aby byl insolvenční správce, který dlužníkovi poskytl radu v rámci provozu Bezplatné insolvenční poradny, v řízení tohoto dlužníka ustanoven pomocí počítačového programu do funkce insolvenčního správce. Poskytnutí odborné rady (jako např. co dlužníka v průběhu oddlužení čeká, jaké jsou podmínky oddlužení, jaký bude postup soudu, co čekat od insolvenčního správce apod.) totiž není sepsáním návrhu na povolení oddlužení. Ten buď může následovat, nebo nemusí.

Pro případ ad 2/ není obecně vyloučeno, aby byl insolvenční správce, který dlužníkovi následně již mimo projekt Bezplatné insolvenční poradny sepsal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (může se ale jednat o kteréhokoliv insolvenčního správce, nikoliv jen ty, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni), v řízení tohoto dlužníka ustanoven pomocí počítačového programu do funkce insolvenčního správce. „Pro každého insolvenčního správce ale v tomto případě (již dnes tomu tak je, a to dokonce i tam, kde žádná insolvenční poradna nepůsobí) platí, že je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Platí také zároveň, že jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu,“ uzavírá místopředseda KS.
Dušan Šrámek