Stát mění vyhlášku, vadí mu opakované omluvy v řízeních na právní čekatele

Argumentem zástupců justice vždy byla potřeba jejich nezávislosti Foto: archiv

Lidé s právním vzděláním se opakovaně omlouvají z jednotlivých etap výběrových řízení na justiční a právní čekatele. Výběrové řízení se vleče až půl roku. S účinností od 1. května 2016 se stát pokusí vyhláškou tuto situaci změnit. Stát bude také povinen publikovat například v Bulletinu advokacie.

Uchazeč o post právního nebo justičního čekatele bude mít napříště možnost omluvit se během jedné etapy výběrového řízení pouze jednou „Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů účastnit některé z etap výběrového řízení, svoji neúčast písemně omluví; v jedné etapě výběrového řízení se uchazeč může omluvit jen jednou. Náhradní termín bude omluvenému uchazeči stanoven tak, aby mohl příslušnou etapu výběrového řízení absolvovat do 14 dnů od termínu, na němž svoji neúčast omluvil,“ uvádí se nově ve vyhlášce.

Podle důvodové zprávy vychází změna ze zkušenosti dosavadní praxe. „Někteří uchazeči se podle poznatků z praxe z výběrového řízení omlouvají i opakovaně, což opět prodlužuje celé výběrové řízení a vyvolává rovněž dodatečné náklady,“ popisuje důvodová zpráva chování lidí s právním vzděláním, kteří se chtějí stát v budoucnosti soudci nebo státními zástupci.

Jak dále vyplývá z důvodové zprávy, délka výběrového řízení na justiční čekatele činí podle sdělení soudů v současné době minimálně 6 měsíců. Další změna, která povede ke zkrácení řízení, je nově zkrácená lhůta od vyhlášení výběrového řízení do podání přihlášek na jeden měsíc namísto původních dvou měsíců.

Na přihlášení jeden měsíc, stát ovšem lustruje 60 dní

Doba dvou měsíců se podle důvodové zprávy jevila jako zbytečně dlouhá „vzhledem k tomu, že o přijetí do přípravné služby či čekatelské praxe je zájem a uchazeči jsou tedy motivováni, aby sami aktivně zjišťovali, zda výběrové řízení není vyhlášeno“. Ani vyplnění přihlášky a získání požadovaných příloh není tak náročné, aby bylo nutno uchazečům poskytovat k provedení těchto úkonů dvouměsíční lhůtu, píše se o uchazečích o právní a justiční čekatelství v důvodové zprávě.

Přihláška obsahuje osobní údaje uchazeče, údaje o účasti na předchozích výběrových řízeních, o ukončení příslušného vysokoškolského vzdělání, jazykových znalostech, dosavadní právní praxi, zahraničních stážích a odborné publikační činnosti.

K přihlášce je třeba přiložit životopis včetně stručného odůvodnění přihlášky o přijetí do konkrétní funkce, další dosažené odbornosti, vzdělání apod., výpis z evidence Rejstříku trestů, ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce a ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti. „K věci je třeba uvést, že podle § 6 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Ministerstvo vnitra zašle osvědčení občanu, jehož se týká, nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Mohlo by tedy dojít k tomu, že by žádost o osvědčení v průběhu lhůty pro podání přihlášky nemusela být vyřízena. Tuto situaci by však bylo možno vyřešit za použití § 3 odst. 3 vyhlášky č. 303/2002 Sb., který ukládá předsedovi krajského soudu nebo krajskému státnímu zástupci vyzvat uchazeče k doplnění přihlášky a stanovit mu k doplnění lhůtu, pokud uchazeč nepředloží požadované doklady,“ navrhuje ministerstvo spravedlnosti vskutku šalamounské řešení.

Stát bude z vyhlášky publikovat v Bulletinu advokacie

Nově se vyhláškou mění i způsob zveřejnění informace o vyhlášeném výběrovém řízení. Řízení vyhlašuje vždy předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce po předchozím projednání s ministerstvem spravedlnosti. Funkcionáři se vždy musí s ministerstvem dohodnout na počtu volných míst čekatelů ve vztahu k financím. Teprve poté mohou řízení vyhlásit.

Až doposud tak činili prostřednictvím internetových stránek ministerstva a vyvěšení na všech úředních deskách soudů a státních zastupitelství a také vyhlášením v „denním tisku“. Nově tak budou činit internetem a prostřednictvím odborného periodického tisku. Co je tím míněno, vyplývá z důvodové zprávy: Je to odborné periodikum České advokátní komory Bulletin advokacie. „Přepokládá se, že řízení bude vyhlašováno zejména prostřednictvím Bulletinu advokacie, u nějž lze vzhledem k tomu, že advokáti jsou nejpočetnější svobodnou právnickou profesí, předpokládat, že se informace dostane k příslušným zájemcům,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Což ovšem přinese náklady státního rozpočtu, upozorňuje autor důvodové zprávy, který předkládá rozbor cen inzerce v Bulletinu advokacie. „Naopak zvýšené dopady na státní rozpočet by mohly vzniknout v souvislosti s inzercí v odborném periodickém tisku. Jak bylo uvedeno, taková inzerce si v posledních letech vyžádala náklady 4 – 8 000 Kč, cena za inzerci v tištěném Bulletinu advokacie činí nejméně 14 000 Kč (podval) a dále 27 000 Kč za vnitřní ¼ strany, větší inzeráty jsou nákladnější. Pokud jde o online vydání, činí náklady za half banner 6 000 Kč týdně, což by však pravděpodobně nebylo postačující, za 4 týdny činí cena inzerce 18 900 Kč,“ stojí doslova v důvodové zprávě k novele vyhlášky o justičních a právních čekatelích.

(ire)