Sto korun za půl hodiny: Zákon umožní právní poradenství pro chudé

Stát bude advokátům za služby pro chudé platit Foto: archiv

Ústní právní porady pro chudé a potřebné chce stát zajistit prostřednictvím advokátů. Počítá s tím věcný záměr zákona o rozšíření státem zajištěné právní pomoci. Potřebný občan by měl nárok celkem na 120 minut právních porad za rok, což může například zabránit sociálnímu vyloučení, je přesvědčeno ministerstvo spravedlnosti. Vyloučeny z porad budou různé neziskovky a podobné osoby.

Podle věcného záměru zákona stát zjistil, že chudým a potřebným dosud není zajištěna právní pomoc „ve fázi mimo řízení před orgány veřejné moci“ a chce to napravit. Stát proto zamýšlí organizovat právní pomoc advokáta potřebným ještě ve fázi před zahájením řízení. „V návaznosti na provedenou analýzu současné právní úpravy státem zajištěné právní pomoci má navrhované věcné řešení v podobě poskytování státem zajištěné právní pomoci ve fázi mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě udělování právních porad za cíl vypořádat se s chybějící úpravou právní pomoci ve fázi mimo řízení před orgány veřejné moci,“ uvádí se ve věcném záměru zákona.

Poskytování právních porad by mělo být podle věcného návrhu místně a časově jednoduše dostupné. „Poskytnutí včasné kvalitní právní rady může často zamezit negativům, která by mohla být spojena s neznalostí řešení, které se v dané situaci může nabízet, ale dotyčná osoba například neví, jaké má v konkrétní situaci možnosti. Právě včasná kvalitní právní rada může v konečném důsledku zabránit různým negativním situacím, např. zahájení soudního řízení, sociálnímu vyloučení, atd.,“ uvádí se v návrhu, který má Česká justice k dispozici.

Právní porady by mohly napomoci nemajetným osobám, které si často neví rady, jak např. formulovat nejrůznější podání, což by vedlo ke zkvalitnění takových podání; orgány veřejné moci by již nemusely v takové míře osoby vyzývat k doplnění podání, čímž by mohlo dojít k zefektivnění celého následného řízení; v mnoha případech by stačila pouhá právní rada, kterou by se situace konkrétní nemajetné osoby vyřešila bez následného soudního řízení, což by mohlo vést ke snížení počtu podání na soudy, je přesvědčeno Ministerstvo spravedlnosti.

Stát potřebné opravdu nepodceňuje

Co konkrétního bude obsahem právní porady? Tento druh pomoci spočívá především v poskytování právních informací a v konzultacích, zejména: určení, zda se jedná o právní problém, základní orientace v právním problému, navedení, jak daný právní problém řešit, doporučení dalšího postupu v dané věci, sdělení, jaké jsou možnosti, na koho se v záležitosti obrátit, uvádí se ve věcném záměru, ze kterého plyne, že ministerstvo počítá s tím, že nemajetná a nevědomá osoba se rychle zorientuje. „Právní porady jsou poskytovány pouze osobně a nespočívají v sepisování právních dokumentů nebo podání, ani v zastoupení v řízení,“ upozorňuje rovněž ministerstvo.

Podle návrhu bude muset radu udělit sám advokát, kterého nebude moci nahradit advokátní koncipient. Právní porady budou poskytovány ve všech oblastech práva, které jsou součástí právního řádu ČR tak, aby žádná oblast práva nezůstala nepokryta státem zajištěnou právní pomocí. „Navíc osoby, na které cílí navrhovaná právní úprava, mnohdy nedokáží posoudit, jaké právní oblasti se jejich věc týká,“ vysvětluje ministerský záměr.

Žádné neziskovky, studenti a podobné osoby

Oprávnění udělovat právní porady potřebným budou podle návrhu pouze advokáti. „Jiný subjekt než advokát nebude v novém systému státem zajištěné právní pomoci oprávněn poskytovat právní porady. Advokát se při udělování právních porad nemůže nechat zastoupit advokátním koncipientem,“ uvádí se ve věcném záměru. To je skutečný posun z doby, kdy například v roce 2011 ministr Jiří Pospíšil prosazoval, aby právní služby nemajetným mohli poskytovat studenti. Proti takovému návrhu tehdy zasáhla Legislativní rada vlády.

Poskytování právních porad může mít zásadní důsledky pro další postup ve věci,
a proto by tuto formu pomoci měly poskytovat osoby s právním vzděláním, mající odborné znalosti a praktické zkušenosti s aplikací práva, čímž by mělo být garantováno,
že se potřebným osobám dostane kvalifikované právní pomoci, vysvětluje ministerstvo spravedlnosti s tím, že na rozdíl od studentů nebo neziskovém lze při pochybení s advokátem vést kárné řízení, advokáti jsou pojištěni, odpovědní za škodu a kontrolovatelní.

Do nového systému, jak je plánován ministerstvem spravedlnosti, budou advokáti vstupovat dobrovolně a podle České advokátní komory lze čekat, že advokátů bude v systému dostatek,

Nemajetní zaplatí regulační poplatek

Nemajetný potřebný občan bude moci požádat maximálně o 120 minut právních porad ročně. „Maximálně bude žadatel v jednom roce oprávněn požádat čtyřikrát v časovém rozsahu v délce 30 minut, tj. regulační poplatek by za rok dohromady mohl činit maximálně 400,- Kč za poskytnuté 4 ústní porady – za předpokladu, že každá by byla v délce 30 minut,“ vysvětluje věcný záměr, že porada nebude úplně zadarmo, nemajetný zaplatí 100 Kč. Materiál částku nazývá regulační poplatek: „Regulační poplatek bude žadatel povinen uhradit před poskytnutím právní porady,“ uvádí se v záměru.

To neznamená, že advokát bude pracovat za stokorunu: „Advokát, který poskytl právní poradu v systému státem zajištěné právní pomoci, bude mít nárok na odměnu. Odměnu advokáta bude hradit stát v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Odměna advokáta bude stanovena jednotně bez ohledu na věcné vymezení předmětu ústní porady a bude určena v paušální výši za každou započatou půlhodinu poskytnuté právní porady,“ uvádí věcný záměr. Při výpočtu, kolik stát respektive ministerstvo spravedlnosti advokátovi doplatí, vychází předkladatel z posledního schváleného advokátního tarifu.

Zbytek doplatí stát podle tarifu

„Podle advokátního tarifu je sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby nejméně 300 Kč. Pro účely státem zajištěné právní pomoci ve formě udělování právních porad se navrhuje, aby byla stanovena paušální sazba mimosmluvní odměny za každých započatých 30 minut právní porady ve výši 150 Kč (tj. ve výši 50 % z 300 Kč).

Podle odhadu České advokátní komory by ročně mohlo být poskytnuto 10 000 porad nemajetným po 30 minutách, za které by stát zaplatil advokátům 1. 500 000 Kč, při vyčerpání maxima 120 minut porad na jednoho nemajetného za stejný počet porad bude činit platba státu 6 milionů korun.

Ministrovi spravedlnosti dostane od vlády za úkol vypracovat paragrafované znění a předložit je vládě do 31. října 2016, vyplývá z věcného záměru.

(ire)