Neděle, 18. dubna, 2021

ÚOHS navrhuje speciální zákon o náhradě škody vzniklé protisoutěžním jednáním

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Speciální zákon o náhradě škody vzniklé v důsledku porušení hospodářské soutěže navrhují Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo spravedlnosti jako spolupředkladatelé. Poškozený zakázanou dohodou bude moci uplatnit právo na náhradu škody ve lhůtě pět let.

Jde o implementaci další směrnice Evropského parlamentu a Rady č, 2014/104/EU. Nový zvláštní zákon by měl platit od letošního prosince.

Podle důvodové zprávy je cílem implementace Směrnice jednotně stanovit pravidla nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení. „Právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži a zajistí tak rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou jejich vymáhání, resp. vzájemné doplňování těchto dvou systémů,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Proto by implementovaná právní úprava měla být začleněna do speciálního právního předpisu, kterým bude lex specialis vůči obecným předpisům práva civilního, konkrétně vůči občanskému zákoníku a občanskému soudnímu řádu. Současně dojde k začlenění implementačních ustanovení do předpisu upravujícího veřejnoprávní ochranu hospodářskou soutěž, uvádí se rovněž v důvodové zprávě.

Podle návrhu speciálního zákona napříště kdo omezí hospodářskou soutěž společným jednáním, „nahradí způsobenou škodu společně a nerozdílně“, jak zní ustanovení o náhradě škody.

Při řízení o náhradě škody způsobené proti soutěžním jednáním bude soud používat spisy ze řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a důkazy v těchto spisech: „V řízení o náhradě škody se na základě usnesení soudu předloží důkazní prostředky obsažené ve spisu orgánu ochrany hospodářské soutěže kdykoliv,“ uvádí ustanovení návrhu nového zákona.

Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody podle tohoto zákona trvá pět let.

Podle návrhu zvláštního zákona promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o škodě, osobě povinné k její náhradě a omezování hospodářské soutěže, anebo se o těchto skutečnostech dozvědět měla a mohla, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení omezování hospodářské soutěže.

Jak vyplývá z návrhu zákona, promlčecí lhůta může být přerušena a bude závislá na řízení u Úřadu pro hospodářskou soutěž: „Pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí překážky spočívající v probíhajícím šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže týkající se téhož jednání, neskončí promlčecí lhůta dříve než za jeden rok ode dne, kdy začala znovu běžet,“ uvádí se v návrhu.

Základním cílem návrhu nového speciálního zákona je pode důvodové zprávy zajistit soukromoprávní prosazování pravidel hospodářské soutěže. „Je proto nezbytné, aby se mohla jakákoliv fyzická nebo právnická osoba domáhat u soudu náhrady škody způsobené proti soutěžním chováním,“ uvádí se ve zprávě.

Za účelem dosažení základního cíle je nezbytné:

  • Umožnit poškozenému subjektu tvrdit a prokázat skutečnost, že došlo k protisoutěžnímu chování, že mu byla způsobena škoda, kterou je schopen prokázat, zavinění a příčinnou souvislost mezi proti soutěžním chováním a škodou.
  • Zavést specifická hmotně právní pravidla pro oblast náhrady škody za porušení soutěžních pravidel (presumpce vzniku škody, výše škody, náhradu škody způsobené několika osobami, zvláštní režimy pro konkrétní subjekty, přenos navýšených cen a obrana proti němu) a procesních lhůt (promlčecí lhůta, počátek běhu lhůt).
  • Zajistit procesní práva k vymožení náhrady škody (zejména zajištění důkazních prostředků).
  • Zároveň je třeba ochránit vybrané skupiny důkazních prostředků tak, aby nebylo ztíženo vymáhání pravidel o ochraně hospodářské soutěže v rovině veřejnoprávní na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Implementovaná právní úprava by měla být začleněna do speciálního právního předpisu, kterým bude lex specialis vůči obecným předpisům práva civilního, konkrétně vůči občanskému zákoníku a občanskému soudnímu řádu. Současně dojde k začlenění implementačních ustanovení do předpisu upravujícího veřejnoprávní ochranu hospodářskou soutěž, avizuje důvodová zpráva změnu zákona o ochraně hospodářské soutěže ve smyslu nového speciálního zákona.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY