Pátek, 27. května, 2022

EK navrhne jednotnou finanční podporu uprchlíků, různost kultur v obcích poroste

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise si uvědomuje úskalí direktivního přidělování azylantů do jednotlivých členských zemí, kde zatím tyto přidělené lidi nelze držet násilím. Proto v dalším kroku hodlá navrhnout společná pravidla pro jejich status a finanční podporu, ale také přiznání některých práv azylantů podmínit pobytem v zemi přidělení.

Aktivita Evropské komise nekončí návrhem přidělovat migranty do jednotlivých států a rozhodovat za členské země o přijímání žadatelů o azyl. Na navrhovaný systém, který Evropská komise představila tento týden, má navázat v dalším kroku návrh rámce politiky v oblasti přesídlování. Vyplývá to z oficiální zprávy Komise, která byla v této souvislosti publikována.

V dalším kroku už se nehovoří o azylantech, ale o přesídlovaných osobách a plán má název Strukturovaný systém přesídlování. „V návaznosti na stávající iniciativy předloží Komise návrh rámce politiky EU v oblasti přesídlování. Tento návrh zavede horizontální mechanismus se společnými pravidly EU pro přijímání a distribuci, pro status, který se má přiznávat přesídlovaným osobám, pro finanční podporu a opatření odrazující od druhotného pohybu,“ uvádí se doslova ve zprávě.

EK chce práva cizincům podmínit pobytem v přidělené zemi
Konkrétně tento týden představili místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a komisař pro migraci a vnitřní věci Dimitris Avramopoulos pět bodů plánu v souvislosti s masovým proudem statisíců žadatelů o azyl do Evropy. Jde o těchto pět bodů:

Vytvoření udržitelného a spravedlivého systému pro určení členského státu odpovědného za žadatele o azyl: Aby bylo možné lépe řešit velký počet příchodů a zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti, mohla by Komise navrhnout změnu dublinského nařízení, buď jeho racionalizací a doplněním o opravný mechanismus spravedlivosti, nebo přechodem na nový systém založený na distribučním klíči.

Dosažení větší konvergence a omezení jevu asylum shopping: Komise plánuje navrhnout další harmonizaci azylových řízení za účelem zajištění humánnějšího a rovnějšího zacházení s žadateli o azyl napříč Unií a omezení motivačních faktorů, které přitahují žadatele do malého počtu členských států. Komise by mohla navrhnout nové nařízení, které by nahradilo směrnici o azylovém řízení, a nové nařízení, které by nahradilo kvalifikační směrnici. Mohly by být rovněž navrženy cílené změny směrnice o podmínkách přijímání.

Předcházení druhotnému pohybu v rámci EU: Aby Komise zajistila, že dublinský systém není podkopáván zneužitími nebo jevem asylum shopping, mohla by navrhnout opatření odrazující od neoprávněného druhotného pohybu a postihovat jej. Konkrétně některá práva by mohla být podmíněna registrací, odběrem otisků prstů a pobytem v zemi EU, do které byl žadatel přidělen.

Nový mandát pro azylovou agenturu EU: Komise by mohla navrhnout změnu mandátu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu tak, aby mohl úřad plnit novou roli spočívající v provádění politik a rovněž výraznější operativní roli. Mohlo by to zahrnovat provádění operativního a distribučního mechanismu v rámci reformovaného dublinského systému, monitorování dodržování azylových pravidel EU členskými státy a identifikaci opatření pro nápravu nedostatků či kapacitu k přijetí operativních opatření v naléhavých situacích.

Posílení systému Eurodac: Aby Komise podpořila uplatňování reformovaného dublinského systému, mohla by navrhnout úpravu systému Eurodac a rovněž by mohla navrhnout rozšíření jeho účelu, čímž se usnadní boj proti nelegální migraci, lepší uchovávání a sdílení otisků prstů, a podpoří návraty.

Různorodost kultur v mnoha obcích roste, přijměme to
Prostřednictvím těchto pěti bodů bude podle prvního místopředsedy Komise Franse Timmermanse dosaženo stability a spravedlnosti, protože zrušením různých národních přístupů zmizí poptávka po azylu pouze v některých zemích: „Různé národní přístupy podnítily jev asylum shopping a nelegální migraci a současně při probíhající krizi sledujeme, že dublinská pravidla vkládají velmi mnoho odpovědnosti na bedra pouze několika málo členských států. Nyní musíme uplatňovat stávající právo, aby se situace stabilizovala. Poté však potřebujeme systém udržitelný do budoucna, založený na společných pravidlech, spravedlivější sdílení odpovědnosti a bezpečné legální cesty pro ty, kteří potřebují ochranu, aby ji mohli získat v EU,“ řekl tento týden Timmermans.

Komisař pro migraci a vnitřní věci Dimitris Avramopoulos k tomu mimo jiné uvedl: „Lidská mobilita bude inherentním prvkem 21. století. Pro řešení tohoto problému Evropa potřebuje robustní a účinný společný evropský azylový systém, včetně dublinských pravidel, který bude spravedlivý pro členské státy, občany EU, migranty a země původu i tranzitu. …Diverzita se v narůstající míře stává definujícím prvkem mnoha obcí a měst v EU a měli bychom ji přijmout a proměnit prostřednictvím inovativních integračních politik v příležitost.“

Plán Evropské komise odmítli reprezentanti V4 na aktuálním jednání skupiny. Dřívější plán na rozdělení 160 tisíc žadatelů o azyl mezi všechny země EU však byl loni přijat poté, co byli nesouhlasící země přehlasovány.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY