Novela trestního zákoníku: Vlastizrada bude nepromlčitelná

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu trestního zákoníku Foto: archiv

Ani na trestné činy proti republice neopomnělo ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s novelou trestního zákona. Nově má být trestný čin vlastizrady zařazen mezi nepromlčitelné trestné činy za splnění určitých podmínek. Jde o nápravu opomenutí zákonodárce, uvádí k tomu ministerstvo. Vlastizrada je útok na podstatu státu s pomocí cizí mocnosti nebo činitele.

Doplněním trestného činu vlastizrady do odstavce b) § 35  má být rozšířen katalog nepromlčitelných trestných činů spáchaných za okolností, které zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti.

Nově bude text odstavce b) znít takto: Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost za trestné činy vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva,

S odkazem k předešlé novele trestního zákona vysvětluje ministerstvo spravedlnosti, že jde o pouhou nápravu opomenutí zákonodárce. „Doplněním trestného činu vlastizrady podle § 309 do výčtu trestných činů, u nichž uplynutím doby nezaniká trestnost, se napravuje zřejmé opomenutí zákonodárce. Není důvodu, proč by v tomto výčtu trestný čin vlastizrady neměl být uveden, když v něm jsou uvedeny trestné činy podle § 310, 311, 312 a 314, rovněž nelze dovodit, že – byť trestný čin vlastizrady ve své dispozici odkazuje právě na tyto čtyři trestné činy – se na něj vztahuje ustanovení o vyloučení promlčení,“ uvádí v odůvodnění ministerstvo.

Vlastizrada je teror, rozvracení a sabotáž státu s pomocí ciziny

Ze strany ministerstva jde o logickou úvahu, protože vlastizrada není nic jiného, než vyjmenované trestné činy dle § 310, §311, §312 a §314, které však byly spáchány občanem České republiky ve spojení s cizí mocností nebo cizím činitelem. Takto je v trestním zákonu popsán trestný čin velezrady:

Paragraf 309

Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

Objektem vlastizrady je útok na samostatné rozhodování země

Jakkoli považují někteří občané některá  jednání svých zástupců za „vlastizradu“ nebo vlastizrádné, měli by si nejprve zjistit, jaká jsou skutečná kritéria takového jednání. Například prezident Miloš Zeman se nedopouští vlastizrady návštěvou ruského velvyslanectví. Dokazovat vlastizradu soudci, který pouze donáší naopak na velvyslanectví USA by bylo rovněž obtížné, jakkoli je takové jednání odsouzeníhodné.

Podle Pavla Petra z katedry společenských věd Technické univerzity v Ostravě má vlastizrada tyto atributy: Subjektem může být jen občan České republiky – tento čin může spáchat pouze občan z logiky věci.

Objektem trestného činu je pak ústavní zřízení (uspořádání státních orgánů, orgánů samosprávy a politických organizací a pravidla jejich fungování dle Ústavy) nebo obranyschopnost (způsobilost odvrátit vnější útok nepřítele) nebo samostatnost (právo rozhodovat o všech otázkách vnitřní a vnější politiky bez závislosti na cizí moci – výjimka plnění povinností z mezinárodních závazků např. NATO) a územní celistvost České republiky (jednota státního území, které představuje jednolitý celek, hranice dány ústavními zákony).

Zvláště zajímavý je objekt trestného činu „územní celistvost“ v souvislosti s hranicemi republiky, které jsou dány ústavními zákony, což je v rozporu s mýtem o tom, že ČR v schengenu nemá hranice. Závěr, že Česká republika má z Ústavy hranice, které je povinna chránit, učinilo ve svém stanovisku již dříve Nejvyšší státní zastupitelství.

Neméně zajímavá pak bude otázka umísťování cizích obyvatel na území České republiky proti vůli země a podle mezinárodní smlouvy.

Vlastizrada je sabotáž s pomocí cizích lobystů i novinářů

Podle Pavla Petra se pak spojením s cizí mocí myslí „přímý nebo i nepřímý kontakt – na jehož formě nezáleží –  může to být schůzka, telefonát, email a není rozhodující kdo kontakt inicioval. Musí však reálně existovat  s cílem spáchat, některý z trestných činů uvedených v § 309 vlastizrada.  „Cizí mocí je každý stát mimo ČR nebo vojenská a jiná seskupení reprezentovaná  diplomaty, rozvědčíky, vojáky apod,“ uvádí ve svém materiálu Pavel Petr.

Vlastizradu však lze spáchat nejen ve spojení s cizím státem, ale k s jednotlivou osobou nebo spolkem či firmou: „Cizím činitelem je fyzická nebo právnická osoba, která není orgánem cizího státu, ale která má významný vliv na dění ve své zemi,“ uvádí Pavel Petr, přičemž to nejzajímavější uvádí v závorce jako příklady cizích činitelů: opoziční politik, publicista, novinář, lobbystická společnost.

(ire)