Marie Benešová: Přeložit státního zástupce bez jeho souhlasu? To nebylo ani za nejhlubší totality

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová Foto: archiv

Návrh zákona o státním zastupitelství bude v Poslanecké sněmovně podroben nekompromisní smršti pozměňovacích návrhů. V rozhovoru pro Českou justici to naznačila někdejší nejvyšší státní zástupkyně a exministryně Marie Benešová (ČSSD). Ta je v současné době tvrdou kritičkou návrhu zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti. Kromě neukotvenosti nově zřízeného Speciálního státního zastupitelství jí vadí i návrh, že by státní zástupci mohli být překládáni bez souhlasu.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se spíše kloní k variantě ponechat stávající právní úpravu zákona o státním zastupitelství, protože „doba se přežila“ a bylo by lepší počkat na jinou atmosféru, která by schválení nové úpravy přála více. Vnímáte to i tak, že ta atmosféra o které Pavel Zeman hovoří je kvůli vám, poslancům?
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jak se zdá konečně pochopil vážnost situace týkající se nového zákona o státním zastupitelství, pokud se vyjádřil v tom smyslu, že doba se přežila a proto by bylo lepší jej vzít zpět. Zdá se, že takto výstižně pojmenovanou atmosféru začíná postupně chápat i pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který už se rovněž vyjádřil v tom smyslu, že by si nepřál zásahy do tohoto zákona ze strany poslanců. K takovýmto zásahům v podobě pozměňovacích návrhů však s určitostí dojde, neboť poslanci napříč politickým spektrem s podobou zákona i se způsobem jeho protlačení vládou nejsou spokojeni.

Proč poslanci dopředu tak hlasitě avizují, že zákon nepodpoří? Je to jen kvůli tolik diskutovanému zřízení Speciálního státního zastupitelství?
Nesmířili se s tzv. pseudo-dohledem nad budoucím speciálem, který nemůže a nebude plnit svůj účel jako řádný dohled  vykonávaný od počátku. Kauzy Speciálu tak zůstanou bez dostatečné kontroly, což je nebezpečné a zneužitelné. Na poslední chvíli do zákona vtělený jakýsi poloviční dohled byl jen úhybným manévrem za účelem projití zákona vládou, kde už narážel na potíže. Stejně tak se poslanci nesmířili s možností budoucího šéfa speciálu atrahovat si věci bez pravidel a stejným způsobem se jich zbavovat. Tento mechanismus by vedl k naprosté libovůli a vymknutí kontrole. To jsou hlavní neuralgické body nového zákona. K těm pak přistupují další otazníky jako např. proč by měl být právě nový speciál odolný vůči nástrahám korupce, když bude jediným, neboť právě jedinec je vždy snadněji napadnutelným a ovlivnitelným, než útvary dva, stovky kilometrů od sebe navíc vzdálených. Není rovněž jasné jak při jediném útvaru budou řešeny případy podjatosti. Rovněž se hrubě nelíbí rozdílný způsob, jakým bude do funkce uveden automaticky znovu Nejvyšší státní zástupce v porovnání například s krajskými státními zástupci, kteří budou na rozdíl od něho znovu podrobeni výběrovému řízení. Stejné rozpaky budí i systém hodnocení státních zástupců s možností dokonce státního zástupce přeložit bez jeho souhlasu, což nebylo možné ani za doby nejhlubší totality. Všechny tyto výdobytky, jež nový zákon představuje, budí značné rozpaky a vyvolávají otázky komu to vše má v reálu sloužit? Nelze si proto představit, že zákon nebude doprovázen řadou  pozměňovacích návrhů, jak si jeho tvůrci nyní nepřejí.

Jaký byste tedy vy coby zástupkyně koaliční strany navrhovala v Poslanecké sněmovně postup? Neuvažujete o stažení návrhu zákona? Jaké popřípadě chystáte pozměňovací návrhy?
Postoj Poslanecké sněmovny zatím není jednoznačný a nelze proto předvídat, jak se k zákonu postaví. Zatím je podrobován kritice ze všech stran a nebyl fakticky zařazen na právě probíhající poslaneckou schůzi.

Ministr Pelikán prohlásil, že o stažení zákona zatím neuvažuje. není to podle vás překvapivé, pokud ten návrh odmítá i většina zástupců ze soustavy státního zastupitelství?
Prozatím není jasné jak se aktuálně ministr Pelikán k zákonu postaví. Zřejmě již dostatečně chápe, že to s ním nebude mít ve Sněmovně jednoduché.

Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan v diskuzi s poslanci ústavně právního výboru dle informací České justice vyslovil obavu, aby zřízením Speciálu nedošlo ke zhoršení stavu stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality. Je to pravda?
Obava vrchního státního zástupce Iva Ištvana z možnosti zhoršení stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality s novým zákonem o státním zastupitelství je legitimní. Nové poměry totiž mohou zcela rozkolísat soustavu státního zastupitelství tak citelně, že to  může mít paradoxně negativní dopad i na postih korupce a závažné hospodářské kriminality.

Ústavní soud ponechal v platnosti vámi prosazenou vyhlášku ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státních zastupitelství. Změna dozorového zastupitelství ve vymezených situacích je přípustná. I v přípravném řízení se ale žalobci musejí obracet na místně příslušný soud určený v souladu s trestním řádem a právem na zákonného soudce. Je podle vás možné, že tento nález zasáhne i do skončených případů?
Pokud jde o nález Ústavního soudu ÚS PL 4/14 ze dne 19.4.2016, ten zjednodušeně řekl, že i jako bývalá ministryně v demisi jsem měla právo vyhlášku vydat a tato je z hlediska ústavního v pořádku. Nedal tudíž za pravdu stěžovatelům. Pokud jde o další zásadní úvahy týkající se místní příslušnosti, jež vyplývají z citovaného nálezu, přesto že jsou zásadní a upřesňující, nelze je aplikovat zpětně a tudíž předchozí kauzy neovlivní.

Váš pozměňovací návrh v novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, podle některého se společnost trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré možné úsilí, aby spáchání protiprávního jednání zabránila, byl podroben tvrdé kritice z mnoha stran. Kritizoval ho například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, senátor Miroslav Antl nebo prezident Miloš Zeman. Stojíte si za ním?Co se týče kritiky pozměňovacího návrhu mého a kolegy Chvojky v problematice TOPO, jde o věc názoru. Pokud jde o profesora Šámala, ten byl jedním z autorů původního zákona, tak má k němu pochopitelný otcovský vztah. Senátor Antl v podstatě při obhajobě svého názoru ve Sněmovně minulý týden  přiznal, že věc diskutoval s prezidentem Unie státních zástupců a s vrchní státní zástupkyní v Praze Lenkou Bradáčovou. Jiné diskutéry již nezmínil, ani dva experty, kteří nám zpracovávali vysoce odborná stanoviska na tuto problematiku. Neoslovil ani nikoho z poslanců a vycházel tak jen a jen z postoje státních zástupců, kteří se do na ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny nikdy nedostavili, ač diskuze kolem TOPO běžela rok.  Probudili se až po roce složitého projednávání, kdy návrh byl již schválen. Nesdílím jejich obavu, že spadnou pod stůl rozpracované kauzy. Každá věc bude posuzována nezávislým soudem individuálně a rozhodně to nebudou jen a jen etické kodexy, které právnickou osobu zachrání před  trestním stíháním. To je jen zúžená a zavádějící  laická interpretace, převzatá některými  novináři. Po státních zástupcích se však bude chtít, aby prověřovali nejen důkazy svědčící v neprospěch právnické osoby, ale také ty, jež svědčí v její prospěch. To jim ostatně dávno též ukládá trestní řád ve svých základních zásadách. Budou mít tudíž víc práce a také odpovědnosti, než předloží svoji obžalobu, což je mohlo nemile zaskočit. O obžalobě však bude rozhodovat nezávislý soud, který stanoví mantinely pro možnost případného vyvinění. Pokud jde o pana prezidenta Zemana, který ve svých výjezdních mediálních vyjádřeních narážel na etické kodexy, které by dle něho neměly stačit k vyvinění, tato obava není na místě. Pan prezident zjevně k tématu neměl dostatek odborných informací, než těch, co procházely tiskem a byly zúžené jen na existenci etických kodexů. Poslanecká sněmovna minulý týden suverénně přehlasovala názor senátu a zákon nyní odchází v původní verzi k podpisu prezidentu republiky, kterému rádi poskytneme veškeré informace, včetně shromážděných odborných analýz.

Eva Paseková