Výbor pro sexuální menšiny pracuje na zavedení práva zvolit si pohlaví. I bez operace

Česká republika by v budoucnu mohla upustit od medicínské definice pohlaví a zavést právo vybrat si a změnit pohlaví pouhým úředním postupem podle toho, zda občan chce být mužem nebo ženou. „Totální dekadence postmoderní euroatlantické civilizace, kdy medicínská fakta jsou popírána, právo prosazováno lobbisty, a vědecký výzkum je kvůli politické korektnosti zakazován,“ říká sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Podle zprávy o činnosti Rady pro lidská práva pořádal loni její Výbor pro sexuální menšiny jednání o právní úpravě změny pohlaví jako právního identifikátoru osoby v různých zemích a o zkušenostech trans osob se systémem změny pohlaví v ČR. „Ten byl kritizován především pro svou rigidnost, neboť vyžaduje diagnózu poruchy pohlavní identity, následně chirurgickou operaci zamezující plodnosti a teprve poté je osobě změněno jméno, příjmení, rodné číslo a následně doklady. Tento postup sice může většině trans osob vyhovovat, ale někteří operaci podstoupit z různých – např. zdravotních –  důvodů nemohou či jí podstoupit nechtějí. Pak si však úřední pohlaví změnit nemohou,“ uvádí se ve zprávě.

Jinde se člověk prostě prohlásí mužem nebo ženou

V některých státech ale už upustili od vázání pohlaví lidského jedince na medicínskou diagnózu a lidé si mohou pohlaví změnit, jak chtějí, bez ohledu na realitu: „V zahraničí již mnohé státy zrušily podmínku operativních zákroků pro změnu pohlaví či dokonce se úplně oprostily od poruchy sexuální identifikace jako medicínského problému a pojímají pohlavní identifikaci jako součást obecné identifikace osoby, kde rozhoduje pouze její vlastní přání a cítění,“ popisuje zpráva situaci.

V takových zemích se jedinec prostě prohlásí mužem nebo ženou dle vlastního výběru a požádá o změnu pohlaví na matrice: „Osoba si tedy může změnit pohlaví pouhým úředním postupem, kdy se prohlásí za muže či ženu bez ohledu na svůj biologický či jiný stav,“ vysvětluje se ve zprávě Výboru. Právě na základě předmětného jednání byla  ustavena speciální pracovní skupina Výboru pro práva  trans*osob v ČR, která navrhne případné změny. Tato skupina zahájila práci v roce 2016,“ uvádí zpráva.

Pohlaví jako volitelná disciplína, fáze a výstřední řešení

Podle respektovaného sexuologa Jaroslava Zvěřiny by se k tomu dal napsat obsáhlý román. Podle jeho slov je pohlavní identita předem utvořená: „Sexuální identita je stejně jako sexuální orientace preformovanou vlastností. U několika málo procent – asi kolem 2% – se vyskytuje orientace homosexuální. Ve frekvenci asi 1 : 30 000 identifikace transsexuální. V postmoderní civilizaci, která relativizuje všechno, došlo také na ,gender´jako volitelnou disciplinu,“ vysvětlil Jaroslav Zvěřina původ předmětného uvažování.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. je předseda Sexuologické společnosti ČLS Foto: Modré noviny
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. je předseda Sexuologické společnosti ČLS Foto: Modré noviny

Ten vývoj má podle jeho slov celou řadu fází a výstředních řešení. „Od švédských školek, které odmítají zájmena „ona“ a „on“ a prosazují jakési „to“ coby genderově neutrální. prý aby nenutili děti do toho či onoho pohlaví. Jakoby sexuální identita byla naučenou vlastností,“ podivuje se předseda české Sexuologické společnosti. „V posledních letech se v této oblasti silně uplatňuje lobby lesbiček, homosexuálů, transsexuálů  plus různých ,queers´, kteří si zcela nelogicky vzali do své argumentace také jedince intersexuální – tedy narozené s ne zcela určitým pohlavím, jejichž výskyt je cca 1 : 100 000 porodů,“ dodává přední český lékař.

Není důvod mít ženy otce a muže matky

Podle dalšího vyjádření Jaroslava Zvěřiny se Výbor v souvislosti s jeho záměry dostalo odborných informací: „Za Sexuologickou společnost ČLS jsme vládní výbor informovali o našem stanovisku, které se nemění. Genderová dysforie či transsexualita jsou duševními poruchami, které vyžadují specifická terapeutická opatření. My jako lékaři, kteří se desítky let snažíme pomáhat těmto lidem, nepovažujeme za diskriminační, ani nelidské, když změnu matričního pohlaví podmiňujeme kastrací.
Když člověk změní pohlaví v zavedeném lékařském procesu, dostává dlouhodobě hormony opačného pohlaví, kdo se pak bude o jeho původní gonády starat,“ projevuje rozladění nad návrhy politiků lékař.

„Pokud někdo chce vystupovat v opačné sexuální roli, a pokud odmítá chirurgické výkony, pak podle našeho odborného stanoviska nemá důvod, přivlastnit si opačné matriční pohlaví. Státy, které to umožní, mají situace, kdy ženy jsou otcové svých dětí a muži jejich matkami. Některé státy  – nejen z tohoto důvodu – již iniciativně zakazují používat termíny ,otec´ a ,matka´ a doporučují neutrální ,rodič´,“ upozorňuje lékař, že dítě porodí vždy osoba s orgány k tomu uzpůsobenými, tedy žena, ať si říká jakkoli.

Dříve vtip je dnes mocenský nástroj politické korektnosti

Jak vyplývá z dalších slov Jaroslava Zvěřiny vtip se stal nosným politickým tématem: „Musím se přiznat, že na počátku toho vývoje, například když před lety zavedly australské aerolinie u pasažérů , třetí pohlaví, bral jsem to jako blbý vtip. Dnes je to pro některé lidskoprávní politické aktivisty bohužel nosné téma. Kde to skončí, nevím. Já to vnímám jako jeden z mnoha symptomů totální dekadence postmoderní euroatlantické civilizace,“ přiznává lékař.

A přidává znepokojující informaci o tom, že politika tzv. korektnosti dospěla do stádia zakazování vědeckého výzkumu: „Nedávno v Kanadě radikální trans lobbisté vyhodili z univerzitního pracoviště předního světového sexuologa, protože si dovolil naplánovat „zcela politicky nekorektní výzkum“. Chtěl zkoumat hormonální poměry  u dětí s poruchami sexuální identifikace. Takový výzkum nelze prý tolerovat, protože transsexualita není porucha. Podobné výzkumy u homosexuality byly stopnuty již dávno,“ dodává k tomu lékař.

Budoucnost pohlaví v rukou aktivistů

Jaká čeká občany České republiky, co se týče volby pohlaví budoucnost? „Budoucnost? Pluralita orientací a genderů. Za účinné pomoci mezinárodních a nevládních organizací,“ uvádí předseda Sexuologické společnosti Jaroslav Zvěřina na poslední stránce své aktuální odborné prezentace včetně přehledu legislativy v několika zemích tzv. západu:


Rakousko:
V roce 2009 došel Vrchní správní soud v Rakousku k závěru, že úřední uznání pohlaví nemusí zahrnovat chirurgickou změnu pohlaví, pokud dotčená osoba úspěšně prokáže, že „její pocit příslušnosti k opačnému pohlaví je s největší pravděpodobností trvalý“ a „je navenek vyjádřen připodobňováním vzhledu této osoby vnějšímu vzhledu opačného pohlaví.“

Německo
Na základě rozsudku ze dne 11. ledna 2011 německý Ústavní soud zneplatnil jako neústavní ustanovení Zákona o transsexuálech, vyžadující pro účely úředního uznání pohlaví trvalou neplodnost a chirurgickou změnu pohlavních orgánů. Spolkový ústavní soud, 1 BvR 3295/07, 11. ledna 2011.

Švédsko
Na základě rozsudku ze dne 19. prosince 2012 zneplatnil švédský Správní odvolací soud požadavek sterilizace v zákoně o určování pohlaví jako odporující švédské ústavě a právu na soukromý život a zákazu diskriminace. Soud jako důvod uvedl, že sterilizace v tomto kontextu představuje nucený lékařský zákrok, pokud je vyžadována k uznání určité výhody nebo práva, v tomto případě k úřednímu uznání pohlaví. Požadavek sterilizace je „zastaralý“, neodpovídá „současným sociálním hodnotám“, „představuje velmi nešetrný a nevratný zásah do lidského organismu“ a je diskriminační, protože se vztahuje pouze na trans osoby.

Argentina
Tento vývoj byl v mnoha případech inspirován převratnými právními předpisy týkajícími se uznávání pohlaví, které byly přijaty v Argentině v roce 2012 a dosud jsou považovány za nejpokrokovější v historii. Tyto předpisy umožňují jednotlivcům změnu pohlaví uvedeného ve všech jejich úředních dokumentech na základě pouhého předložení čestného prohlášení, které potvrdí požadovanou změnu, a to bez dalších lékařských požadavků. Viz argentinský zákon o genderové identitě (2012)

Dánsko
Dne 1. září 2014 vstoupil v platnost nový dánský zákon o uznávání pohlaví, který je zcela založen na koncepci sebeurčení a který zrušil všechny dříve platné lékařské požadavky, včetně psychiatrické diagnózy, sterilizace a hormonální léčby.

Nizozemsko
Dne 1. července 2014 vstoupil v Nizozemsku v platnost nový zákon o právech transgender osob, který zjednodušil postup pro úřední uznání pohlaví, včetně zrušení požadavků na hormonální léčbu, chirurgické zákroky a sterilizaci, které byly dříve v platnosti.

Irena Válová