Sobota, 4. prosince, 2021

Integrace šesti tisíc osob umístěných do ČR bude stát přes půl miliardy bez DPH, ministerstvo hledá integrátora

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Integrace šesti tisíc osob, které mají být v letech 2017 – 2019 přesídleny nebo přemístěny do České republiky, bude stát přes půl miliardy korun bez DPH. Pokud do září příštího roku Česká republika na své území příjme tři tisíce žadatelů o azyl z Řecka a z Itálie, tuto půl miliardu zaplatí Evropská unie. Účelem je zajistit hladký příchod cizinců dle práva EU.

Vyplývá to z nelegislativního materiálu, který ministerstvo vnitra předkládá vládě. Materiál ve skutečnosti obsahuje vyhlášení výběrového řízení na generálního integrátora cizinců přidělených do ČR. Významná veřejná zakázka nese název „Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 – 2019“  a její předpokládaná hodnota je podle materiálu 520 500 000 Kč bez DPH. Materiál má Česká justice k dispozici.

To znamená, že integrace cizinců umístěných do ČR bude stát 173 500 000 ročně, upřesňuje materiál ministerstva vnitra. „Předpokládaná hodnota se odvíjí od počtu oprávněných osob, který odhaduje MV pro období let 2017 – 2019 na cca 6 000 osob, tedy na cca 2 000 osob ročně,“ uvádí se doslova v odůvodnění otevřeného zadávacího řízení, v jehož rámci bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem integrace cizinců na předmětné tři roky.

Bydlení, vzdělání, jazyk, práce

Co bude úkolem integrátora? Předmětem plnění bude zajištění integračních služeb v rámci státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období 2017 – 2019 ve stanovených oblastech integrace stanovenému počtu oprávněných osob na celém území České republiky. „Úkolem generálního poskytovatele integračních služeb je koordinace a zajištění integračních služeb zejména, nikoli však výlučně formou subdodávky ve spolupráci se subdodavateli integračních služeb, kterými mohou být výhradně právnické osoby, zejména obce, nestátní neziskové organizace, církve a zaměstnavatelé,“ uvádí se v zadání zakázky.

Jak dále plyne z odůvodnění účelnosti, půjde o zajištění bydlení, vzdělání, výuku jazyka a pomoci na trhu práce.

Tři tisíce lidí do ČR výměnou za peníze EU

Jak dále vyplývá z textu odůvodnění účelnosti zakázky, ministerstvo vnitra má na tento úkol necelých 47 milionů korun. „K zajištění výše uvedených finančních prostředků má odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ve schváleném státním rozpočtu k dispozici částku 46,5 mil. Kč podle výše uvedeného usnesení vlády. K finančnímu krytí zbývající části výdajů na realizaci rámcové smlouvy ve výši 127 mil. Kč budou využity příspěvky z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) za přesídlené a relokované osoby,“ vysvětluje se v rámci odůvodnění účelnosti.

Proto ministerstvo v odůvodnění účelnosti upozorňuje na možnost přemístit do ČR přes 3000 žadatelů o azyl z Řecka a z Itálie za peníze: „V souladu se schváleným národním programem AMIF může ČR získat 20,146 mil. € (cca 544 mil. Kč) za přesídlení 400 osob a relokaci 2691 osob z Řecka a Itálie, a to v případě jejich přesídlení či relokace do 26. září 2017. K financování příslušné rámcové smlouvy budou použity finanční prostředky odpovídající celkové výši příspěvků za skutečně přesídlené a relokované osoby,“ uvádí se doslova v odůvodnění.

Zajistit hladký příchod cizinců dle práva EU

Jak dále vyplývá z odůvodnění účelnosti zakázky, České republice nezbývá, než zajistit hladký příchod cizinců a jejich úřední integraci, jinak by vláda nesplnila  cíle svého státního integračního programu, který je ovšem součástí evropského práva: „Nerealizace veřejné zakázky neumožní poskytování integračních služeb všem osobám s udělenou mezinárodní ochranou ve stanoveném období, a tím nesplnění cíle SIP, tj. primárně podchytit osoby na cestě k individuální integraci co nejdříve a zajistit tak hladký přechod přesídlených a relokovaných osob, stejně jako spontánně přicházejících oprávněných osob. Nerealizací veřejné zakázky nebude dodrženo zákonné ustanovení o SIP, které je současně transpozičním ustanovením evropského práva,“ uvádí se doslova v odůvodnění účelnosti zakázky.

Statní integrační program ve vztahu k zakázce:

  1. a) Státní integrační program (dále jen „SIP“) má právní oporu v § 68 až § 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Je to program zaměřený na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry a pomoci při vstupu na trh práce. Pravidla SIP a výši prostředků vynakládaných na jeho realizaci stanoví vláda.
  2. b) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění integračních služeb v rámci SIP pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v období let 2017 – 2019 ve stanovených oblastech integrace stanovenému počtu oprávněných osob na celém území České republiky, a to na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a generálním poskytovatelem integračních služeb (dále jen „GPIS“).
  3. c) Zadavatel požaduje zajištění integračních služeb pro všechny osoby s udělenou mezinárodní ochranou ve stanoveném období.
  4. d) Předpokládaný termín uzavření rámcové smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a GPIS je prosinec 2016 s účinností od 1.1.2017 na dobu 36 měsíců.

Irena Válová

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY