Stát poslal za loňský rok neziskovým organizacím 16 miliard korun, historicky nejvíce

Stát vyplatil v roce 2015 z veřejných rozpočtů nevládním neziskovým organizacím 16 miliard a 480 milionů korun. Je to o 1,114 miliardy více než v roce 2014 a o čtyři miliardy více, než před deseti lety. Vyplývá to z analýzy, kterou si podle svého usnesení nechala vypracovat vláda a kterou má Česká justice k dispozici. Dotaci ze státního rozpočtu dostala 3% ze všech 118 tisíc registrovaných neziskových organizací, z krajů je dotováno 7% organizací.

Zatímco ministerstvo financí shání zavedením EET osmnáct miliard pro hasiče, učitele a zdravotníky, téměř totožnou částku stát za loňský rok rozdal formou dotací nevládním neziskovým organizacím (NNO). „Celkem bylo sledovaným právním formám NNO v roce 2015 z veřejných rozpočtů formou dotací poskytnuto 16.480.385.000 Kč, což je o 1.114.808.000 Kč více než v roce 2014,“ uvádí se v materiálu pro vládu. Jde od roku 2006 o nejvyšší částku rozdanou státem z peněz daňových poplatníků těmto organizacím.

Materiál pro vládu vypracovala nevládní nezisková organizace, jejímž předmětem činnosti je studium neziskových organizací, Společnost pro studium neziskového sektoru, s.z.

Podle předkládací zprávy vládě se údaje o dotacích a veřejných zakázkách z veřejných rozpočtů týkají těchto právních forem: spolků, včetně pobočných spolků, nadací a nadačních fondů, účelových zařízení církví a náboženských společností a obecně prospěšných společností. „Dále Rozbor již podruhé sleduje ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, školské právnické osoby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013,“ uvádí se v předkládací zprávě.

Počet dotovaných se deset let zvyšuje

Přímo ze státního rozpočtu poslal český stát uvedeným právním formám za rok 2015 celkem 9.760.282.000 Kč, a to na projekty 3 647 nevládních neziskových organizací (NNO). „Při existenci cca 118 000 registrovaných NNO v České republice  v roce 2015 lze tedy konstatovat, že státní dotaci získala pouhá 3 % NNO,“ uvádí předkládací zpráva.

Z přiložené tabulky vyplývá, že stát od roku 2006 posílá nevládním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu každý rok více a více peněz. Zatímco v roce 2006 stát vyplatil tomuto sektoru 5 miliard 570 milionů korun, loni mu poslal zmíněných 9 miliard 760 milionů korun. Rok co rok se podle tabulek rovněž zvyšuje počet dotací i počet jejich příjemců – s výjimkou let 2008 – 2012, kdy počet těchto osob kolísal až do mínusu. Největší skok pak státem objem rozdaných peněz a počet jejich příjemců učinil meziročně v letech 2014 – 15, kdy se objem dotací vydávaných státem na uvedené organizace zvýšil na 28, 7%.

Bez zajímavosti není ani to, které složky státu peníze ze státního rozpočtu neziskovým organizacím posílají: „Objem finančních prostředků, poskytnutých jako dotace na aktivity NNO ze státního rozpočtu, stejně jako v předchozím roce stoupl. Největší nárůst objemu dotací byl zaznamenán u Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany, Všeobecné pokladní správy, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR,“ uvádí se v předkládací zprávě pro vládu.

Také v krajích došlo k významnému růstu dotací

Mýlil by se ten, kdo by se domníval, že hlavní město Praha a kraje hospodaří s penězi daňových poplatníků úsporněji. Naopak, i v krajích došlo podle zprávy k významnému nárůstů vyplácených peněz neziskovým organizacím: „Kraje a hlavní město Praha poskytly v roce 2015 NNO formou dotací celkem 2.297.863.000 Kč. K významnému nárůstu objemu dotací oproti roku 2014 došlo ve Středočeském kraji, v Jihočeském kraji, v Plzeňském kraji, v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Pardubickém kraji, v Ústeckém kraji a v Královéhradeckém kraji,“ uvádí zpráva.

Největší objem dotací poskytnutých sledovaným právním formám NNO z rozpočtů krajů a hlavního města Prahy v roce 2015 podle zprávy směřoval „již tradičně do oblastí ,Tělovýchova´, ,Sociální věci a politika zaměstnanosti´ a ,Kultura a ochrana památek´. „Dotace směřovaly na podporu projektů 7 837 NNO, tedy k necelým 7 % registrovaných NNO,“ dodává k tomu zpráva.

Ve vydávání peněz neziskovým organizacím nezaostávají ani obce: Obce  – bez hlavního města Prahy – poskytly NNO v roce 2015 celkem 3.685.142.000 Kč. Nejvíce byla podpořena oblast „Tělovýchova“, „Kultura a ochrana památek“ a „Sociální věci a politika zaměstnanosti.

(ire)