Rozhlas hledá právníky, zaplatí přes 6 milionů

Právní poradenství pro tři oblasti na čtyři roky poptává veřejnoprávní Český rozhlas. Ochoten je zaplatit 6,6 milionu za čtyři roky. Vyplývá to z informací uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek.

Český rozhlas vypisuje veřejnou zakázku na zajištění právních služeb pro vedení veřejnoprávní instituce a jeho radu. Jde o oblasti duševního vlastnictví, mediálního práva, zadávání veřejných zakázek, obecného práva a právní servis pro Radu Českého rozhlasu,

Celá zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí, které jsou popsány výše. Uchazeči se mohou hlásit do každé části zvlášť. Nejmenší objem peněz je vyhrazen pro právní servis radním rozhlasu – 400 tisíc korun bez DPH a se stejnou částkou se počítá také pro oblast duševního vlastnictví. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti práva duševního vlastnictví, zejména z práva autorského, práv souvisejících s právem autorským, práva k ochranným známkám a dokumentace spadající do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví.

Šest set tisíc je vyhrazeno pro oblast mediálního práva, což zahrnuje přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti mediálního práva, zejména v oblasti práv a povinností vysílatelů, vysílacích práv, reklamy a vztahu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Dvakrát 1,6 milionu korun je připraveno pro poradenství při zadávání veřejných zakázek – 1,6 milionu. „Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace právního poradenství z oblasti zadávání veřejných zakázek. Toto zahrnuje především přípravu a zpracování zadávacích podmínek a dalších dokumentů v rámci zadávacího řízení, zastupování zadavatele ve všech fázích zadávacího řízení a zajištění všech dílčích úkonů v zadávacím řízení, konzultace a zastupování zadavatele po skončení zadávacího řízení bez ohledu na druh zadávacího řízení, a to jak při zajišťování dodávek nebo služeb, tak i při zajišťování stavebních prací,“ uvádí se na portálu Věstník veřejných zakázek.

Druhou položkou se stejným rozpočtem, tedy 1,6 milionu je plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti obecného práva ve všech právních odvětvích s výjimkou daňového a finančního práva duševního vlastnictví, mediálního práva, práva veřejných zakázek a právního poradenství pro Radu ČRo. „Toto zahrnuje zejména poskytování právních služeb v oblastech občanského, pracovního, správního a trestního práva, počínaje přípravou, zpracováním a revizemi právních dokumentů, zastupováním zadavatele v rámci projednávání sporné i nesporné agendy až po poskytování konzultací a poradenství ve vymezeném oboru,“ uvádí informace Rozhlasu.

Zájemci se mohou přihlásit do 8. března do 11:00.

Jiří Reichl, Ekonomický deník