Pondělí, 8. března, 2021

Pelikán udělil důtku prezidentce Exekutorské komory kvůli kontroverzní dražbě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Důraznou výtkou prezidentce Exekutorské komory skončila kauza okolo kontroverzní dražby v jejím úřadě, které se zúčastnil její manžel. Vyplývá to z odpovědi na interpelaci poslance Karla Fiedlera na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), tak z textu ministrova rozhodnutí, které má Česká justice k dispozici.

Kauzu odstartovala reportáž v pořadu Reportéři ČT. Prezidentka Exekutorské komory čelila podezření ze střetu zájmů. Jde o dražbu bytu v Ostravě, který manžel exekutorky vydražil přímo pro její firmu.

Z odpovědi na interpelaci vyplývá, že MS shledalo ve věci pochybení, s tím, že kdyby se opakovalo, tak již skončí kárnou žalobou. „Výtku ministra spravedlnosti jsem bez dalšího přijala. Stejně tak bych s pokorou přijala rozhodnutí mnohem přísnější,“ uvedla Fučíková.

Jak řekl Pelikán ve své odpovědi, MS přece jen muselo přihlédnout k polehčujícím okolnostem. „Zejména – to je rozdíl proti tomu, co jste tady říkal podle stenozáznamu – tam nedošlo k žádné manipulaci s cenou, naopak. Doopravdy přezkoumáním té elektronické dražby se ukázalo, že vydražitel učinil nejvyšší příhoz, a to z několika vydražitelů, kteří dražili,“ pokračoval dál ministr, což podle jeho slov znamená, že na tom dlužník vydělal. Ve věci pak došlo k náhradě nemajetkové újmy, tedy k peněžité satisfakci pro poškozeného. „A to je obecně něco, co my, musím říci, preferujeme právě i vzhledem k nejistým výsledkům, které máme v kárných senátech. To znamená tam, kde exekutor je připraven odčinit nejenom materiální škodu, ale dokonce ještě něco navíc poskytnout poškozeným, tak my to bereme jako pozitivní a snažíme se v takovém případě to zohlednit v našem postupu,“ uzavřel ministr spravedlnosti svou odpověď.

Došlo k náhradě

Z vyrozumění o výsledku výkonu státního dohledu vyplývá, že o prošetření postupu požádala Ministerstvo spravedlnosti sama Fučíková. „Na základě provedeného státního dohledu bylo shledáno toto pochybení: Nedostatečně jste řídila a kontrolovala činnost exekutorského úřadu, když jste v exekučním řízení sp.zn. 024 Ex 3349/13 dne 22.1.2015 nezabránila tomu, aby Vaše zaměstnankyně, exekutorská kandidátka, připustila bez Vašeho vědomí do dražby nemovité věci dražitele, společnost HICRA REALITY, a.s., jednající panem Ing. Miroslavem Fučíkem jako jejím statutárním orgánem, ač věděla, že se jedná o Vašeho manžela, a věděla nebo měla z informací ve veřejném rejstříku vědět, že jste je jím majoritním vlastníkem, čímž porušila ust. § 2 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „exekuční řád“), a čl. 5 Pravidel profesionální etiky a soutěže soudních exekutorů,“ konstatuje Pelikán.

Dopis ministra Pelikána Pavle Fučíkové najdete zde.

Uvedenému jednání měla Fučíková podle ministra předejít s ohledem na povinnost kontrolní a řídící činnosti, podle níž exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti, čímž současně porušila ustanovení exekučního řádu, dle něhož je exekutor povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti. Současně dle rozhodnutí prezidentka EK  porušila povinnost postupovat v exekuci svědomitě a pečlivě, jak stanoví čl. 5 Pravidel profesionální etiky a soutěže soudních exekutorů. „Shora uvedený závažný nedostatek v exekuční činnosti mající znaky kárného deliktu Vám s ohledem na skutečnost, že jste sama iniciovala prošetření Vašeho postupu v dotčeném řízení, v němž jste nepředpokládala a neměla informace o účasti Vaší společnosti na dražbě, do níž Vaši společnost připustila bez Vašeho vědomí Vaše zaměstnankyně, exekutorská kandidátka, na základě toho, že jste bezodkladně zajistila nápravu tohoto svého manažerského pochybení přijetím opatření, a to jednak důsledným upozorněním exekutorské kandidátky na nesprávnost jejího postupu, jednak vydáním zákazu účasti všech Vašich rodinných příslušníků na jakékoliv dražbě pořádané Vaším úřadem, a dále s ohledem na to, že účastníkům řízení nevznikla žádná škoda a že Vaším aktivním přístupem, spočívajícím v uzavření nájemní smlouvy s povinnou k dotčené nemovitosti s určením minimální výše nájemného stanoveného s ohledem na její tíživou finanční situaci, a doplacením zbývající dlužné částky za povinnou v předmětném exekučním řízení byla odčiněna případná nemajetková újma povinné, a současně s přihlédnutím k tomu, že ve Vaší činnosti soudní exekutorky nebylo za posledních pět let shledáno pochybení, na jehož základě by Vám byla udělena výtka, nebo které by mělo znaky kárného provinění jsem se rozhodl v tomto jediném a konkrétním případě přistoupit k výjimečnému kroku a dotčené jednání Vám s ohledem na uvedené polehčující okolnosti dle ust. § 7a exekučního řádu důrazně vytýkám,“ odůvodňuje Pelikán svůj postup.

Manžela neřídím

 „Svého manžela neřídím. Kdyby se mě zeptal na můj názor, vysvětlila bych mu, že jeho účast na dražbě je v rozporu s etickými pravidly. Nestalo se tak. Stejně tak mě o můj názor nepožádala exekutorská kandidátka, která účast mého manžela v dražbě připustila,“ říká ve svém vyjádření pro Českou justici Fučíková. Kandidátka podle ní nedovodila porušení žádných předpisů, dražba pod jejím vedením proběhla zcela transparentně.

Jak dále prezidentka EK uvádí, pohled veřejnosti, a pravděpodobně také pohled poslance Fiedlera na postup při provedení dražby je podstatným způsobem ovlivněna obsahem reportáže ČT. Ta je podle ní plná nepravdivých informací. „Neobjektivita reportáže je daná už jen tím, že jedním z jejich hlavních aktérů je osoba, která se při vedení jiné mnou vedené exekuce pokusila, neúspěšně, zpochybnit náš postup. Velmi mne mrzí, že tento případ vrhl negativní světlo na celý exekutorský stav, byť se jednalo o zcela individuální zaváhání. Zjevně se jedná o další důvod ke zobecňování, které nepovažuji za správné,“ dodala prezidentka.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY