Poslanci ANO navrhují elektronizaci zdravotnictví, zákon se má schválit beze změn v prvním čtení

Dívka narozená v roce 2005 trpí vrozeným nervosvalovým onemocněním Foto: archiv

Vznik poradního Národního centra elektronizace zdravotnictví, změny v elektronické zdravotní dokumentaci včetně opatření ke kyberbezpečnosti a vydání prováděcích předpisů. To jsou tři pilíře návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví a změny zákona o zdravotních službách. Návrh vládě  předkládá 24 poslanců za hnutí ANO. Odhad nákladů zcela chybí. Svaz průmyslu považuje plán za snahu obejít odbornou diskusi. Vláda dnes k návrhu dala negativní stanovisko.

Podle předkladatelů jde o pouhou technickou novelu, a proto navrhují postoupit zákon do poslanecké sněmovny k hlasování pouze v 1. čtení, to znamená bez možnosti pozměňovacích návrhů jiných poslanců: „S ohledem na technický charakter novely a současně nutnost urgentně řešit legislativní situaci ve vztahu k Národní strategii elektronického zdravotnictví navrhuje předkladatel sněmovně schválení návrhu v 1. čtení,“ uvádí se v důvodové zprávě.

K tomuto plánu však vydal jasné stanovisko Svaz průmyslu a dopravy: „SP ČR nesouhlasí s návrhem zákona. SP ČR vnímá velice negativně snahu navrhovatelů obejít odbornou diskusi a nechat návrh schválit v Poslanecké sněmovně.“

ČSSD prý návrh nepředložila, proto se věci chopilo ANO

Důvodem, proč se 24 poslanců z hnutí ANO chopilo elektronizace zdravotnictví, je podle důvodové zprávy skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví, za které odpovídá ČSSD, dosud žádný návrh ani věcný záměr  k elektronizaci zdravotnictví nepředložilo. Podle důvodové zprávy má ovšem resort ještě tři roky čas: „Vláda České republiky dále svým usnesením ze dne 28. 11. 2016 č. 1054. schválila Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020.  Strategie sice obsahuje návrhy legislativních změn v klíčových oblastech včetně ambice vytvoření samostatného zákona o elektronickém zdravotnictví, nicméně doposud nebyl předložen plán legislativních prací obsahující konkrétní termíny a Ministerstvo zdravotnictví rovněž nezveřejnilo žádný věcný záměr právního předpisu či jiný návrh k provedení potřebných změn,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Celý návrh si můžete stáhnout zde.

Proto návrh předkládá vládě prostřednictvím ministra pro legislativu poslanec za ANO a předseda zdravotního výboru Rostislav Vyzula spolu s  dalšími svými 23 poslanci. Jenže Svaz průmyslu a dopravy ve svém stanovisku vypočítává řadu úkolů Strategie, se kterými návrh poslanců ANO vůbec nekoresponduje a jde tak mimo celou Strategii.

Centrum elektronizace radí, posuzuje a přispívá k cíli

Podle návrhu poslanců ANO začíná elektronizace zdravotnictví zřízením Národního centra, které bude elektronizaci koordinovat: „Zákon je rozdělen do tří částí. V první se zřizuje Národní centrum elektronického zdravotnictví, které má úkoly a pravomoci v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví a zejména určuje datové standardy zdravotnické informatiky. Tato část tvoří samotný zákon o eHealth a není tedy pojata jako novela stávajících předpisů,“ vysvětluje důvodová zpráva.

Národní centrum pro elektronizaci zdravotnictví má být podle návrhu podřízeno ministerstvu zdravotnictví a v jeho čele bude stát generální ředitel. Podle obsahu činnosti, jak je vyjmenována v návrhu zákona, však jde o pouhý poradní orgán bez konkrétní odpovědnosti a činnosti, který koordinuje, doporučuje, rozvíjí koncepci, poskytuje pomoc, posuzuje a aktualizuje strategii a přispívá k prosazování cílů.

Zřízení nové instituce bez kompetencí

Ostatně za pouhé zřízení instituce bez kompetencí označuje tuto pasáž návrhu Svaz průmyslu a dopravy: „Je s podivem, že předkladatelé navrhují proces elektronizace započít vytvořením Národního centra elektronického zdravotnictví, které je zcela nedostatečně v návrhu popsáno, a to jak organizačně, tak i z hlediska kompetencí. Není to tudíž tak moc zákon o elektronizaci zdravotnictví, jako spíše zákon o zřízení další instituce. Pokládáme za zbytné zřizovat další úřad, když pravomoci, tak jak jsou definovány v návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví a důvody jeho vzniku, jak jsou popsány v důvodové zprávě, dle našeho názoru nevedou k efektivnímu urychlení elektronizace zdravotnictví v ČR. Tato připomínka je zásadní,“ uvádí ve svém stanovisku k návrhu poslanců ANO.

V další části dochází podle návrhu k novele zákona o zdravotních službách, doplněna jsou ustanovení o kyberbezpečnosti: „Druhá část pak obsahuje změny v úpravě elektronické zdravotnické dokumentace a v některých oblastech zmocňuje ministerstvo k vydání vyhlášky blíže specifikující jednotlivé postupy a bezpečnostní opatření. Tato část je pojata jako novela stávajícího zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslední část zákona obsahuje přechodná ustanovení stanovující data jeho účinnosti, do kdy musí být vydány prováděcí předpisy a do kdy musí být stávající systémy uvedeny do souladu,“ popisuje materiál důvodová zpráva.

 Kolik to bude stát, kraje a obce stát? To se uvidí

Podle důvodové zprávy nebude dopad na státní, krajské a obecní rozpočty „zásadní“: Předkládaná novela nebude mít zásadní negativní dopad na státní rozpočet ani rozpočty krajů a obcí,“ stojí v úvodu kapitoly o tom, kolik bude nová instituce a celá elektronizace stát daňové poplatníky.

Více se o nákladech nelze ze zprávy poslanců ANO dozvědět. „Konkrétní výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu na zřízení a provoz Národního centra závisí na jeho přesné podobě, která bude určena statutem. U poskytovatelů zdravotní péče nelze předpokládat zásadní negativní finanční dopad, naopak lze předpokládat snížení nákladů s ohledem na usnadnění možností vedení elektronické zdravotnické dokumentace a s tím spojené snížení administrativních nákladů spojených s listinou dokumentací. Zároveň jsou zaváděny postupy, které umožní za účelem likvidace nadbytečné listinné dokumentace eliminaci nákladů na její uchovávání,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Předkladatelé neví, o čem mluví

S tím zásadě nesouhlasí Svaz průmyslu a dopravy, který předkladatele rovnou označil za nekompetentního, protože vůbec neví, o čem hovoří: „Důvodová zpráva zcela postrádá finanční analýzu dopadů jak na státní rozpočet, tak na další účastníky procesu, již jsou změnou dotčeni. To jen dokládá nepromyšlenost předkládaného návrhu vzniku Národního centra. Také představa dopadu na poskytovatele zdravotních služeb, kdy předkladatel tvrdí, že nelze předpokládat negativní ekonomický dopad, jen dokládá povrchnost uvažování či nekompetentnost. Digitalizace je velmi nákladný proces, zejména v případech, kdy jsou kladeny vysoké nároky na jeho zabezpečení. Tato připomínka je zásadní,“ uvádí ve svém stanovisku.

Podle pěti stran konkrétních připomínek  Svazu průmyslu a dopravy zákon vůbec nepostihuje revoluční evropskou směrnici o ochraně dat GDPR, vůbec nekoresponduje s vládou schválenou Strategií elektronického zdravotnictví 2016 – 20 a jejími úkoly a několikrát se odvolává na prováděcí předpisy, které nejsou známy.

Je to návrh z pohledu jedné ambulance

Před tím, než Svaz průmyslu přistoupil k rozboru jednotlivých paragrafů návrhu zákona, označuje návrh na řešení z pohledu jedné ambulance. „Návrh zákona řeší některé aspekty elektronizace zdravotnictví z pohledu jediné ambulance, v níž poskytovatel péče využívá pouze jeden informační systém, a nebere v úvahu větší zdravotnické celky. Návrh zavádí povinnost vydat vnitřní předpis, což v praxi větších poskytovatelů znamená vydat vnitřní předpis pro každou jednotlivou korporaci, která je poskytovatelem v rámci jednoho celku, a současně de facto pro každou jednotlivou ambulanci, jejichž provoz není shodný a stále se mění v čase, což není reálné. Požadavek na zavádění vnitřního předpisu odmítáme, uvádí ve své, rozsáhlém stanovisku Svaz průmyslu a dopravy.

Irena Válová