Pátek, 28. ledna, 2022

Konference učila pod záštitou ministerstva financí, jak se vyhnout EET

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Návod, jak se vyhnout EET, zpracovaný do fundované prezentace přednesla na pražské konferenci Venkovské spolky a EET  – otázky a řešení auditorka, účetní a respektovaná poradkyně pro neziskové organizace Miroslava Nebuželská.

O akci, která se uskutečnila v Praze 20. dubna 2017 za přítomnosti a pod záštitou ministra financí Andreje Babiše a náměstkyně ministra Aleny Schillerové jsme již informovali. Po vystoupení obou vysokých státních úředníků následovala konkrétní prezentace Miroslavy Nebuželské, která odpovídala mimo jiné na otázky, co je a co není podnikání, zda podniká ten, kdo má živnostenský list a jak se úplně vyhnout EET.

Podle Miroslavy Nebuželské je EET dobrá myšlenka. Důkazem o tom je hospoda u nich ve městě s tisíci obyvateli, kde majitel zavřel hospodu poté, co si zavedl EET. Podle Nebuželské neunesl ekonomickou realitu, což přiznal a nevymlouval se na EET. „Ono když se tržby objeví v účetnictví, tak se situace ještě zhorší,“ řekla na úvod své přednášky poradkyně a expertka Miroslava Nebuželská.

Nechtějte vydělat peníze

Podle jejích slov si mnoho spolků a tzv. neziskových organizací není jistých, zda ve skutečnosti nepodnikají: „Kdybyste všichni věděli, že nepodnikáte, tak tady nesedíte,“ vyvodila z hojné účasti zástupců obcí a spolků na konferenci Nebuželská. Jenže poté sama předvedla, že co je a co není podnikání není v českém právním řádu vůbec stoprocentně jisté: „Odpověď není černobílá,“ řekla na otázku, co je podnikání a co už podnikání není. Zdůraznila také, že zapsaných spolků je v České republice 140 000 a jejich činnosti jsou velmi různé. Podle poslední informace finanční správy je pro porovnání v ČR 172 111 podnikatelů s EET.

Jak dále zdůraznila Miroslava Nebuželská, podnikatel vždy podnikání začíná výnosem – tedy ptá se, jak získat tržbu. „Neziskovka funguje opačně a ptá se, jaké potřebuje zdroje. Ve chvíli, kdy máte tento pohled – chci naplnit nějaký účel – tak se vás EET netýká. To se týká jen pohledu ,chci vydělat peníze´,“ vysvětlila Nebuželská. EET podléhají podnikatelské činnosti, dodala.

Mějte ve stanovách nepodnikatelský zájem

Poté Nebuželská vysvětlila definici podnikání, jak je uvedena v Novém občanském zákoníku: jde o činnost vykonávanou se záměrem zisku a soustavně. „Aby šlo o podnikatelskou činnost, musí platit obojí,“ zdůraznila. Spolek podle NOZ platného k lednu 2014 je naopak založen k uplatnění společného zájmu, hlavní činnost spolku je tímto společným zájmem s tím, že to nesmí být podnikání.

Co je další charakteristikou nepodnikání spolků? „Zisk stejně jako všechny ostatní neziskové organizace používají jen na spolkovou činnost včetně správy spolku,“ jedno z kritérií. „Já to řeším denně. Je to o motivaci. Spolek může podnikat ve vedlejší činnosti, která musí vždy sloužit k zajištění činnosti hlavní,“ řekla a jako příklad uvedla spolek, kterému obec zapůjčila prostory a on je pronajímá.

Peníze zajišťujte vždy vedlejší činností

„Pokud děláte cokoli, co není v souladu s účelem a neslouží účelu spolku, není to hlavní činnost. Pokud potřebuje spolek podpořit hlavní činnost, má si zajistit vedlejší činnost,“ předeslala přítomným zástupcům obcí, hasičů a spolků jak funguje praxe neziskových organizací.

Vysvětlení Miroslavy Nebuželské není bez účelu, důvodu a návaznosti. Tím důvodem jsou daňové zákony, protože spolek je, co se týče daní, zahrnut mezi veřejně prospěšné poplatníky. Takový poplatník je ten, který ze stanov nevykonává v hlavní činnosti podnikání, zdůraznila s tím, že mezi tzv. neziskovými organizacemi je velmi dobře známo číslo 300 000, což je možnost snížit si základ daně.


Pro úplnost přinášíme příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů:

Veřejně prospěšný poplatník je definován od 1. 1. 2014 v § 17a zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů takto:

Veřejně prospěšný poplatník je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Odčitatelná položka dle § 20 odst. 7

Veřejně prospěšný poplatník může základ daně snížit až o 30 %, minimálně o 300 000 Kč, maximálně o 1 mil. Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, které nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
Obecně prospěšná společnost, ústav, veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce musí tyto prostředky použít již v následujícím zdaňovacím období.
Veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce může základ daně snížit až o 30 %, minimálně o 1 mil. Kč, maximálně o 3 mil. Kč.
Při porušení této podmínky musí veřejně prospěšná společnost následně tyto prostředky zdanit dle§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3 zákona o daních z příjmu.

Podnikáte-li, musíte mít živnostenský list

Spolek je dále rovněž účetní jednotka, zdůraznila Miroslava Nebuželská s tím, že od 1. ledna 2016 mohou spolky vést jednoduché účetnictví. Mají povinnost vykazovat zvlášť hlavní a zvlášť vedlejší – tedy hospodářskou činnost. V této souvislosti položila Nebuželská často kladenou otázku: Jsem podnikatel, když mám živnostenský list?

Odpověď zní: Pokud máte živnostenský list, neznamená to, že podnikáte. Pokud ovšem podnikáte, ale nemáte živnostenský list, porušujete zákon. Pokud podnikáte, musíte mít živnostenský list.

Poté Miroslava Nebuželská pro lepší porozumění přidala příklad spolku, který vzdělával veřejnost, avšak hned po prvním roce docílil 25% zisku, který se opakoval další čtyři roky. Takový spolek musí začít řádně podnikat a nebo začít plnit svůj účel: Musí snížit ceny. Stejnou úvahu musí učinit každý spolek v kalkulaci vstupného, který například pořádá koncert.

Jak se spolek vyhne EET? Několik příkladů:

1.Bude provádět pouze činnost k naplnění poslání

2.Bude provádět činnost se záměrem zisku, ale nikoli soustavnou

3.Důležité je vždy kalkulací prokázat, že spolek nemá záměr zisku

4.Bude pořádat jednorázovou aktivitu a výtěžek použije na činnost spolku

5.Může jít o plesy, zábavní večery, konference, semináře, kurzy

 1. Nesmí však jít o soustavnou činnost

Co je soustavná činnost zákon podle Miroslavy Nebuželské nedefinuje a právníci se o tom dohadují. „Uplatněte osobní statečnost, o to v daních jde,“ doporučila přítomným.

Žádost o peníze bez sbírky je zakázaná

Další způsoby, jak získat prostředky pro spolkovou činnost jsou například veřejná sbírka a benefiční činnost, kdy se předem prohlásí, že zisk bude použit na veřejně prospěšný účel. To jsou i aukce nebo prodeje konkrétních předmětů, na nichž je účel zisku uveden. „Pokud necudo vyvěsí číslo svého bankovního účtu na web a napíše, aby mu lidé posílali peníze, tak upozorňuji, že to bez veřejné sbírky nelze, protože je zakázáno takto oslovovat s žádostmi o peníze širokou neznámou veřejnost,“ upozornila Miroslava Nebuželská.

Několik dalších příkladů, jak se vyhnout EET

1.Praktikujte pouze bezhotovostní styk

2.Zaveďte prodejní automaty

3.Poskytujte poštovní služby

4.Provozujte drobnou podnikatelskou činnost dle metodiky finanční správy


Pro úplnost přinášíme ustanovení zákona o EET o vyloučených činnostech z EET

 • 12 Tržby vyloučené z evidence tržeb

(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby a) státu,

 1. b) územního samosprávného celku,
 2. c) příspěvkové organizace,
 3. d) České národní banky,
 4. e) držitele poštovní licence.

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby a) banky, včetně zahraniční banky,

 1. b) spořitelního a úvěrního družstva,
 2. c) pojišťovny a zajišťovny,
 3. d) investiční společnosti a investičního fondu,
 4. e) obchodníka s cennými papíry,
 5. f) centrálního depozitáře,
 6. g) penzijní společnosti,
 7. h) penzijního fondu,
 8. i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 9. j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby a) uskutečněné do přidělení daňového identifikač- ního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,

 1. b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 2. c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 3. d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 4. e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 5. f) na palubě letadel,
 6. g) z osobní železniční přepravy,
 7. h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 8. i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 9. j) z provozování veřejných toalet.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY