Vězeňský řád změní režim návštěv, přibude nepřekročitelná hranice 3 metry prostoru na osobu

Cela ve věznici Bělušice Foto: vscr

Stát navrhuje nový vězeňský řád. Jde o důsledek schváleného zákona, který redukoval čtyři typy věznic na pouhé dva, a to na věznici s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Zákon zcela zrušil věznice s dohledem a dozorem.Vězeňský řád změní režim návštěv, přibude nepřekročitelná hranice 3 m prostoru na osobu při přeplnění věznice. Nový vězeňský řád vychází z deset let starých dokumentů, přesto zatím obstojí.

O průběhu schvalování zákona, kterým byly v České republice zavedeny jen dva typy věznic namísto čtyř, Česká justice již dříve informovala. Změna trestního zákona a zákona o výkonu trestu  nabude účinnosti v říjnu 2017. Nyní stát navrhuje novou vyhlášku o řádu výkonu trestu, která na novelu  navazuje a realizuje ji.

Zrušena budou například přijímací oddělení a na rozdíl od minulosti bude vězeň při přijetí k nástupu výkonu trestu zařazen do přijímacího oddílu, kde stráví maximálně dva týdny, tedy o týden delší dobu než dříve. Tento čas bude naplněn novou procedurou, a to vstupním vyhodnocením vnitřních a vnějších rizik ke stanovení stupně nebezpečnosti vězně.

Do konkrétní věznice na základě stanovení rizika

Na základě stanovení vnitřního a vnějšího stupně nebezpečnosti nízký, střední nebo vysoký bude učiněno rozhodnutí o zařazení do příslušného oddílu s adekvátním zabezpečením a vězeň bude přidělen do konkrétní věznice s ostrahou, kde znovu nastoupí do nástupního oddílu. Rozhodnutí o umístění do konkrétní věznice učiní na základě výsledku procesu vyhodnocení vnitřních a vnějších rizik Generální ředitelství Vězeňské služby.

O zařazení vězně i nadále rozhoduje především soud, který vězně odsoudil. Vyhláška však v souvislosti se stanovením vnějších a vnitřních rizik rozepisuje míru nebezpečnosti podle konkrétních činů, kterých se odsouzenec dopustil. Jak vyplývá z textu návrhu vyhlášky, za nejvyšší riziko jsou považovány osoby, které se dopustily činu proti lidské důstojnosti v souvislosti se sexuálním trestným činem, osoby páchající drogové trestné činy nebo ti, kteří se dopustili trestného činu pod vlivem drog, kde došlo k násilí nebo újmě na majetku nebo to hrozilo.

Do nízkého stupně rizika a tedy do věznice s nízkým stupněm zabezpečení budou zařazovány osoby, které spáchaly nedbalostní trestný čin s trestem nepřevyšujícím 3 roky. Mezi jednotlivými kategoriemi uvnitř věznice existuje prostupnost, o změně zařazení rozhoduje na základě soustavného vyhodnocování vězně podle vězeňského řádu ředitel věznice. O přeřazení do věznice jiného typu rozhoduje i nadále soud na návrh ředitele věznice.

Návštěvy nově zpravidla za dohledu pro všechny

Úplné zrušení věznice s dohledem a nahrazení tohoto typu ústavu věznicí vždy s ostrahou také mění pravidla takové instituce jako jsou návštěvy. Návrh vyhlášky popisuje, jak je ostraha vždy realizována, jestliže je uzákoněna. Na rozdíl od minulosti, kdy vězeňský řád říkal, že návštěvy odsouzených se ve věznicích s dohledem uskutečňují „zpravidla bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby“, je tomu nově naopak.

Ve všech typech věznic pro vězně s nízkým rizikem (dříve věznice s dohledem) a se středním i vysokým rizikem a tomu adekvátním zabezpečením se nově návštěvy konají „zpravidla za dohledu“. „Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice se odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat,“ uvádí nově návrh vězeňského řádu jednotně pro všechny tři typy osob od nízkého až po vysoký stupeň nebezpečí.

Věznice nesmějí být přeplněné, limit jsou 3 metry

Vyhláška nově rovněž stanoví nepřekročitelnou mez prostoru, pod kterou nesmí hodnota klesnout, a to ani při přeplněnosti věznice. „V ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho odsouzeného připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2. Umístit odsouzeného do ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší než 4 m2, lze pouze tehdy, jestliže celkový počet odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou v rámci republiky překročí kapacitu věznic stanovenou tak, aby na jednoho odsouzeného připadala ubytovací plocha alespoň 4 m2; ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného však nesmí být menší než 3 m2,“ uvádí se v návrhu nového vězeňského řádu.

Hodnota 3 metry vyplývá z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který v několika rozsudcích označil menší prostor za mučení a nelidské zacházení s lidmi. Zbylé hodnoty  jsou stále v souladu s tzv. Bílou  knihou přeplněných věznic, kterou v září 2016 vydala Rada Evropy, a to přesto, že nově navržený vězeňský řád vychází ze zastaralých mezinárodních dokumentů – nejčerstvější je doporučení Výboru ministrů z roku 2006, jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu vyhlášky o vězeňském řádu.

Rada Evropy chce v nových věznicích 6 m/osobu

Mezitím však Rada Evropy reagovala na aktuální situaci a vydala nové dokumenty včetně reakce na přeplněnost, násilí a verbování k terorismu a radikalizaci odsouzených v evropských věznicích. Například přeplněnost věznic je podle Bílé knihy z podzimu 2016 celoevropský problém. V roce 2014 bylo ve 47 členských zemích Rady Evropy vězněno 1 600 324 lidí.

Pracovní skupina pro vězeňství Rady Evropy v dokumentu také navrhuje pro stavbu nových věznic nové parametry: Žádoucím standardem by u stavby nových věznic měla být cela o ploše 8 až 9 metrů pro jednoho a cela o dvanácti metrech čtverečních pro dva. Pro stávající věznice platí limit 4 m na jednoho vězně, což je doporučení z roku 2015, kterému nový vězeňský řád vyhovuje.

Počet vězňů dosahuje čísla před amnestií

Přeplněnost věznic je stálým  problémem v ČR. Už letos v lednu byla překročena kapacita věznic na 108%, jak vyplynulo z výroku ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala při rozšíření věznice v Plzni. “Bohužel se dostáváme do stavu, který jsme zažívali před amnestií v roce 2013, kdy počet vězněných osob byl téměř 23 tisíc. K dnešnímu dni je v českých věznicích 22 517 vězněných osob a přeplněnost se pohybuje okolo 108%. Každé navýšení kapacit v rámci objektů věznic je pro nás v současné době důležité,“ řekl před třemi měsíci generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

Podle poslední statistiky Vězeňské služby se počet vězňů od ledna dále zvýšil. K datu 18. duben 2017 bylo v ČR ve věznicích 22 802 osob. Z toho bylo 20 966 mužů a 1675 žen.

Irena Válová