Otec Nečesaného se obrátil na poslance, chce prověřit činnost policie

Lukáš Nečesaný s manželkou Reprofoto Tv Nova

Údajné manipulace s důkazy, či ovlivňování svědků. To jsou důvody proč otec Lukáše Nečesaného, Luděk, podal již čtyři trestní oznámení ne vedoucího vyšetřovacího týmu. Inspekce se ale podle něj s oznámeními řádně nevypořádala. Proto se obrátil na Stálou komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podle informací České justice již komise podnět zaslala GIBS s vyjádřením a s žádostí o informaci o případu. Zatím podnět neprojednávala.

Česká justice má dokument k dispozici. „Je zřejmé, že pan kpt. Ing. M. J. jednal nejenom v rozporu se zákonem a dopustil se trestné činnosti, ale i v rozporu se služební přísahou příslušníka Policie ČR a svým jednáním se navíc prohřešil proti základním požadavkům na výkon policejní služby, když vytvářel důkazy usvědčující ze spáchání zvlášť závažného zločinu nevinnou osobu. Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen,“ obrací se Luděk Nečesaný na komisi.

Lukáš Nečesaný byl nadvakrát pravomocně odsouzen za pokus vraždy, nicméně Nejvyšší soud napotřetí rozsudek zrušil s tím, že Krajský soud v Hradci Králové má znovu případ projednat a rozhodnout v jiném senátu.
Když otec Lukáše Nečesaného zjistil, že někteří příslušníci Policie ČR postupovali dle jeho soudu nezákonně, podal postupně čtyři trestní oznámení, adresovaná Generální inspekci bezpečnostních sborů. „Přes očividná pochybení a konkrétní důkazy, byla všechna vyřízena negativně a nebyly na jejich základě učiněny správné závěry. Tímto podáním se domáhám prověření postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů při vyřizování mých podnětů,“ píše ve svém podnětu komisi pro kontrolu GIBS.

Pachové stopy

 První trestní oznámení směřovalo vůči tomu, že při třetím ohledání místa byl činu nalezen chuchvalec vlasů patřících Lukáši Nečesanému, který tam před tím nebyl, a někdo jej musel na místo činu umístit v době mezi prvním a třetím ohledáním, a že při druhém a třetím ohledání nebyla pořizována dokumentace jako při ohledání prvém. V trestním oznámení rovněž Luděk Nečesaný namítal, že jeden z kriminalistů kontaminoval pachové stopy.  Generální inspekce bezpečnostních sborů předmětné oznámení nicméně odložila s odůvodněním, že se jedná o argumentaci obhajoby a věc byla předána Krajskému soudu v Hradci Králové.  „Tento způsob vyřízení mého podání považuji za věcně nesprávný a odporující úkolům Generální inspekce bezpečnostních sborů, neboť zcela zřejmě došlo k porušení zákonem předepsaných postupů cílených ke spolehlivému objasnění věci řádným zajištěním důkazních prostředků a to postupem, který zakládá důvodné podezření ze spáchání trestného činu, ať již úmyslného nebo nedbalostního. Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen,“ obrací se Lukášův otec na komisi.

 Podivná návštěva

Jako druhý případ napadá otec způsob vyřízení trestního oznámení z důvodu nepřípustné návštěvy svědkyně – poškozené vyšetřujícím policistou. Ta při hlavním líčení mimo jiné uvedla, že si dodatečně vzpomněla na pachatele útoku, jehož byla obětí, a že je jím Lukáš Nečesaný. Jenže tato výpověď byla ústavním znaleckým posudkem vyhodnocena jako nevěrohodná. Současně poškozená uvedla, že byla v místě bydliště navštívena hlavním vyšetřovatelem této trestní věci, který v případu vystupuje rovněž jako svědek. „Zcela zřejmě došlo k nestandardnímu a nepřípustnému kontaktu mezi policistou ve věci činným a významnou svědkyní, přičemž nepřípustnosti kontaktování svědkyně si musel být dotyčný policista – kpt. Ing. M. J. – vědom.“ Zpětně pak byla tato podivná návštěva prezentována tak, že jí policista poskytoval ochranu, přičemž Lukáš Nečesaný byl v té době ve vazbě.

Svědectví spoluvězňů

Třetí věc, která Nečesanému vadí, je způsob vyřízení trestního oznámení na velitele vyšetřovacího týmu ve věci získání nepravdivého svědectví. V měsících červenci a srpnu 2015 (po zrušení prvého pravomocného odsouzení Nejvyšším soudem) prováděla Policie ČR šetření stran osob, se kterými přišel při pobytu ve věznici jeho syn do styku. Tyto osoby byly dotazovány na způsob, jakým se obžalovaný vyjadřoval ke skutku, pro který byl stíhán a poté i odsouzen.  Z devatenácti vězňů řada uváděla, že Lukáš Nečesaný trval na své nevině, ovšem jeden připustil opak.
Pouze tohoto jediného svědka vyslýchal inkriminovaný policejní důstojník, ostatní osoby byly vyslýchány jinými policisty. Podle písemně dokumentovaného sdělení dalšího spoluvězně dotyčný svědek vypovídal nepravdivě s tím, že očekával jako protislužbu, za nepravdivé svědectví, uložení mírnějšího trestu. Vedle toho měl sdělit své babičce, že si vůbec na nic ze svého svědectví nepamatuje. „Jediným z odsouzených, který byl vyslýchán panem kpt. Ing. M. J. Je zde důvodné podezření, že k nepravdivému svědectví mohl pana J. F. přesvědčit kpt. Ing. M. J. a je tak dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu.“

Svědectví partnerky

 Zřejmě nejzávažnější je podnět, kterým Lukášův otec napadá způsob vyřízení trestního oznámení na vedoucího vyšetřovacího týmu, se týká toho, s čím se měl svěřit své partnerce. Té měl říci, že je mu známo, že se Lukáš Nečesaný násilného skutku nedopustil, nicméně že si při úkonech trestního řízení počínal tak, aby jej v rozporu se skutečným stavem věci ze spáchání útoku usvědčil. „Já jsem se zeptala, co to má znamenat, a jak to že je tak mladý kluk ve vězení, když nic neudělal. On mi řekl, že je to jiná hra, že je vtom politika, že jsou vtom politické hry kvůli jeho otci, který je ředitelem Krajské nemocnice v Liberci. Ptala jsem se, jak tohle může udělat, jak s tím může žít. On mi řekl, že to musel udělat a že nechce přijít o práci a zničit si život,“ řekla policistova partnerka doslova v trestním oznámení, které sama podala. Partner se jí měl rovněž svěřit, že manipuloval jak s fotografiemi, překládanými poškozené, tak s podstrčením pachových stop získaných z věcí Lukáše Nečesaného. Ze skutečností potvrzených paní J. T. je podle Nečesaného zřejmé, že je dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Generální inspekce bezpečnostních sborů k takovému závěru nicméně nedospěla a naopak dospěla k závěru, že se o trestný čin nejedná čin a že kpt. Ing. M. J. bude kázeňsky potrestán. „Tento způsob vyřízení věci Generální inspekcí bezpečnostních sborů považuji za nesprávný, nezákonný a zcela nepřijatelný. Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že pan kpt. Ing. M. J. jednal nejenom v rozporu se zákonem a dopustil se trestné činnosti, ale i v rozporu se služební přísahou příslušníka Policie ČR a svým jednáním se navíc prohřešil proti základním požadavkům na výkon policejní služby, když vytvářel důkazy usvědčující ze spáchání zvlášť závažného zločinu nevinnou osobu. Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen,“ obrací se Luděk Nečesaný na komisi pro kontrolu činnosti GIBS.

Dušan Šrámek