RBP zaplatila miliony právničce Šmehlíkové. Trestný čin, dovozuje ministerstvo financí a zdravotnictví

Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna, která má přes 430 tisíc klientů, zaplatila za právní služby advokátce Libuši Šmehlíkové jen v letech 2011 až 2013 více než devět milionů korun, a to bez výběrového řízení. Odhalila to kontrola, kterou v pojišťovně provedlo ministerstvo financí a zdravotnictví. Zdroj: koláž ZD

Zaplatila miliony za právní služby, na něž ani nevypsala výběrové řízení. Veřejnosprávní kontrola v Revírní bratrské pokladně, kterou provedlo ministerstvo financí a zdravotnictví, poukázala na závažná pochybení, mezi něž patřilo i nezveřejňování smluv a jejich antidatování v souvislosti s právním servisem, který roky poskytovala JUDr. Libuše Šmehlíková. Podle kontrolorů se přitom pojišťovna zřejmě dopustila trestného činu.

Kontrola, která ve zdravotní pojišťovně probíhala do poloviny letošního června, se zaměřila na systém veřejných zakázek, revizní systém a úhrady nemocnicím. Nalezla přitom hned několik závažných pochybení. Vedle proplácení rekondičních pobytů manažerům z fondu prevence, nákupu nadstandardního vybavení automobilu ředitele či podezření ze zákonem zakázaných náborových akcí (problematice se budeme věnovat v nadcházejících vydáních ZD) šlo o porušování zákona o veřejných zakázkách, kdy pojišťovna svém profilu zadavatele nezveřejňovala smlouvy, případně jejich zveřejnění antidatovala. RBP také nesoutěžila (mimo jiné) poskytování právních služeb. Tato pochybení přitom odhalila až hlubší kontrola na místě, protože původní seznam veřejných zakázek předložený v roce 2015 obsahoval jen veřejné zakázky, u nichž k žádným excesům nedošlo. Podle kontrolní skupiny tak došlo i k tomu, že selhal útvar interního auditu RBP, který by měl být dle § 28 zákona o finanční kontrole nezávislý.

„Pokus o uvádění kontrolní skupiny v omyl v souvislosti s plněním zákonné povinnosti k uveřejňováním smluv RBP konkrétně nezveřejnila smlouvy a dodatky ke smlouvám na poskytování právních služeb (z let 2011 – 2014) do 15 dnů od jejich uzavření, respektive tyto smlouvy a dodatky byly zveřejněny až v srpnu roku 2016 po upozornění ze strany kontrolní skupiny, tedy až po několika letech. Kontrolní skupina dospěla k závěru, že byly nezákonně antidatovány, jelikož jednotlivě přiložené soubory s naskenovanou smlouvou na profilu zadavatele uváděly, že byly vytvořeny až v srpnu roku 2016,“ píše se v kontrolním závěru MF a MZ.

Služby za 233 tisíc měsíčně

Inkriminované smlouvy na právní služby přitom byly uzavřeny s JUDr. Libuší Šmehlíkovou, a to tak, že žádný jiný uchazeč neměl možnost dozvědět se, že RBP každoročně poskytování těchto služeb poptává. „Nikdo např. nemohl zareagovat s nižší nabídkovou cenou na dodatek č. 12 (od 1. 5. 2013), který uzavřela RBP s JUDr. Šmehlíkovou se stanoveným plněním za poskytování právních služeb ve výši 233 tisíc Kč bez DPH měsíčně. Stanovení částky 233 tisíc Kč bez DPH tak nebylo výsledkem efektivní hospodářské soutěže, ale výsledkem nezákonné formy jednání ředitele RBP, jakožto podepisující osoby za RBP na smlouvách či dodatcích,“ uvádí kontrolní závěr.

Kvůli pochybení proto kontrolní skupina podala řadu podnětů na ÚOHS. Ten ve většině případů zahájil správní řízení a udělil pojišťovně několik pokut – mimo jiné 15 tisíc korun za zmíněné nezveřejnění smlouvy, respektive za to, že předmětná smlouva byla uveřejněna více než dva a půl roku po marném uplynutí lhůty pro její uveřejnění.

„ÚOHS závěrem konstatoval, že způsob poskytnutí právních služeb na základě dodatku č. 11 zcela vyloučilo hospodářskou soutěž (nikoli např. jen omezil), jednalo se tedy z hlediska způsobu spáchání o správní delikt velmi závažný,“ dodává kontrolní zpráva.

Alternativní nabídky? Nezájem

A jaké peníze pojišťovna za právní služby Libuše Šmehlíkové platila? Celkově měly dodatky v průběhu let 2011 až 2013 hodnotu 9,4 milionu Kč bez DPH, přičemž v souvislosti s nimi neproběhlo žádné zadávací řízení. Nebylo doloženo ani provádění průzkumu trhu či oslovování dalších uchazečů tak, jak požaduje § 6 zákona o veřejných zakázkách mimo jiné za účelem dodržení zásad transparentnosti a zákazu diskriminace pro zakázky malého rozsahu.

Co se týče dalších let, uzavřela RBP na konci roku 2013 s advokátkou Šmehlíkovou smlouvu na základě výběrového řízení, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 1,476 milionu bez DPH. Tato smlouva byla na začátku roku 2015 ukončena dohodou, načež byla uzavřena smlouva další s týmž předmětem plnění, ovšem polovičním rozsahem, a to na dobu jednoho roku. Později byla prodloužena do konce roku 2016.

„Kontrolní skupina zastává názor, že došlo k jednání v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Bez ohledu na dělení hodnoty veřejné zakázky RBP nedoložila pro uzavření smlouvy na rok 2015 jakékoliv zhodnocení nabídky jiných potenciálních uchazečů, a to v rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách. K hodnocení možných alternativních nabídek na poskytování právních služeb nedošlo ani při uzavírání dodatku na rok 2016. Kontrolní skupina tento postup také hodnotí jako rozpor se směrnicí RBP č. 11/2013 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách RBP. Dodatek č. 1 k této směrnici (účinný od 23. 6. 2014) v bodě V. části B. uvádí postup při zadávání zakázek malého rozsahu nad 200 tisíc Kč bez DPH,“ poukazují kontroloři.

Na tomto místě je dobré upozornit, že Libuše Šmehlíková v RBP delší dobu působila nejen jako poskytovatel právních služeb, ale i na dalších pozicích. Podle informací ZD zastávala také post tajemnice správní rady a předsedkyně rozhodčího orgánu RBP. V současnosti už její jméno na webu RBP nefiguruje, zároveň ale ve výčtu členů rozhodčího orgánu pojišťovny není jeho předseda vůbec uveden (zatímco místopředseda ano). Na dotaz, zda Libuše Šmehlíková v současnosti v pojišťovně působí a zda byla za své další působení v RBP v minulosti honorována nad rámec výše zmíněných smluv za právní služby, jsme zatím neobdrželi od pojišťovny odpověď.

„Je nutné také uvést, že došlo k porušení § 74 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách, který neumožňuje členům hodnotící komise, mimo jiné, mít ve vztahu k uchazečům spojitost vycházející z osobního, pracovního či jiného poměru. Tento vztah vyvozujeme na základě předloženého dokumentu – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zajištění právních služeb RBP, ze dne 19. 12.2013,“ stojí v kontrolních závěrech.

„Kontrolní skupina se závěrem domnívá, že při výběru nejvhodnějšího dodavatele veřejných zakázek (na poskytnutí právních služeb) docházelo ze strany RBP ke zjevnému sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky uchazeči JUDr. Šmehlíkové, což ve spojitosti s úmyslem toho jednání navozuje spáchání trestného činu viz. § 256 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník),“ uzavírají kontroloři.

Pojišťovna ovšem se závěry nesouhlasí. „RBP vždy hospodařila s veřejnými prostředky v souladu s právními předpisy, jednotlivé kontrolní nálezy jsou nepodložené, účelově formulované a vychází často z neznalosti problematiky. V průběhu kontroly RBP podala námitky vůči předmětným kontrolním závěrům, nicméně kontrolní skupina tyto námitky ve většině případů bez relevantního zdůvodnění odmítla,“ uvedla pojišťovna v prohlášení zaslaném ČTK a ZD. „Je pravdou, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v nedávné době udělil RBP na základě podnětů MF několik pokut, nicméně se jednalo o drobná administrativní pochybení, o čemž svědčí minimální výše udělených sankcí,“ dodává pojišťovna.

(mk, Zdravotnický deník)