Neděle, 19. září, 2021

Vnitro vyzývá k právním radám nelegálním migrantům, stát poskytne miliony korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Od pondělí 17. července přijímá Ministerstvo vnitra žádosti o peníze pro neziskové, mezinárodní a státní organizace za právní poradenství osobám ze třetích zemí, které přišly na území nelegálně, zdržují se v České republice nelegálně nebo mají být vyhoštěny či deportovány do jiné země. Právníci budou například podávat žaloby na Českou republiku nebo informovat cizince ze třetích zemí o nucených odsunech.

Příjem žádostí bude ukončen 7. srpna 2017. Vyplývá to ze zveřejněné výzvy ministerstva vnitra. Žadatelé budou moci projekt zahájit v říjnu 2017 a musí jej ukončit nejpozději do 31. října 2018. Oprávněnými žadateli jsou podle výzvy spolky, nadace, ústavy, církve, organizační složky státu a „mezivládní organizace se zastoupením v ČR“.

Jde o nařízení EU k nuceným deportacím přistěhovalců

Výše podpory může dosáhnout až 100% projektu, přičemž minimální výše podpory na jeden projekt jsou 2 000 000 Kč a maximální výše podpory na jeden projekt jsou 3 000 000 Kč, uvádí se ve výzvě. Plných 75% částky bude vždy uhrazeno z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Zbylých  25% bude zaplaceno podle typu žadatele ze státního rozpočtu nebo jej zaplatí sám žadatel, pokud je organizační složkou nebo mezivládní organizací.

Podle odůvodnění výzvy jde o realizaci tzv. návratové směrnice Evropské unie, podle které musí stát zajistit osobám ze třetích zemí právníky a tlumočníky: „Zajištění poskytování bezplatné právní pomoci v oblasti návratové problematiky vychází z tzv. návratové směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES), která stanoví, že členské státy mají zajistit státním příslušníkům třetích zemí možnost získat právní poradenství, právní zastoupení a v případě potřeby jazykovou pomoc. Jedním z cílů NP AMIF, který v této oblasti vychází z návratové směrnice, je poskytování kvalitní právní pomoci státním příslušníkům třetích zemí v souvislosti s nucenými návraty,“ uvádí se ve výzvě ministerstva vnitra

Obsahem budou  právní rady vyhoštěným i zajištěným

Činnosti, které ministerstvo vnitra uvádí, jsou značně rozmanité: Jde o poskytování právního poradenství osobám, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění nebo u kterých bylo řízení o správním vyhoštění zahájeno; poskytování právního poradenství osobám, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo u kterých bylo řízení o povinnosti opustit území zahájeno a poskytování právního poradenství osobám, kterým bylo vydáno rozhodnutí o zajištění.

Dále jde o právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v případě, že dotčený cizinec je zároveň umístěn v zařízení pro zajištění cizinců – specificky týkající se problematiky řízení o udělení mezinárodní ochrany  a těm, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přemístění dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013) a o poskytování právního poradenství osobám, které se na území České republiky nacházejí neoprávněně.

Konkrétně jsou „cílovou skupinou“ výzvy „státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU), kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění, včetně případného rozhodnutí o zajištění, žadatelé o mezinárodní ochranu (včetně cizinců v režimu zákona o azylu, např. cizinci, kteří podali kasační stížnost) v případě, že jsou umístěni v ZZC a zároveň jim bylo vydáno (nebo řízení o vydání dále uvedených rozhodnutí bylo zahájeno) rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o přemístění či správním vyhoštění, včetně případného rozhodnutí o zajištění“.

Žadatelé zastoupí cizince v žalobě proti ČR

Jak vyplývá ze zadání ve výzvě, v souvislosti s uvedenými statuty cizinců ze třetích zemí pak půjde  o přípravu a podávání žalob na Českou republiku a zastupování žalujících cizinců před ministerstvem vnitra a před soudy: Výzva jmenuje tyto činnosti, které mají být náplní projetu: „Příprava a podání odvolání a žalob v souvislosti se správním vyhoštěním/rozhodnutím o povinnosti opustit území/rozhodnutím o zajištění/rozhodnutím o přemístění/rozhodnutím ve věci mezinárodní ochrany včetně nahlížení do spisů, zastupování klientů před správním orgánem nebo soudem; komunikace a jednání s odpovědnými úřady (např. Ministerstvo vnitra, Ředitelství služby cizinecké policie, zastupitelské úřady).“

Součástí projektu má být i jazyková pomoc – tlumočení při jednání s klienty/cílovou skupinou (možnost zajištění tlumočení i přes telefon), v odůvodněných případech překlady dokumentů nezbytných pro poskytování právního poradenství (důvodnost nutno specifikovat v monitorovacích zprávách o plnění projektu), ale rovněž zvyšování informovanosti cílové skupiny o podmínkách a průběhu nucených návratů;  zvyšování informovanosti cílové skupiny o možnosti dobrovolného návratu, včetně nezbytné primární asistence při podání žádosti o dobrovolný návrat, uvádí se ve výzvě.

Právní poradenství musí být poskytováno osobami s právnickým vzděláním. Bude poskytováno primárně ve všech aktuálně fungujících zařízeních pro zajištění cizinců (tj. v době vyhlášení výzvy se jedná o: Bělá Jezová, Vyšní Lhoty, Balková) a dále také v regionech ČR, kdy příjemce/partner příjemce musí zajistit pravidelné poskytování právní služby minimálně v Praze, Brně a Plzni, uvádí se ve výzvě.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY